AARON LEVY

Aaron Levy is the Executive Director and Chief Curator of Slought, an organization that works with artists, communities, and institutions worldwide to develop cultural projects that encourage inclusiveness, advocacy, and the sharing of knowledge. In Philadelphia, current projects include Mixplace Studio (2012-), an urban education model that responds to the crisis in community participation and political representation with PennDesign, People’s Emergency Center (PEC) and neighborhood youth researchers. Recent projects in the world include Into the Open, the official U.S. representation at La Biennale di Venezia (2008-2009), which highlighted the work of architects working collaboratively to invigorate community activism and environmental policy, and the Perpetual Peace Project (2010-), which explores prospects for reducing geopolitical conflict in partnership with the European Union National Institutes of Culture, the International Peace Institute, and other institutions. Activities in the cloud include Fairytale Project (2011-), a global translation initiative that revisits Ai Weiwei’s 2007 project with 1001 participants from mainland China. Levy is a Senior Lecturer in the Departments of English and the History of Art at the University of Pennsylvania, and received his PhD from the School of Fine Art, History of Art, and Cultural Studies at the University of Leeds. His research encompasses the cultural politics of memory and display, and non-governmental politics both nationally and internationally. He has authored or edited over 20 books and multimedia publications, including Cities Without Citizens (2002); Helene Cixous’ Ex-cities (2007); Evasions of Power (2011); On the Living History of the Venice Architecture Biennale (2010); Braco Dimitrijevic’s Tractatus Post-Historicus (2009); John Cage’s How to Get Started (2010); and Utterly Precarious: A master class with Carolee Schneemann (2013).

AL /

Aaron Levy është Drejtor Ekzekutiv dhe Kuratori kryesor i Slought, një organizatë që punon me artistë, komunitete dhe institucione në mbarë botën për të zhvilluar projekte kulturore që nxisin gjithëpërfshirjen, advokimin, si dhe shkëmbimin e njohurive. Në Filadelfia, projektet aktuale përfshijnë Mixplace Studio (2012 -), një model arsimimi urban që i përgjigjet krizës në pjesëmarrjen e komunitetit dhe përfaqësimit politik me PennDesign, Qendrën Popullore të Emergjencave (PEC) dhe studiues rinore të lagjeve. Projektet e fundit në botë përfshijnë Into the Open, përfaqësimi zyrtar amerikan në La Bienales di Venezia (2008-2009), i cili theksoi punën e arkitektëve që punojnë bashkërisht për ta frymëzuar aktivizmin e komunitetit dhe politikat mjedisore, si dhe projekti Perpetual Peace Project (2010 -), i cili shqyrton mundësitë për reduktimin e konflikteve gjeopolitike në partneritet me Institutin Kombëtare Kulturor të Bashkimit Evropian, Institutin Ndërkombëtar për Paqe, dhe institucioneve tjera. Aktivitetet në re përfshijnë Projektin Fairytale (2011 -), një nismë globale që riviziton projektin e 2007-tës të Ai Weiwei me 1001 pjesëmarrës nga Kina kontinentale. Levy është një Ligjërues i lartë në departamentet e gjuhës angleze dhe Historisë së Artit në Universitetin e Pensilvanisë, dhe ka marrë doktoraturën e tij në Shkollën e Arteve të Bukura, historinë e artit, dhe studime kulturore në Universitetin e Leeds. Hulumtimi i tij përfshin politikën kulturore të memories dhe shfaqjes, dhe politikat jo-qeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai është autor ose redaktues i mbi 20 libra dhe publikime multimediale, duke përfshirë Cities Without Citizens (2002); Helene Cixous’ Ex-cities (2007); Evasions of Power (2011); On the living history of the Venice Architecture Biennale (2010); Braco Dmitrijevic’s Tractatus Post-Historicus (2009); John Cage’s how to get started (2010); and Utterly Precarious: A master class with Carolee Schneemann (2013).

Lectures News
17 Mar 2013

Related News