ExhibitionsNews

AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE 2016 CYCLE EXHIBITION

By October 24, 2018 No Comments

EN/

The Aga Khan Award for Architecture 2016 cycle exhibition opened on the 19th of October 2018 at the Kosovo Museum. The exhibition showcases the 2016 shortlisted projects, among which is a project from Kosovo as well as the 6 winning projects. The exhibition will be opened till the 28th of October and them travel to Albania and Macedonia. Please read below the preface on the 2016 cycle by the Director and Curator of the award Mr. Farrokh Derakhshani.

Preface

The Aga Khan Award for Architecture focuses on processes of change in parts of the world where the built environment is undergoing rapid transformation, at times with dire consequences.  Over the last four decades the Award has sought to understand the nature of this change and to have an impact on design and building in the hope of creating a better quality of life for the people who inhabit these environments.  The this end, it recognizes exemplary projects and shares the lessons they offer with all those who play a role in this endeavor – architects, planners, government agencies, clients and, above all, the final users of the buildings.  Each three-year cycle of the Award involves an exhaustive search for innovative solutions and positive achievements which highlight the significant contribution that architecture can make towards shaping and improving our lives.

From the outset the award has made both the architectural profession and the wider public aware of a broad new approach to what constitutes architecture.  The 15 projects selected in the very first 1977-80 cycle engaged with a wide range of issues, from conservation to slum upgrading, and embraced traditional as well as new designs.  Works by both emerging architectural talents and established practices were celebrated alongside the efforts of clients and builders. Together, these projects spoke of the plurality of societies in countries where Muslims have a significant presence, from Indonesia to Morocco.

This pluralist approach has been pursued by successive independent Master Juries, responding to diverse concerns identified by a rotating Steering Committee for each triennal Award Cycle.  The Chairman of the Steering Committee is His Highness the Aga Khan, who established the Award in 1977 to recognize architecture’s primary role in improving the quality of life in fast-changing Muslim society.

One of the most pressing aspects of such change is the movement of peoples far from their homelands. Sometimes forced, sometimes voluntary, this mass migration – from rural to urban areas, of from one country or continent to another – has given traditionally mono-cultural societies a new character shaped by multilayered identities.  But it has also posed challenges.  How do you create a sense of cohesion in a disparate population? How do you draw new communities into the public sphere, facilitate their engagement with civil society? The Aga Khan Award for Architecture confronts such issues head on, showcasing projects of excellence that address the aspirations of these communities.

The aim of this exhibition is to share the findings of the 13th Award Cycle, spanning from 2014 to 2016. Among hundreds of nominations the Master July reviewed 348 projects from 69 countries and shortlisted 19 of these for in-depth inspection and expert review.  From this shortlist six projects were then selected to share the prize money of 1,000,000 USD.  Both the Award recipients and the shortlisted projects propose creative solutions to some of the most relevant issues facing architecture today.  While different in scale and approach, all of the projects are part of their contexts and enhance the sense of belonging in their communities. What emerged from the many nominations received, and most notable from the 19 projects featured in this exhibition, is a sense of what can be achieved when architects and clients work collaboratively, combining their forces in a conscious effort to improve the built environment and the everyday lives of people.

For more information regarding the AKAA and the upcoming cycle visit www.akdn.org/architecture

 

 

AL/

Me 19 Tetor 2018 në hapësirat e Muzeut të Kosovës u hap ekspozita e Aga Khan Award for Architecture cikli i vitit 2016. Ekspozita prezenton 19 projekte nga përzgjedhja e ngusht në mesin e të cilëve janë edhe një projekt nga Kosova si dhe 6 fituesit e ciklit. Ekspozita do jetë e hapur deri me 28 Tetor dhe më pas do udhëtoj në Shqipëri dhe Maqedoni. Më poshtë mund ta lexoni parathënien e shpërblimit dhe ekspizitës nga Drejtori dhe Kuratori i shpërblimit zt.Farrokh Derakhshani.

Parathënie

Çmimi Aga Khan për Arkitekturë fokusohet në proceset e ndryshimit në pjesë të botës ku mjedisi i ndërtuar është duke pësuar transformime të shpejta, herë pas here me pasoja të tmerrshme.  Gjatë katër dekadave të fundit, çmimi ka kërkuar të kuptojë natyrën e këtij ndryshimi dhe tentoj ta ndikoj projektimin dhe ndërtimin me shpresën e krijimit të një cilësie më të mirë të jetës për njerëzit që banojnë në këto mjedise.  Për këtë qëllim, ai njeh projekte shembullore dhe ndan mësimet që ofrojnë të gjithë ata që luajnë një rol në këtë përpjekje – arkitektët, planifikuesit, agjencitë qeveritare, klientët dhe mbi të gjitha përdoruesit përfundimtarë të ndërtesave. Secili cikël trevjeçar i çmimit përfshin një kërkim të plotë për zgjidhje novatore dhe arritje pozitive që nxjerrin në pah kontributin e rëndësishëm që arkitektura mund të bëjë drejt formimit dhe përmirësimit të jetës sonë.

Që nga fillimi çmimi ka njoftuar vetëdijësuar profesionin e arkitekturës dhe publikun e gjerë për një qasje të re të gjerë ndaj asaj që përbën arkitekturën.  15 projektet e përzgjedhura në ciklin e parë 1977-80 u angazhuan me një gamë të gjerë çështjesh, nga konservimi në përmirësimin e lagjeve të varfëra, dhe përqafuan dizajnet tradicionale si dhe ato të reja.  Punimet nga talentët në zhvillim sikurse praktikat e mirënjohura arkitektonike u festuan dhe mirënjohën së bashku me klientët dhe ndërtuesit.  Së bashku, këto projekte folën për pluralitetin e shoqërive në vendet ku muslimanët kanë një prani të konsiderueshme, nga Indonezia në Marok.

Kjo qasje pluraliste është ndjekur nga Master Juritë të njëpasnjëshme të pavarura, duke iu përgjigjur shqetësimeve të ndryshme të identifikuara nga një Komitet Drejtues i rradhës për çdo cikël trevjeçar të çmimit. Kryesuesi i Komitetit Drejtues është lartësia e tij Aga Khan, i cili krijoi çmimin në vitin 1977 për të njohur rolin parësor të arkitekturës në përmirësimin e cilësisë së jetës në shoqërinë myslimane që po ndryshon shumë.

Një nga aspektet më urgjente të një ndryshimi të tillë është lëvizja e popujve larg vendeve të tyre. Ndonjëherë i detyruar, nganjëherë vullnetar, ky migrim masiv – nga zonat rurale në ato urbane, nga një vend apo kontinent në tjetrin – i ka dhënë shoqëritë tradicionale monokulturore një karakter të ri të formuar nga identitetet shumështresore.  Por ajo gjithashtu ka paraqitur sfida.  Si e krijoni ndjenjën e kohezionit në një popullatë tjetër?  Si i tërhiqni komunitetet e reja në sferën publike, lehtësoni integrimin e tyre me shoqërinë civile? Çmimi Aga Khan për Arkitekturë ballafaqohet me çështje të tilla, duke shfaqur projekte të shkëlqyera që adresojnë aspiratat e këtyre komuniteteve.

Qëllimi i kësaj ekspozite është shpërndarja e rezultateve të ciklit të 13-të të Çmimit, që përfshin periudhën 2014-2016.  Midis qindra nominimeve, Juria e çmimit  ka rishikuar 348 projekte nga 69 shtete dhe ka përzgjedhur 19 prej tyre për inspektim të detajuar dhe rishikim të ekspertëve.  Nga kjo listë e shkurtër gjashtë projekte u përzgjodhën për të ndarë shpërblimin e çmimit prej 1,000,000 USD.  Të gjithë, përfituesit e çmimeve dhe projektet në listën e ngushtë, propozojnë zgjidhje kreative për disa nga çështjet më të rëndësishme që hasën në arkitekturë sot. Ndonëse në shkallë dhe qasje të ndryshme, të gjitha projektet janë pjesë e kontekstit të tyre dhe rrisin ndjenjën e përkatësisë në komunitetetin e tyre. Ajo që doli në pah nga propozimet e shumta, e në veçanti nga 19 projektet e ekspozuar, është një ndjenjë se çfarë mund të arrihet kur arkitektët dhe klientët bashkëpunojnë, duke kombinuar forcat e tyre në një përpjekje të ndërgjegjshme për të përmirësuar mjedisin e ndërtuar dhe jetën e njerëzve.

Për më shumë informata rreth AKAA dhe ciklit të ardhshëm vizitoni vegzën www.akdn.org/architecture