ALJOŠA DEKLEVA

Aljoša Dekleva, born in 1972, has graduated from Faculty of Architecture, University of Ljubljana, Slovenia. In 1998 he started in partnership his first architectural practice winning several local competitions. In 2002 he received Master degree in Architecture with Distinction from Architectural Association, School of Architecture, London. At the AA he co-founded an international architectural network RAMTV. Their master thesis on mass-customisation in housing Negotiate my boundary! was published first by AA Publications, London and later by Birkhauser, Basel. In 2003, together with Tina Gregorič, they have set up dekleva gregoric architects, based in Ljubljana. In 2014 they were both leading the research and design group “Nanotourism” within the Biennial of Design BIO50 in Ljubljana, where they received the highest award “The Best Collaboration”. Since 2014 he is a programme director of AA Visiting School Slovenia, part of Visiting School programme at the Architectural Association. In autumn semester of 2014 he was a visiting professor at École d’architecture de l’Université de Montréal, Canada.

The work of dekleva gregoric architects first received international attention with XXS house in Ljubljana, which earned them Silver Plate of the Luigi Cosenza European Architecture Award in 2004. In 2005 they received WALLPAPER* award, Best breakthrough designers. In 2009 their Metal recycling plant facility was shortlisted and in 2013 KSEVT (Cultural Centre of EU Space Technologies) was nominated for Mies van den Rohe Award. In 2009 the Metal recycling plant was awarded with Plečnik’s medal. In 2012 they were Highly Commended for “21 for 21 WAN AWARDS”, listing the 21 architects for the 21st century. In 2015 they explored the potentials of redefining the regional tradition and compressed family life in Compact Karst House, which won WAN House of the Year 2015 Award, Best architects 16 Award and it was commended in prestigious AR House Award 2015, by Architectural Review, UK.

They understand architectural design as a process of research and response to specific constrains and conditions. Each project is an individual and unique case, where conditions can appear as various entities as spatial, social, material, historical, typological, climatic etc. Their aim is to challenge the obvious.

AL /

Aljosa Dekleva i lindur në vitin 1972, ka diplomuar në Fakultetin e Arkitekturës, Universiteti i Lubjanës, Slloveni. Në vitin 1998 filloi praktikën e tij të parë arkitektonike duke fituar disa konkurse lokale. Ai diplomoi nga programi pasuniversitar në degën e Arkitekturës në Architectural Association, School of Architecture në Londër, në vitin 2002. Në AA ai bashkë-themeloi një rrjet ndërkombëtar arkitektonik të quajtur RAMTV. Teza e tij e masterit në përshtatje të masës në strehim “Negotiate my boundary!” (Negocimi i kufirit tim!) u botua së pari nga Publikimet e AA në Londër dhe më vonë nga Birkhäuser në Basel. Në vitin 2003, së bashku me Tina Gregoric, kanë formuar dekleva gregoric architects me bazë në Lubjanë, ndërsa në vitin 2014 të dy udhëhoqën projektin kërkimor “Nanotourism” në Bienalen e Dizajnit BIO50 në Lubjanë, ku morën çmimin më të lartë “Bashkëpunimi më i mirë”. Që nga viti 2014 ai është drejtor i programit të AA Visiting School Slovenia, pjesë e programit shkollor për vizita të Architecture Association. Në vjeshtë të vitit 2014 ai ishte profesor në Ecole d’arkitekturës de l’Université de Montréal, në Kanadë.

Puna e dekleva gregoric architects në fillim fitoi vëmendjen në nivel ndërkombëtar me XXS House në Lubjanë, e cila në vitin 2004 fitoi Silver Plate të  Çmimit Luigi Cosenza European Architecture. Në vitin 2005 fituan çmimin WALLPAPER* për Dizajn Parimtar. Në 2009 objekti Metal Recycling Plant u kandidua, ndërsa në 2013 KSEVT (Qendra Kulturore e Hapësirës së Teknologjisë e BE-së) u propozua për Çmimin Mies van den Rohe. Në vitin 2009, Metal Recycling Plant është shpërblyer me medalje të Plecnik. Në vitin 2012 morri pjesë në listën e 21 arkitektëve të shekullit 21, “21 for 21 WAN Awards”. Në vitin 2015 eksploruan potencialet e ridefinimit të traditës rajonale dhe jetës së ngjeshur familjare në Compact Karst House, e cila fitoi çmimin WAN House të vitit 2015.

Ata kuptuan dizajnin arkitektonik si një proces të kërkimit dhe përgjigjeve të kufizimeve dhe kushteve specifike. Çdo projekt është një rast individual dhe unik, ku kushtet mund të duken si entitete të ndryshme si hapësinore, sociale, materiale, historike, tipologjike, klimatike etj. Qëllimi i tyre është për të sfiduar atë të dukshmen.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News