ALPER DERINBOĞAZ

EN/

Alper Derinboğaz, Salon Alper Derinbogaz

Time and Place: 8PM, 7th of July, 2023, Kino Armata

Alper Derinbogaz is an architect and academic seeking communal relationships between the environment and spatial elements through scientific strategies. His experiments vary from installations to cultural projects, including the new City Museum nearing compilation. Derinboğaz leads one of “the best young architecture practices” Salon as listed by ArchDaily besides his studio in ITU.
Derinbogaz is a Fulbright Scholar and winner of the UCLA graduate award beside European “40 under 40”. His research has been exhibited in biennales and museums including the Koolhaas curated Venice Architecture Biennale in 2014 with his work Modalities of the Spontaneous, an in-depth study of the urban developments in relationship with geography. His projects won awards at international architecture competitions from Songdo Library in Korea to Kaunas Science Island in Lithuania. He was selected as one of the 40 top young architects in Europe and in Archdaily’s Best Young Practices. His works and research are recognized as “inventive” investigating the possibilities of the physical environment.

Salon, founded by Alper Derinbogaz, is an architectural practice focusing on continuities between humans, spaces, and the Earth.  We produce designs and studies in the fields of architecture, art, interior design, and urbanism.
By focusing on research processes as the catalyst for an evolving engagement with the constructed world, we speculate on critical solutions for architecture.
Collaboration and openness are crucial to our work. We value ideas and criticism. The collaborative character of our design and research methods results in developing contemporary solutions for architectural, interior, and urban conditions. We value innovation, investigate contemporary programs, execute the latest fabrication technologies, and transform complex digital designs into buildings.

About the Lecture

Future Habitats

Geospaces traces relationships between topography, geology, genetics, ecologies, and construction technologies, arguing that a hybrid approach to making will shape our future habitats.

In this lecture, Derinboğaz will discuss the key ideas of his upcoming book “Geopaces” that raises the question, “What if we see buildings as iterations of nature rather than artificial objects?” This lecture will seek to find foundational ways to rethink and reshape the relationship between humans and our environment, looking at the emergence of natural forms, the history of human habitation, and the future of fabrication technologies.

Today, the established conception of architecture is based on a misguided hierarchy between nature and humans. While claiming to reinvent space in the past century, we have further reinforced the notion of buildings as stand-alone objects, raised above the environment. Deeper connections with the earth and nature through computational technologies can guide us in building a better future. Exceptional concepts can be generated from this in order to create architectural continuities. This pursuit of new tectonics evolves from the discovery of materialization and fabrication, which are at the core of our architectural research.

Through research of methods that aim to learn from on-site building, a bridge can be established between the over-classified phases of architectural production. Generating various methodologies specific to each project can lead to a radical streamlining of making architecture a part of the ecology again. As a manifestation of creating spaces in continuity with nature and earth, Alper Derinboğaz has been leading studios at the intersection of practice and research under the roof of ‘Geospaces’ since 2011.

AL/

Alper Derinboğaz, Salon Alper Derinbogaz

Koha dhe Vendi: 7 korrik, 2023, ora 20:00 ne Kino Armata

Alper Derinboğaz është një arkitekt dhe akademik që kërkon marrëdhënie ndërvepruese midis mjedisit dhe elementeve hapësinore përmes strategjive shkencore. Eksperimentet e tij variojnë nga instalacionet tek projektet kulturore, duke përfshirë Muzeun e ri të Qytetit në afërsi të përfundimit. Derinboğaz drejton një nga “praktikat më të mira të reja të arkitekturës” të quajtura Salon siç renditet nga ArchDaily, krahas studios së tij në ITU.

Salon, i themeluar nga Alper Derinboğaz, është një studio e arkitekturës që fokusohet në vazhdimësi midis njerëzve, hapësirave dhe Tokës. Ne prodhojmë dizajne dhe studime në fushat e arkitekturës, artit, dizajnit të brendshëm dhe urbanizmit. Duke u fokusuar në proceset kërkimore si katalizator për një angazhim në zhvillim me botën e ndërtuar, ne spekulojmë për zgjidhje kritike për arkitekturën. Bashkëpunimi dhe një “mendje e hapur” janë vendimtare për punën tonë. Ne vlerësojmë idetë dhe kritikat. Karakteri bashkëpunues i metodave tona të projektimit dhe kërkimit rezulton në zhvillimin e zgjidhjeve bashkëkohore për kushtet arkitekturore, të brendshme dhe urbane. Ne vlerësojmë inovacionin, hetojmë programet bashkëkohore, ekzekutojmë teknologjitë më të fundit të fabrikimit dhe transformojmë dizajne komplekse dixhitale në ndërtesa.

Rreth Ligjerates

Future Habitats

Gjeohapësirat gjurmojnë marrëdhëniet midis topografisë, gjeologjisë, gjenetikës, ekologjive dhe teknologjive të ndërtimit, duke argumentuar se një qasje hibride ndaj krijimit do të formësojë habitatet tona të ardhshme.

Në këtë leksion, Derinboğaz do të diskutojë idetë kryesore të librit të tij të ardhshëm “Geospaces” që shtron pyetjen, “Po sikur të shohim ndërtesat si përsëritje të natyrës dhe jo objekte artificiale?” Ky leksion do të kërkojë të gjejë mënyra themelore për të rimenduar dhe riformuar marrëdhëniet midis njerëzve dhe mjedisit tonë, duke parë shfaqjen e formave natyrore, historinë e banimit njerëzor dhe të ardhmen e teknologjive të fabrikimit.

Sot, koncepti i vendosur i arkitekturës bazohet në një hierarki të gabuar midis natyrës dhe njerëzve. Me pretendimin për të rishpikur hapësirën në shekullin e kaluar, ne kemi përforcuar më tej nocionin e ndërtesave si objekte të pavarura, të ngritura mbi mjedisin. Lidhjet e thella me tokën dhe natyrën përmes teknologjive llogaritëse mund të na udhëheqin në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë. Nga kjo mund të krijohen koncepte të jashtëzakonshme për të krijuar vazhdimësi arkitekturore. Ky kërkim i tektonikës së re evoluon nga zbulimi i materializimit dhe fabrikimit, të cilat janë në thelb të kërkimit tonë arkitektonik.

Nëpërmjet kërkimit të metodave që synojnë të marrin mësim nga ndërtimi në terren, mund të vendoset një urë ndërmjet fazave të mbiklasifikuara të prodhimit arkitekturor. Gjenerimi i metodologjive të ndryshme specifike për çdo projekt mund të çojë në një riorganizim radikal për ta bërë arkitekturën përsëri pjesë të ekologjisë. Si një manifestim i krijimit të hapësirave në vazhdimësi me natyrën dhe tokën, Alper Derinboğaz ka udhëhequr studiot në kryqëzimin e praktikës dhe kërkimit nën çatinë e ‘Geospaces’ që nga viti 2011.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News