ANA GALLEGO, IAAC BARCELONA

Ana Gallego, IAAC Barcelona

Time and Place: 7PM, 8th of July, Kino Armata

Ana Gallego is an architectural, urban designer and researcher at Urban Science Lab at IAAC, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, carrying out innovative and sustainable projects at different scales. Her work has been selected, among other institutions, by the New European Bauhaus, the Mostra di Architettura di Venezia, MODEL. Festival de Arquitecturas and Barcelona Architecture Week. She has also collaborated with different European universities giving lectures on urban design. She is currently collaborating with various European institutions such as the Kosovo Foundation of Architecture, the Timisoara Architecture Biennale, among other educational institutes. She previously worked in different architectural and urban planning firms such AMB. Metropolitan Area of Barcelona, Miralles Tagliabue EMBT, Sol89 Arquitectos or Pargade Architectes.

About the Lecture

Many European cities have collapsed during the last decade; due to the densification of the population in large urban centers, cities have not been prepared to assimilate the changes brought about by the 21st century and its new needs. This densification has made urban space one of the main challenges of contemporary cities. Public space, or the elements of urban communication and relationship, the areas where human interaction occurs, have regained great importance, especially since the post-pandemic times, when we understood how it can affect the human being not to enjoy these spaces on a recurrent basis.

Due to this densification, where housing has crowded many of the spaces in the city, public spaces have been relegated to the background, in some cases, disappearing from our cities and thus changing the way we relate to each other. The lack of these public spaces has made it essential to take advantage of these areas in order to respond to the social needs and welfare of the entire population.

How can we improve these spaces to make them a source of health and well-being for citizens? How can we re—adapt this spaces to the climate crisis we are currently experimenting and will be increased in the following years? The following research makes an analysis of the urban voids of Prishtina and finds in these areas a new opportunity to create new focal points of health and well-being. The research begins by reviewing the importance of public space within the city and how it has been losing space over the years. It focuses on the importance of public space as a generator of public health for the whole society, analyzing the different components that are part of this concept and delves into neuroarchitecture, a discipline that also includes the perception of the human being in urban design for better implementation of solutions.

Following this theoretical framework, the research analyzes the city of Prishtina from the perspective of healthy cities and focuses on the study of its urban voids, which it catalogs and studies in detail. Additionally, in response to this research, a catalog of possible solutions and recent case studies are created to implement and bring to life these new public spaces in the city, addressing both the social point of view and the climate change that is already a reality today. The methodology followed in this research explores different points of view such as salutogenesis, neuroarchitecture and Urban data, generating new geographic information in GIS. As a final part of the research, a design workshop will be held with the students of the Prishtina Architecture faculty, where a specific prototype will be implemented, drawing from the solutions presented in this paper.

AL/

Ana Gallego, IAAC Barcelona

Koha dhe Vendi: 8 Korrik 2023, ora 19:00 në Kino Armata

Ana Gallego është një arkitekte, dizajnere urbane dhe hulumtuese në Urban Science Lab në IAAC, Instituti për Arkitekturë të Avancuar të Katalonisë, duke kryer projekte innovative dhe të qëndrueshme në shkallë të ndryshme. Puna e saj është përzgjedhur, ndaj institucioneve tjera, nga Bauhaus-i ri Evropian, Mostra di Architettura di Venezia, MODEL, Festivali i Arquitecturas dhe Java e Arkitekturës në Barcelonë. Ajo gjithashtu ka bashkëpunuar me Universitete të ndryshme Evropiane duke dhënë leksione mbi dizajnin urban. Ajo aktualisht është duke bashkëpunuar me institucione të ndryshme Evropiane si Fondacioni Kosovar i Arkitekturës, Bienalen e Arkitekturës Timisoara, ndër institute të tjera arsimore. Ajo ka punuar më parë në firma të ndryshme arkitektonike dhe urbanistike si AMB. Zona Metropolitane e Barcelonës, Miralles Tagliabue EMBT, Sol89 Arquitectos ose Pargade Architectes.

Rreth  ligjëratës

Shumë qytete evropiane janë shkatërruar gjatë dekadës së fundit; për shkak të densifikimit të popullsisë në qendrat e mëdha urbane, qytetet nuk janë përgatitur për të asimiluar ndryshimet që solli shekulli XXI dhe kërkesat e reja.

Ky dendësim e ka bërë hapësirën urbane një nga sfidat kryesore të qyteteve bashkëkohore. Hapësira publike, apo elementët e komunikimit dhe marrëdhënieve urbane, zonat ku njerëzit ndërveprojnë, kanë rifituar një rëndësi të madhe, veçanërisht që nga koha e paspandemisë, kur u kuptua se si mund të ndikojë tek njeriu nëse nuk ka mundësinë të i shijojë këto hapësira.

Për shkak të këtij densifikimi, gjatë së cilës banesat kanë mbushur shumë nga hapësirat e qytetit, hapësirat publike janë lënë në plan të dytë, në disa raste duke u zhdukur nga qytetet tona dhe duke ndryshuar kështu mënyrën e marrëdhënieve mes njëri-tjetrit. Mungesa e këtyre hapësirave publike e ka bërë të domosdoshme shfrytëzimin e këtyre zonave për t’iu përgjigjur nevojave sociale dhe mirëqenies së të gjithë popullsisë.

Si mund t’i përmirësojmë këto hapësira për t’i bërë ato burim të shëndetit dhe mirëqenies për qytetarët? Si mund t’i ripërshtatim këto hapësira me krizën klimatike që po eksperimentojmë aktualisht, e cila do të rritet në vitet në vijim? Hulumtimi në vijim bën një analizë të zbrazëtirave urbane të Prishtinës dhe gjen në këto zona një mundësi të re për të krijuar pika të reja fokale të shëndetit dhe mirëqenies.

Hulumtimi fillon duke rishikuar rëndësinë e hapësirës publike brenda qytetit dhe se si janë zvogëluar këto hapësira gjatë viteve. Ai fokusohet në rëndësinë e hapësirës publike si një gjenerues i shëndetit publik për të gjithë shoqërinë, duke analizuar komponentët e ndryshëm që janë pjesë e këtij koncepti dhe thellohet në neuroarkitekturë, një disiplinë që përfshin edhe perceptimin e qenies njerëzore në dizajnin urban, për zbatim më të mire të zgjidhjeve.

Në vijim të kësaj kornize teorike, hulumtimi analizon qytetin e Prishtinës nga këndvështrimi i qyteteve të shëndosha dhe fokusohet në studimin e zbrazëtirave urbane, të cilat katalogohen dhe studiohen në detaje. Për më tepër, në përgjigje të këtij hulumtimi, është krijuar një katalog i zgjidhjeve të mundshme dhe studimeve të rasteve të fundit që mund të zbatohen për të sjellë në jetë këto hapësira të reja publike në qytet, duke adresuar si këndvështrimin social, ashtu edhe ndryshimin klimatik që tashmë është një realitet. Metodologjia e ndjekur në këtë hulumtim eksploron këndvështrime të ndryshme si salutogenesis, neuroarkitekturë dhe të dhëna urbane, duke gjeneruar informacione të reja gjeografik në GIS. Si pjesë e fundit e hulumtimit, do të mbahet një punëtori e dizajnit me studentët e Fakultetit të Arkitekturës në Prishtinë, ku do të zbatohet një prototip specifik, duke u nxjerrë nga zgjidhjet e paraqitura në këtë punim.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News