ANDRIJA RUSAN

He graduated from the Faculty of Architecture in Zagreb in 1980, where he worked until 1984 as the associate assistant. He has been working as a free-lance architect and the head of his own atelier Rusan arhitektura since 1986.

He participated at iba (Internationale Bauaustellung) in Berlin in 1987 as the author of the exhibition Zagreb, ah Zagreb. He is the author of the exhibition Oris Outline of Ideas. He is one of the authors of the exhibition Continuity of Modernity – Fragments of Croatian Architecture from Modernism to 2010. Together with Vedran Mimica and Maroje Mrduljaš he is the author of the book Contemporary Croatian Architecture – Testing Reality.

During the 80s and the 90s he was the member of editorial boards of magazines published by Croatian Association of Architects: Čovjek i prostor (Man and space) and Arhitektura (Architecture).

Since 1998 he has been the publisher and editor of the magazine Oris. For scientific-research, critical and theoretical as well as for journalistic work in the field of architecture Oris was twice the recipient of the Neven ŠegvićAward of the Croatian Association of Architects.

Andrija Rusan was the recipient of the Drago Galić Award of the Croatian Association of Architects for the best residential architecture in 1997, of the Dedalo Minose Prize for the Lumenart office building in Pula in 2007. In 2006 he was appointed the Croatian commissioner for the 10th International Architecture Exhibition, Biennale of Venice.

Parallel to his activities as publisher and creator of exhibitions he has also designed and realized a number of interiors, family houses and commercial buildings.

His work appears in the Phaidon Atlas of 21st World Architecture, Atlas Global Architecture circa 2000 (Fundación bbva) and in the book Nano Materialien (Birkhäuser) by Sylvia Leydecker.

His architectural works are published in numerous books and magazines in Croatia and abroad. Also, he has held number of lectures about his work and the activities of oris – House of Architecture association.

AL /

Andrija Rusan ka lindur në Zagreb në vitin 1957. Diplomoi nga Fakulteti i Arkitekturës në Zagreb në vitin 1980 ku edhe punoi deri në vitin 1984 si asistent i asociuar. Ai ka punuar si arkitekt i pavarur dhe si udhëheqës i ateliesë së tij atelier Rusan arhitektura që nga viti 1986.

Ai mori pjesë në IBA (Internationale Bauaustellung) në Berlin në vitin 1987 si autori i ekspozitës “Zagreb, ah Zagreb”. Është autori i ekspozitës “Oris Korniza e Ideve” dhe një nga autorët e ekspozitës “Vazhdimësia e modernitetit – Fragmente të Arkitekturës Kroate nga modernizmi në vitin 2010”. Së bashku me Vedran Mimica dhe Maroje Mrduljas shkruan librin për arkitekturën bashkëkohore kroate – “Testim i Realitetit”.

Gjatë viteve të 80-ta dhe të 90-ta ishte anëtar i bordeve editoriale të revistave të botuara nga Shoqata Kroate e Arkitektëve: “Covjek i prostor” (Njeriu dhe hapësira) dhe “Arkitektura”. Që nga viti 1998 ështe botues dhe redaktor i revistës ORIS. Për hulumtime shkencore, punë kritike dhe teorike si dhe për gazetari në fushën e arkitekturës revista ORIS ishte dy herë fitues i Çmimit Šegvić Neven të Shoqatës Kroate të Arkitektës.

Andrija Rusan morri Çmimin Galic Drago të Shoqatës Kroate të Arkitektëve për arkitekturën më të mirë për banim në vitin 1997, Çmimin Minose DEDALO për ndërtimin e zyrës Lumenart në Pula, në vitin 2007. Në vitin 2006 ai u emërua komisioneri kroat për Ekspozitën Internacionale të Arkitekturës në Bienalen e 10 të Venedikut.

Paralel me aktivitetet e tij si botues dhe kurator i ekspozitave, ai gjithashtu ka projektuar e realizuar edhe një numër të madh të enteriereve, shtëpive familjare dhe ndërtesave tregtare. Puna e tij u shfaq në Atlasin PHAIDON të Arkitekturës Botërore të shekullit 21, Atlas Global Architecture, në vitin 2000 (Fundación BBVA) dhe në librin Nano Materialien (Birkhäuser) nga Sylvia Leydecker.

Veprat e tij arkitektonike janë botuar në libra dhe revista të shumta në Kroaci dhe jashtë vendit. Gjithashtu, ai ka mbajtur disa ligjërata rreth punës së tij dhe aktivitete në oris – House of Architecture association.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News