ANNE GUINEY IFUD-NYC

Anne Guiney is the Executive Director of the Institute for Urban Design, a think tank of urbanists that represented the United States at the 13th Annual Architecture Exhibition of the Venice Biennale with Spontaneous Interventions: Design Actions for the Common Good. The show, which celebrates small-scale projects initiated by architects, designers, artists, and everyday citizens that bring positive change to their neighborhoods and cities, received a special jury prize; it is the first time the American Pavilion has been honored in this way. The exhibition is now traveling in the U. S., and is currently installed in the Chicago Cultural Center and Millenium Park.
Spontaneous Interventions builds on the Institute’s work in connecting design and civic engagement: Guiney developed the innovative crowd sourced design project “By the City / For the City” as part of a new public festival, Urban Design Week, which launched in September 2011. This effort connected New Yorkers and their intimate knowledge of their neighborhoods with the problem-solving and imaginative abilities of architects, artists, and urban designers, and resulted in the book By the City / For the City: An Atlas of Possibility for the Future of New York.
Prior to joining the Institute, she was editor of the New York edition of The Architect’s Newspaper, and was part of the original team that launched the newspaper in 2003. She has also served as an editor at Architecture magazine and Metropolis, and has written widely on architecture and design for other publications, including Architect, ID, and Details.

Institute for Urban Design
The Institute for Urban Design works tirelessly to expand the public dialogue about progressive urban planning, development, and design. Since its founding in 1979, the Institute has been a central platform for debate among architects, planners, policy-makers, developers, academics, journalists, and urbanists. By representing the full range of stakeholder voices affected by urban development, we hope to advance the cause of quality in planning and urban design. Through a series of lectures, symposia, and publications, we work toward an environment in which everyone can advocate for a better, more vibrant and sustainable future for our cities.
In the last several years, the Institute has expanded its scope to civic engagement and activism, with a specific focus on empowering citizens to participate in the collaborative effort of city building. In September 2011, the Institute organized and hosted Urban Design Week, a festival that brought urban design into the public spotlight through a celebration of New York City’s exceptional urbanity. Over six days and 37 events, UDW connected New Yorkers with the fascinating and complex issues of the public realm. In conjunction with the festival, the Institute published By the City/For the City: An Atlas of Possibility for the Future of New York, a compendium of ideas for civic improvement submitted by hundreds of New Yorkers and designers from around the world.
Building on these ideas, the Institute created Spontaneous Interventions: Design Actions for the Common Good, an exhibition which documents projects initiated by American architects and designers aimed at bringing positive change to the public realm. The show was selected to represent the United States in the 13th Venice Architecture Biennale in fall 2012, and is currently installed in the Chicago Cultural Center and Millenium Park, in Chicago, IL.

AL /

Anne Guiney është Drejtoresha Ekzekutive e Institutit për Dizajnin Urban, një think-tank mbi urbanizmin që përfaqësoi Shtetet e Bashkuara në Ekspozitën e 13-të të Arkitekturës ne Bienalen e Venedikut me “Ndërhyrjet Spontane: Veprime të Dizajnit për të mirën e përbashkët”. Ekspozita, e cila festoi projektet të shkallëve të vogla të iniciuara nga arkitektë, dizajner, artistë, dhe qytetarë të përditshme që sjellin ndryshim pozitiv në lagjet dhe qytete e tyre, mori një çmim special të jurisë, kjo është hera e parë që pavijoni amerikan ka qenë i nderuar në këtë mënyrë .Ekspozita tani është duke udhëtuar në SHBA, dhe është instaluar aktualisht në Qendrën Kulturore në Chicago dhe Millenium Park.
Ndërhyrjet spontane bazohet në punën e Institutit që lidhet me projektimet dhe angazhimin qytetar: Guiney zhvilluar një projekt inovativ për burimin e qytetarëve “Nga Qyteti / Për Qytetin”, si pjesë e një festivali të ri publik, Java e Dizajnit Urban, i cili filloi në shtator 2011. Kjo përpjekje lidhi njujorkezët dhe njohuritë e tyre intime të lagjeve të tyre me aftësitë e zgjidhjes së problemeve dhe imagjinatën e arkitektëve, artistëve, dhe dezajnerëve urbanë, dhe rezultoi në librin “Nga Qyteti / Për Qyteti: Një Atlas i mundësisë për Ardhmërinë e Nju Jorkut”.
Para se t’i bashkohej Institutin, ajo ishte redaktore e edicionit Architect’s Newspaper të Nju Jorkut, dhe ishte pjesë e ekipit që nisi gazetën në vitin 2003. Ajo ka shërbyer edhe si redaktore në revistën Architecture Magazine dhe Metropolis, dhe ka shkruar gjerësisht mbi arkitekturën dhe dizajnin për botime të tjera, duke përfshirë edhe Architect, ID, dhe Details.

Instute për Dizajn Urban
Instituti për Dizajnin Urban punon pa pushim për zgjerimin e dialogut publik në lidhje me planifikimin urban, zhvillimin progresiv, dhe dizajnin. Që nga themelimi i saj në vitin 1979, Instituti ka qenë një platformë qendrore për debat në mesin e arkitektëtve, planifikuesve, hartuesve tInstute për Dizajnin Urban
Instituti për Dizajnin Urban punon pa pushim për zgjerimin e dialogut publik në lidhje me planifikimin urban, zhvillimin progresiv, dhe design. Që nga themelimi i saj në vitin 1979, Instituti ka qenë një platformë qendrore për debat në mesin e arkitektët, planifikuesit, hartuesve të politikave, zhvilluesve, akademikëve, gazetarëve dhe urbanistëve. Duke përfaqësuar gamën e plotë të zërave të palëve të interesuara dhe të prekura nga zhvillimi urban, ne shpresojmë për të çuar përpara kauzën e cilësisë në planifikimin dhe projektimin urban. Nëpërmjet një serie ligjeratave, simpoziumeve dhe botimeve, ne punojmë drejt një mjedis në të cilin të gjithë mund të avokojnë për një të ardhme më të mirë, më të gjallë dhe të qëndrueshëm për qytetet tona.
Në disa vitet e fundit, Instituti ka zgjeruar gamën e saj me angazhimin qytetar dhe aktivizmin, me një fokus të veçantë në fuqizimin e qytetarëve për të marrë pjesë në përpjekjet bashkëpunuese të ndërtimit të qytetit. Në shtator 2011, Instituti organizoi dhe priti Javën e Dizajnit Urban, një festival që solli dizajn urban në qendër të vëmendjes publike përmes një feste të urbanitetit të jashtëzakonshëm të Nju Jorkut. Gjatë gjashtë ditëve dhe 37 ngjarjeve, JDU lidhi njujorkezët me çështjet interesante dhe komplekse të sferës publike. Në lidhje me këtë festival, Instituti botoi “Nga Qytetit / Për Qytetin: një atlas i mundësisë për Ardhmërinë e Nju Jorkut”, një përmbledhje e ideve për përmirësimin e rolit të qytetarëve të dorëzuar nga qindra njujorkezë dhe dezajner nga e gjithë bota.
Duke u bazuar mbi këto ide, Instituti krijuar Ndërhyrjet Spontane: Veprime të Dizajnit për të mirën e përbashkët, një ekspozitë e cila dokumenton projekte të iniciuara nga arkitektë dhe projektues amerikan që synojnë të sjellin ndryshime pozitive në sferën publike. Shfaqja u zgjodh për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara në Bienalen e 13-të të Venedikut në vjeshtë të vitit 2012.
Disa nga kontribuesit e IfUD-it janë: Jane Jacobs, Daniel Patrick Moynihan, Richard Sennett, Denise Scott Brown, Simon Schama, Adolfo Carrion dhe Moshe Safdie.

Lectures News
17 Mar 2013

Related News