BACK UP GJAKOVA

Digital media give new ways for architects to engage with environments, allowing us to shape our expectations of the real world. Contemporary videogames contain spaces that challenge our conceptions of cities, and twist them towards new realities. Although this compares to prior media like text or film to describe cities, virtual spaces offer the ability to act within a space under a set of established rules. Whereas architects once imagined new societies and civilisations through the drawing, perhaps they can now test these as occupiable virtual cultures. What would we choose to include in the digital realm and what would we wish to discard?

In this workshop, together we will create a Back Up Gjakova, examining the collective memories and experiences of participants and translating them into a virtual city over two days.

We will ask you to think of which elements you would preserve within your city, and what built elements have contributed to the development of that city’s culture. Where do people meet, what are the significant buildings and historical sites that have shaped the city? Is there even a famous bus route, café, or perhaps a song or painting that is held in the collective memory? We are interested in you defining ephemeral and unexpected elements without which the city would not be itself.

Over the course of the workshop, we will crowd source these elements, and through a series of exercises will transcribe these into hand drawings, 3D models and sounds that will become a constellation of fragments. Through a process of turning these fragments into spatial typologies, scanning and collecting them, we will build a database of imagery and sounds that will be brought into a videogame space built on the Unity game engine. After a brief introduction to the software, together we will turn all the collected elements into a navigable virtual environment and back up Gjakova into the form of a videogame space.

Finally, we will use our screenshots from the videogame to output ‘drawn maps’ of the game space. The game will be hosted online, and developed so that it can be experienced with Virtual Reality technologies.

Back Up Gjakova will become an inhabitable, subjective cartography of people’s experiences as a virtual videogame environment rather than a strict geographical mapping.

AL /

Mediat digjitale u japin rrugë të reja arkitektëve për t’u angazhuar në mjedise, duke na lejuar të formësojmë pritjet tona për botën reale. Video lojërat bashkëkohore përmbajnë hapësira që sfidojnë konceptet tona të qyteteve dhe i ndryshojnë ato drejt realiteteve të reja. Megjithëse kjo krahasohet me mediat e mëparshme si teksti apo filmi për të përshkruar qytetet, hapësirat virtuale ofrojnë aftësinë për të vepruar brenda një hapësire nën një sërë rregullash të vendosura. Ndërsa arkitektët dikur imagjinonin shoqëri dhe qytetërime të reja përmes vizatimit, ndoshta ata tani mund t’i testojnë këto si kultura virtuale të kapshme. Çfarë do të zgjedhim për të përfshirë në fushën digjitale dhe çfarë do të dëshironim të largojm?

Në këtë punëtori, së bashku do të krijojmë një Back Up Gjakovë, duke shqyrtuar kujtimet kolektive dhe përvojat e pjesëmarrësve dhe përkthimin e tyre në një qytet virtual gjatë dy ditëve.
Ne do t’ju kërkojmë mendimin e qytetarëve se cilat elemente do t’I kishin ruajtur brenda qytetit të tyre dhe cilat pjesë e përfaqësojnë kulturën e qytetit. Ku takohen njerëzit, cilat janë ndërtesat më të rëndësishme që ndikon në zhvillimin kulturor të qytetit. A ka ndonjë lagje të famshme apo lokal, ndoshta një këngë apo pikturë që mbahet në kujtesën kolektive? Ne jemi të interesuar që vetë qytetarët të përcaktojnë elementet kalimtare dhe të papritura pa të cilat qyteti nuk do të ishte I plotë.

Gjatë rrjedhës së punëtorisë, ne do të ngjallim burimet e këtyre elementeve dhe përmes ushtrimeve do t’i transkriptojmë këto në vizatime, modele 3D dhe tinguj që do të bëhen një konstelacion I fragmenteve. Përmes procesit të kthimit të këtyre fragmenteve në tipologji hapësinore, skanimit dhe mbledhjes së tyre, do të ndërtojmë një bazë të imazheve dhe tingujve që do të futen në një hapësirë ​​videoje të ndërtuar mbi motorin e lojërave Unity. Pas një hyrje të shkurtër në softuer, së bashku do t’i kthejmë të gjitha elementet e mbledhura në një mjedis virtual të lundrueshëm dhe do ta mbështesim Gjakovën në formë të një hapsireje të video lojërave.

Së fundi, ne do të përdorim screenshot-ët tona nga video lojëra për të nxjerrë ‘hartat e tërhequra’ të hapësirës së lojës. Loja do të mbahet në internet dhe do të zhvillohet në mënyrë që të mund të përjetohet me teknologjitë Virtual Reality.

Back Up Gjakova do të bëhet një kartografi subjektive e banueshme e përvojave të njerëzve në një mjedis virtual i video lojërave, jo një hartë gjeografike strikte.

News Workshops
14 Jun 2017

Related News