BENCE KOMLOSI

The dotlinearchitects is an open minded, young community, based in Barcelona, Budapest and Zürich. Our main focus fields are research, architecture and development on a local scale, while we continuously collaborate with partners on a global level. Co-design, co-production and sharing are key elements of our work. The “Architecture for Refugees” project was initiated by Zsófia Glatz and Bence Komlósi.

Zsófia Glatz, born 1982, graduated at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) in 2007. After graduation she started the DLA (Doctor of Liberal Arts) School at BUTE. Her research topic is “Social Housing in Hungary – Personal Presence”. In 2010 she won a doctoral scholarship to the ETH Zürich. Her supervisor was Prof. Ákos Moravánszky. In addition she took part in the first semester of MAS Housing Wohnforum.

Bence Komlósi, born 1982, graduated at the Budapest University of Technology and Economics (BUTE) in 2009. In 2013 he received his MAS in Housing at the ETH Zürich Wohnforum. His research title was “Living Democracy – Bottom-Up Initiatives for Sustainable Housing Developments in Budapest – Housing Co-operatives as Potential Tools”.

AL /

Dotlinearchitects është një qendër mendje hapur në Barcelonë, Budapest dhe Zürich. Kryesisht fokusohet në fushën e hulumtimit, arkitekturës dhe zhvillimit lokal, ndërkohë vazhdimisht bashkëpunon me partnerët global. Bashkëdizajni, bashkëprodhimi dhe shpërndarja janë elementet kryesore të punës së Dotlinearchitects. Projekti “Arkitektura për Refugjatët” është iniciuar nga Zsófia Glatz dhe Bence Komlósi.

Zsófia Glatz, e lindur në vitin 1982, diplomoi në Universitetin e Budapestit të Teknologjisë dhe Ekonomisë (BUTE) në vitin 2007. Pas diplomimit ajo filloi Shkollën DLA (Doktorati i Arteve Liberale) në BUTE. Tema saj për hulumtim ishte “Banimi social në Hungari – Prania Personal”. Në vitin 2010 ajo fitoi një bursë për doktoraturë në ETH Zürich. Mbikqyrësi i saj ishte Prof. Ákos Moravánszky. Përveç kësaj ajo mori pjesë në semestrin e parë të programit MAS per Banim Social ne Wohnforum.

Bence Komlósi, i lindur në vitin 1982, diplomoi në Universitetin e Budapestit të Teknologjisë dhe Ekonomisë (BUTE) në vitin 2009. Në vitin 2013 ai fitoi programin MAS për Banim Social në ETH Zürich Wohnforum. Tema e tij hulumtuese ishte “Të jetuarit e Demokracisë – Iniciativat për Zhvillimin e Banimit Social të Qëndrueshëm në Budapest – Strehimi Kooperativ si Mjet Potencial”.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News