PARK THE PARKING WORKSHOP WITH ANA GALLEGO

PRISHTINAI WORKSHOP WITH DAMIANO CERRONE

PRISHTINA DATA SCAPES

EN/

Workshop with MVRDV.Next 

12th – 16th of September, Prishtina

Instructors: Kristina Knauf, Leo Stuckardt

The collection and interpretation of geospatial data impacts decision-making processes on all scales and across disciplines – from open, multimillion-user initiatives such as Open Street Maps to private, multimillion-dollar tech platforms. 

For planners, urbanists, and architects in particular, these new forms of intelligence offer opportunities to understand the complexities of a site, to identify urgencies, and to prioritise design responses accordingly. However, localised data scarcities (the lack of information collected about certain places) and a lack of data literacy (the ability to interpret and manipulate information) risk unbalancing data-driven urban planning and decision making. The workshop Prishtina DataScapes addresses these two challenges.

What are datascapes, how can they be found, and how can they be explored?

What data is missing?

How can we understand our built environment by combining different datasets?

What types of data visualisation are needed? 

What insights can help to generate new visions for Pristina?

What stories can be told?

Throughout the four-day workshop ‘Prishtina DataScapes’, participants will explore different means of urban data collection and learn fundamental techniques for data management and processing in qGIS (Geospatial Information Systems). Following the framework proposed by the director of MIT’s Civic Data Design Lab Sarah Williams – ‘Build it! Hack it! Share it!’ – the workshop aims to build a comprehensive stack of urban data for Pristina, cross-reference select data to gain new insights into the city, and explore visualisation techniques to communicate results to the public. 

All interested should send their cv’s & contacts to workshops.kaf@gmail.com by 4PM, 10th of September 2022. 

AL/

Prishtina DataScapes

Puntori me MVRDV.Next

12 – 16 shtator, Prishtinë

Instruktorë: Kristina Knauf, Leo Stuckardt

Mbledhja dhe interpretimi i të dhënave gjeo-hapësinore ndikon në proceset e vendimmarrjes në të gjitha shkallët dhe në të gjitha disiplinat – nga iniciativat e hapura me shumë milionë përdorues, si Open Street Maps, deri te platformat e teknologjisë private, shumëmilionëshe.

Për planifikuesit, urbanistët dhe arkitektët në veçanti, këto forma të reja të informatave ofrojnë mundësi për të kuptuar kompleksitetin e një vendi, për të identifikuar urgjencat dhe për të prioritizuar përgjigjet e projektimit në përputhje me rrethanat.  Megjithatë, mungesat e të dhënave të lokalizuara (mungesa e informacionit të mbledhur për vende të caktuara) dhe mungesa e njohurisë në përpunimin e tyre (aftësia për të interpretuar dhe manipuluar informacionin) rrezikojnë të çekuilibrojnë planifikimin urban dhe vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat. Punëtoria Prishtina DataScapes trajton këto dy sfida.

Çfarë janë datascapes, si mund të gjenden dhe si mund të hulumtohën?

Çfarë të dhënash mungojnë?

Si mund ta kuptojmë mjedisin tonë të ndërtuar duke kombinuar grupe të ndryshme të dhënash?

Cilat lloje të vizualizimit të të dhënave nevojiten?

Cilat njohuri mund të ndihmojnë në gjenerimin e vizioneve të reja për Prishtinën?

Çfarë historish mund të tregohen?

Përgjatë punëtorisë katërditore ‘Prishtina DataScapes’, pjesëmarrësit do të eksplorojnë mjete të ndryshme të mbledhjes së të dhënave urbane dhe do të mësojnë teknikat themelore për menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave në qGIS (Sistemet e Informacionit Gjeohapësinor). Duke përcjellë metodologjinë e propozuar nga drejtoresha e Civic Data Design Lab pran MIT, Sarah Williams – ‘Build it! Hack it! Share it!’ – punëtoria synon të ndërtojë një bazë gjithëpërfshirëse të të dhënave urbane për Prishtinën, të krijoj reference tërthore të të dhënave të përzgjedhura për të shfaqur njohuri të reja mbi qytetin dhe të eksplorojë teknikat e vizualizimit për të komunikuar rezultatet me publikun.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-të dhe kontaktet e tyre në workshops.kaf@gmail.com deri më 10 shtator 2022, ora 16:00.

DECODING THE CITY WORKSHOP

Past unfortunate events have left Prishtina with an absence of critical urban data, which has hampered any attempts at urban analysis. This has left Kosovo with the challenge of making informed decisions around urban development. While the process of data collection has traditionally been the responsibility of central government authority, new technology and workflows have created the opportunity for architects, urbanists, and end-users to circumvent a central authority and collect their own data; creating the necessary foundations to better understand the built environment and Decode the City.

This workshop will introduce three novel approaches to urban data collection across several scales, ranging from high-resolution photogrammetry modeling, 3D mapping, and GIS data collection. All of these workflows can be accessed through a standard smartphone and laptop. The participants will go through several exercises to collect urban data, followed by manipulating the collected urban data, and eventually combining them as a single collective virtual environment that will be shared and explored on the web.

This workshop is part of the “Urban Data Kosovo” project supported by the University Grand of the US Embassy in Kosovo, administered by KUSA. The workshop will be tutored by the Leventhal Center for Advanced Urbanism researcher Niko McGlashan.

QUEER PUBLIC PRISHTINA

Queer Public Prishtina publication is the result of the workshop conducted during Kosovo Architecture Festival 2021 led by two Future Architecture Platform selected creatives Alexander Auris and Carlos Lanuza.

FILL THE ROOMS, BUILD CATHEDRALS ! KAF 2021

EN/

Fill the rooms, build cathedrals!

Narrative as a space of recognition.

“The room fills and fills with knowledge, anguish, many kinds of ambition, much indifference, some despair. Between us, you say, we could build cathedrals, dictate policies, condemn men to death, and administer the affairs of several public offices.” Virginia Woolf.

According to William Kentridge, the function of art is to create spaces of recognition, a common ground for all in which we can encounter and empathise with each other. This is what we should aim for when we talk and write about architecture, for it is important to acknowledge how we perceive reality and therefore how we act upon it.

How can we create these spaces of recognition? What tools are necessary to develop different ways to think and write about architecture? How can we make the architectural discourse more appealing to a wider audience? These are some of the questions that we will try to answer in this workshop.

Objective: Create a narrative based on speculation and other ways of thinking and writing about architecture. 

Outcome: An exquisite corpse in the format of a booklet that will contain different stories, all created by the participants of the workshop. 

Description: The workshop will take the Prishtina Public Archipelago buildings to learn and speculate about their history, their architecture, and the ways in which new narratives can emerge that reflect their meaning within the city, their legacy and their possible futures.

All interested should send their short bio at workshops.kaf@gmail.com with the subject line “fill the room workshop” by the end of 11th of September 2021.  Due of covid-19 measures the number of participants is limited and all applicants will be asked for vaccination proof and wear masks during the workshop meetings.  

Venue: Innovation Center Kosovo / Dates 15-18 September 2021 

AL/

Puntoria

Fill the rooms, build cathedrals!

Rrëfimi si hapësirë njohjeje.

“Dhoma mbushet dhe mbushet me njohuri, ankth, shumë lloje ambiciesh, shumë indiferencë, pak dëshpërim. Mes nesh, ju thoni, ne mund të ndërtonim katedrale, të diktonim politika, të dënonim njerëzit me vdekje dhe të administronim punët e disa zyreve publike.” Virginia Woolf.

Sipas William Kentridge, funksioni i artit është të krijojë hapësira njohjeje, një bazë e përbashkët për të gjithë ne në të cilën mund të takohemi dhe të empatizojmë me njëri -tjetrin. Kjo është ajo për të cilën duhet të synojmë kur flasim dhe shkruajmë për arkitekturën, sepse është e rëndësishme të pranojmë se si e perceptojmë realitetin dhe si pasojë si veprojmë mbi të.

Si mund t’i krijojmë këto hapësira njohjeje? Cilat mjete janë të nevojshme për të zhvilluar mënyra të ndryshme për të menduar dhe shkruar për arkitekturën? Si mund ta bëjmë fjalimin mbi arkitekturën më tërheqës për një audiencë më të gjerë? Këto janë disa nga pyetjet që do të përpiqemi t’u përgjigjemi në këtë punëtori.

Objektivi: Krijimi i një tregimi të bazuar në spekulime dhe mënyra të tjera të të menduarit dhe të shkruarit mbi arkitekturën.

Rezultati: Një përbledhje në formatin e një broshure që do të përmbajë histori të ndryshme, të gjitha të krijuara nga pjesëmarrësit e punëtorisë.

Përshkrimi: Punëtoria do t’i analizojë ndërtesat e Arkipelagut Publik të Prishtinës për të mësuar dhe spekuluar për historinë e tyre, arkitekturën dhe mënyrat në të cilat mund të shfaqen rrëfime të reja që pasqyrojnë kuptimin e tyre brenda qytetit, trashëgiminë dhe të ardhmen e tyre të mundshme.

Gjithë të interesuarit për pjesëmarrje në puntori duhet dërguar një bio të shkurt të tyre në workshops.kaf@gmail.com me titull “fill the room workshop” deri me 11 Shtator 2021. Për shkak të masave anti covid-19 numri i pjesëmarrësve është i limituar dhe të gjithë aplikuesve do ju kërkohet dëshmia e vaksinimit dhe mbajtja e maskave gjatë takimeve të përbashkëta. 

Vendi: Innovation Center Kosovo / Datat: 15-18 Shtator 2021

PRISHTINA QUEER COMMONS WORKSHOP KAF 2021

EN/

Through the methodology of the queer spheres, we will explore queerness in Prishtina. How can we map queerness in the city in order to reflect on the possibility for a queerer future? The media for the mapping can vary from a written piece like a poem or text, a drawing, a picture, a map, an architectural drawing, a story, a piece of music… 

The workshop will be tutored by Alexander Auris a 2021 Future Architecture selected fellow. 

All interested should send their short bio to workshops.kaf@gmail.com September the 11th. Because of covid-19 measures the number of participants is limited and all applicants will be asked for vaccination proof and wear masks during the workshop meetings.   

Venue: Innovation Center Kosovo / Date: 15-18 September 2021 / Open to All!

AL/

Përmes metodologjisë së sferave queer, ne do të eksplorojmë queerness në Prishtinë. Si mund ta hartojmë queerness në qytet në mënyrë që të reflektojmë mbi mundësinë për një të ardhme më queer? Mediat për mapim mund të interpretohët si një pjesë e shkruar, një poezi ose tekst, një vizatim, një fotografi, një hartë, një vizatim arkitektonik, një histori, një pjesë muzikore…

Puntoria do të udhëhiqet nga Alexander Auris një nga arkitektët e përzgjedhur të Future Architecture Platform për vitin 2021. 

Gjithë të inrteresuarit për pjesëmarrje në puntori duhet dërguar një bio të shkurt të tyre në workshops.kaf@gmail.com deri me 11 Shtator. Për shkak të masave anti covid-19 numri i pjesëmarrësve është i limituar dhe të gjithë aplikuesve do ju kërkohet dëshmia e vaksinimit dhe mbajtja e maskave gjatë takimeve të përbashkëta.

Vendi: Innovation Center Kosovo / Datat: 15-18 Shtator 2021 / E hapur për të gjithë!

WORKSHOP BY URBANAARCHITETTURA

KAF 2020

online workshop by urbanaarchitettura 

3 – 13 October

There is a chandelier in every room

We live in an age of ruins. The ruins of the welfare state in its various ideological and geopolitical embodiments in the form of those institutions that have been carefully choreographed to shape modern territories of top-down, domesticated, collectivised life. From education to hospitality, confinement to mental treatment, their architectures have often been relocated, sent to exile, vacated, forgotten, repudiated, or simply left to their own destiny in a state of controlled decay. Yet they might still be a resource for reinventing modes of living together.

As opposed to market-driven neoliberal euphoria to reinvent these places – read: the cultural center, the luxury hotel, the creative hub, the innovation campus, etc. – these ruins raise the question: what to do, beyond their musealisation, or final commodification? But also beyond a nostalgic reiteration of past ideals of total (forced?) socialisation? We think that precisely in the ruin of an institution lies the prospect of a de-institutionalised idea of collectivity; the drawing of, in the words of Robin Evans, a new picture of the sociable as opposed to the socialised. 

The Prishtina Public Archipelago is one example of a territory made of large cathedrals of publicness laying in wait for reappropriation. Using it as a case study, we want to pull together a twofold reflection on the meaning of publicness.

Firstly, we will engage with one specific component of the Prishtina Public Archipelago: the Grand Hotel Prishtina. The hotel stands as a paradigm of publicness in which the space of appearance is sparingly negotiated within a territory of rooms. Rather than magnifying the open-plan capacities of its communal spaces and atria, we will aim for a de-privatisation of its matrix of rooms.

Secondly, we will question the publicness of architectural education by experimenting with the very format of this online workshop. A constellation of 8 ‘isolated’ participants  will produce a collective work by experiencing and enacting the propagation, articulation, and ramification of their own spheres of influence. From their home-base, each participant will take part in a relay design race, developing a time-limited task as an essential fragment of the collective work while at the same time defining the rules for the subsequent participant’s contribution.

The workshop will run 3-13 October, but the students will not be expected to work for the whole duration. Within this period each participant will be required to work for 3-4 days. 

All interested must send by 25th September to institutesofcare@gmail.com, a portfolio of selected design work (max 5 pages) and a brief cover letter specifying:

I do like… 

I am quick at… 

I am good at…

(collage, line drawings, renderings, photographs, physical models, writing, directing movies…)

Also please specify what devices you have (laptop, desktop, A4 printer, A3 printer, scanner, good quality photo camera, etc.)

The selected 8 students will be notified by September 30th and they will receive a welcome package with instructions for the workshop. 

ARCHITECTS CLIMATE ACTION NETWORK WORKSHOP

Lecture + workshop about the climate and biodiverity emergency, architecture’s part in it and how YOU can get involved to make a difference.

Register here for the ACAN WORKSHOP on Eventbrite.

About the Event

ACAN formed in London over the summer of 2019, in this talk we will take you through how ACAN was conceived, founded and is expanding. We will explain the principles and activities fundamental to the network, talk through some of the actions we have taken and explain the changes we are trying to bring about. We will discuss how to build effective campaigns and make an inclusive network of engaged individuals working collaboratively to address the climate and biodiversity crises.

There will be a short Q&A session before we divide the audience into groups. With a facilitator from ACAN you will be asked to discuss what issues affect your region and areas of expertise, how these could be overcome and what would be needed to make changes for the better. 

This will not be the a run of the mill lecture and audience participation will be vital! Don’t be afraid, we will create a fun, inclusive forum for people to speak their mind and meet others who share their concerns. The movement is building and we want you all to be a part of it.

MAPPING PRISHTINA’S NIGHTSCAPE WORKSHOP

EN/

The workshop consists of theoretical and practical knowledge exploring the City of Prishtina (20/80), with a focus on both aesthetic and spatial topics. Each day is divided into two parts: preparing for shooting, with spatial observations, location scouting, shooting tips and photo review. While the second part is the photo shooting itself; which will improve photographic and aesthetic skills, and it will help you formulate an analysis of the built environment. We will explore Prishtina as a playground of viewpoints, taking pictures around artificial lit places. From the center to the overlook site to the City.  We will deal with topics related to spatial observation and to visual perception such as composition and color. But also with time, weather and location tools.  Analyzing the many aspects that determine the choice of pictures.

Each participant is free to focus on a specific subject of interests. Eg. interaction between people-spaces-objects, sociological use of space, places/non-places, objects/buildings… Our background will be the lighting sources of Prishtina, such as infrastructure, domestic lightings, skyglow, advertising light boards. On the last day of the workshop, we will select and edit the best pictures, for a small presentation.

The aim of the workshop is to understand the dynamics of night photography in the urban landscape.  The four days of exercises are meant for passionate of photography, spatial studies graduates and students, and from social science disciplines. Basic knowledge of photography not required, but familiarity with your own camera is much appreciated.  We would like everyone to come with clear interests before the workshop starts. What do you want to map/ research/or photograph in the night of Prishtina?

Bring a digital camera (must have), also preferred are a notebook, tripod, a light torch, shutter release (or self-timer in camera), GPS/ paper maps/compass.

All interested must send a short cv (2 pages max in pdf) by the 29’th of June 2019 to workshops@kosovoarchitecture.com and/or workshops.kaf@gmail.com with the subject being “Mapping Prishtina’s Nightscape”

SH/

Punëtoria përbëhet nga eksplorimi i njohurive teorike dhe praktike për qytetin e Prishtinës (20/80), me fokus në temat estetike dhe hapësinore.  Çdo ditë është e ndarë në dy pjesë: përgatitja për fotosesion, me vëzhgim hapësinor, këshilla të xhirimit dhe rishikim i fotografive.  Ndërsa pjesa e dytë ka për qëllim vetë fotografimin; i cili do të përmirësojë aftësitë fotografike dhe estetike dhe do t’ju ndihmojë të formuloni një analizë të mjedisit të ndërtuar. Ne do ta ekspolorojmë Prishtinën me një pikëpamje si të një këndi lojrash, me fotosesione rreth vendeve me ndriçim artificial. Duke filluar nga qendra në zonën e daljes dhe në qytet. Do të merremi me tema që lidhen me vëzhgimin hapësinor dhe me perceptimin vizual siç është përbërja dhe ngjyra, por edhe me mjetet e kohës, të motit dhe të lokacionit, duke analizuar shumë aspekte që përcaktojnë zgjedhjen e fotografive.

Secili pjesëmarrës është i lirë të përqendrohet në një subjekt specifik të interesave, p.sh. ndërveprimi midis njerëzve-hapësirave-objekteve, përdorimit sociologjik të hapësirës, ​​vendeve / jo-vendeve, objekteve / ndërtesave, etj.  Sfondi do të jetë vetë burimi i ndriçimit të Prishtinës, siç janë infrastruktura, ndriçimi i brendshëm, qielli, dritareve e panove reklamuese, etj.  Në ditën e fundit të punëtorisë do të përzgjedhen dhe modifikohen fotografitë më të mira, për një ekspozitë të vogël.

Qëllimi i punëtorisë është të kuptojmë dinamikën e fotografisë së natës në peizazhin urban.  Punëtoria 4 ditësh është e planifikuar për adhuruesit e fotografisë, studentët dhe te diplomuarit e studimeve hapësinore e arkitekt si dhe ata nga disiplinat e shkencave shoqërore.  Njohuri themelore e fotografisë nuk kërkohet, por njohja e aparatit është shumë e vlerësuar.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë një CV të shkurtër (2 faqe max në pdf) deri më 29 Qershor 2019 në workshops@kosovoarchitecture.com dhe/ose workshops.kaf@gmail.com me subjekt të emailit “Mapping Prishtina’s Nightscape”