REFRAMING THE PUBLIC REALM WORKSHOP

EN/

“The public realm encompasses more than the streets and sidewalks of the city. It entails the complete social and public experience of moving through a city, from the inside of a cafe to the pathways of a park or waterfront, and the shifting vantage points that knit streets, sidewalks, shops, facades, and buildings into the whole urban experience.”

“From the pedestrian’s perspective, the scale at which we can best judge the success of urban design, fine grained elements of buildings, streets, sidewalks, plantings, seating, lighting and other details help create an intimate human experience and contribute to the character and identity of a particular neighborhood.”

NYC Urban Design Principles

New York City is famous for some great public spaces, including the beloved Bryant Park, Central Park and now the High Line, to name just a few; but it has only recently discovered that it has a much more comprehensive public realm. Unlike cities in Europe, cities in America, including NYC, have until very recently viewed streets as places primarily for cars and private land primarily for private users.  It was not until the Bloomberg administration, and its release of PlaNYCin 2007, that the city began to view itself differently, from the pedestrian point of view and as a city for people.  Deriving public benefit from private development was now the primary challenge.

This workshop will share some lessons learned from the Bloomberg years, what worked, what didn’t and what can be applied to other cities around the world, including Prishtina. Focusing on Lakrishta, and the center, we will apply NYC’s urban design principles and protocol, including the sidewalk toolkit, to analyze one neighborhood in particular and come up with a variety of proposals to improve its public realm.

Requirements for participation are enthusiasm about the city and the built environment.  Students and recent graduates from the fields of architecture, landscape architecture, urban design, as well as sociology, philosophy, or art are strongly encouraged to apply. Participants are expected to actively contribute to the workshop for its whole duration.

All interested must send a resume (max 2 pages in pdf preferred) to workshops.kaf@gmail.com or workshops@kosovoarchitecture.com by the 28th of June 2019, with “Reframing Public Realm” as the subject.

The workshop will be led by Jeffrey Shumaker, Former Chief Urban Designer, NYC.

SHQ/

“Sfera publike përfshin më shumë se rrugët dhe trotuaret e qytetit. Përfshin përvojën e plotë shoqërore dhe publike për të lëvizur nëpër një qytet, nga brenda në një kafene deri te shtigjet e një parku apo buze uji, si dhe pika te ndryshme të vështrimit që ndërtojnë rrugët, trotuaret, dyqanet, fasadat dhe ndërtesat në gjithë përjetimin urban.”

“Nga këndvështrimi i këmbësorëve, shkalla në të cilën ne mund të gjykojmë më së miri suksesin e dizajnit urban, elementët e ndërtesave, rrugët, trotuaret, gjelbërimi, ndriçimi dhe detaje të tjera ndihmojnë në krijimin e një përvoje intime njerëzore dhe kontribuojnë në karakterin dhe identitetin e një lagjeje të veçantë”.

Parimet e Dizajnit Urban të NYC

Qyteti i Nju Jorkut është i famshëm për hapësira të mëdha publike, duke përfshirë Bryant Park, Central Park dhe tani High Line në mes tjerash; por kohëve te fundit ka zbuluar se ka një sferë shumë më të plotë publike. Ndryshe nga qytetet në Evropë, qytetet në Amerikë, përfshirë NYC, deri vonë kanë parë rrugët kryesisht zona për makina dhe toka për përdoruesit privatë.  Me administrimin e Bloomberg-ut dhe lirimin e PlaNYC-it në vitin 2007, fillohet dukshëm të vërehen ndryshimet në qytet, nga këndvështrimi i këmbësorëve dhe si një qytet i popullit. Arritja e përfitimit publik nga zhvillimi privat ishte sfida kryesore.

Kjo punëtori do të ndajë me pjesëmarrësit disa mësime të përfituara nga vitet e Bloomberg-ut, çfarë funksionoi e çfarë jo, si dhe çka mund të aplikohet në qytete të tjera anembanë botës, duke përfshirë Prishtinën.  Duke u përqëndruar në Lakrishte dhe në qendrën e qytetit, ne do të aplikojmë parimet dhe protokollin e projektimit urban të NYC, duke përfshirë veglën e trotuareve, për të analizuar në veçanti një lagje dhe për të krijuar një sërë propozimesh për të përmirësuar fushën e saj publike.

Kërkesat për pjesëmarrje janë entuziazëm rreth qytetit dhe mjedisit të ndërtuar. Studentët dhe të diplomuarit e rinj nga fushat e arkitekturës, arkitekturës së peizazhit, dizajnit urban, sociologjisë, filozofisë ose artit inkurajohen fuqishëm të aplikojnë. Pjesëmarrësit pritet të kontribuojnë në mënyrë aktive në punëtori për tërë kohëzgjatjen e saj.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë një CV (max 2 faqe në PDF ) në workshops.kaf@gmail.com ose/dhe workshops@kosovoarchitecture.com deri më 28 qershor 2019, me temë “Reframing Public Realm” si titull i emaillit.

Punëtoria do të udhëhiqet nga Jeffrey Shumaker, ish Kryeshef i Planifikimit Urban në New York.

INTERSECTIONAL PUBLIC SPACE

EN/

1-5 July 2019

Prishtina offers a wide range of public space: The pedestrian friendly area in the city center bordered with shops and cafés; the neighborhoods of the Yugoslavian era with their landscaped surrounding including sport facilities and playgrounds. However, the newer settlements at the edge of town offer a different image. The open spaces of this  “Parallel City” are often subordinated to motorized traffic, oblivious to site specificities or inhabitants needs and relying on mono-functionality.

The build environment defines who we are and we, as architects, carry a responsibility in promoting social equity. We will investigate through an intersectional lens how to create public space where people of different socio-cultural, ethnic, or cultural background feel equal and respected. Intersectionality acknowledges the fact that every individual is made of a set of physical and social stratifications: gender, age, abilities, nationality, religion, class, education, … This framework is especially helpful to recognize the needs of non-compliant bodies, minorities, and marginalized groups in the creation of the inclusive city.

We will first analyze the condition of the public spaces within Prishtina’s urban sprawl by using the method of the Nolli map, a detailed plan of Roma dating from the 18thcentury where the urban areas are represented as a network of spatial relations. We will yet invert the map in order to look at the city in negative. This methodology will help us to analyze the cityscape, address its shortcomings and identify its potentials. We will then create proposals for improved public space, inquiring how intersectionality can be applied to fulfill various goals: Accessibility for all, diversification of mobilities, enhancement of communities, improvement of ecological conditions and local climate amongst others.

Requirements for participation are enthusiasm about the city and the built environment.  Students and fresh graduated from the fields of architecture, landscape architecture, urban design, as well as sociology, philosophy, or art are strongly encouraged to apply. Participants are expected to actively contribute to the workshop for its whole duration.

Although workshop material will be provided by KAF, it is require that you bring your laptop & feel free to bring any other tool you feel comfortable to work with.

All interested must send a resume of themself (max 2 pages in pdf preferred) to workshops.kaf@gmail.com or workshops@kosovoarchitecture.com by the 25th of June 2019.  The workshop will be led by Celine Baumann.

ARCHITECTURE FOR THE AGE OF AUSTERITY WORKSHOP KAF18

EN/

Architecture for the Age of Austerity

CITY MADE BY EVERYONE

Workshop tutor: Ivan Kucina

3-4 July

This workshop will resume diverse proposals made in the specific participatory process applied to transform urban voids into shared spaces. The aim is to exercise citizens’ engagement in designing interventions in the city that will provide initial condition for everyone to meet, talk, work, relax, play and enjoy together.

Workshop participants that will be organized in small groups will create their proposals using smart phones or tablets, and following the process that combines elements of two product design methods such as User Centered Analysis and Participatory Action Research. Process includes questioning, group profile analysis, scripting, and making photomontage.

From Urban Voids to Shared Spaces

Urban voids appear everywhere in the cities at many levels, shapes and scales in both space and time. They emerge as unforeseen leftovers of an uneven urban growth. Voids encompass the whole spectrum of urban phenomena: between unused and multi-used space, informal and formal, generic and customized, vacant and full, provisional and lasting… They are the spaces in-between fulfilled individual desires, ambitions, territories and interests.

Transformations of urban voids into shared spaces lay claim on urban development as part of an ongoing process in which city making is shared between many different actors. Spaces that are created in such process should not seek to eliminate differences, but to understand how to maintain lively controversies instead of deadly conflicts, how to establish smart means for social exchange among the concurrent ways of living.

All interested must send a short cv to media@prishtinaarchitectureweek.com by 25th of June with a subject “City Made by Everyone”.

FURNITURE TYPOLOGY LAB WORKSHOP KAF18

EN/

Furniture Typology Lab

workshop by Rainer Mutsch

4-5 July

This workshop aim’s to explore furniture design typologies by predefined abstract target groups. As a result the students will be introduced to industrial design and the creative process used by Rainer Mutsch.

All interested participants must send a short cv to media@prishtinaarchitectureweek.com with a subject “Furniture Lab” by the 28th of June.

AL/

Laboratori i Tipologjisë së Mobiljeve

punëtori nga Rainer Mutsch

4-5 korrik

Kjo punëtori synon të eksplorojë tipologjitë e dizajnit të mobiljeve sipas grupeve të paracaktuara të objektivave abstrakte. Si rezultat, studentët do të prezantohen me dizajnin industrial dhe procesin kreativ të përdorur nga Rainer Mutsch.

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar duhet të dërgojnë një CV të shkurtër në media@prishtinaarchitectureweek.com deri me datën 28 Qërshor, duke cekë “Furniture Lab” ne emailin e tyre.

PARALLEL SPRAWL WORKSHOP AT KAF18

EN/

Parallel Sprawl / Learning from Pristina

Most of the urban discussions that are taking place in Pristina today are around the large scale projects going on in the Lakrïshte district or the construction of a Great Mosque. While both developments are symbolically important, the former placing Kosovo in the map of global capital and later in the cosmology of global Islam, the real needs of Pristina citizens rely most probably in the improvement of the living conditions of its conspicuous suburbs.

This workshop addresses the study of urban sprawl and the possibility for its improvement with fresh eyes, retracting from the dogmatic view against suburbanisation that pervades in European academia. While acknowledging its issues and challenges, a new understanding of urban planning in a post-human condition, i.e. taking into account that we’re not any longer designing cities specifically for the human being but for all species on the planet, takes us to consider the advantages of those urban situations where the natural-artificial divide is less defined. The new set of options and constraints provided by new technologies and environmental challenges calls for a complete re-thinking of the way we inhabit the planet.

On the other hand, the specific recent history of Kosovo has created a suburban landscape that, while remaining problematic, reveals some of the possibilities that can be achieved when collectives and constituencies take themselves the challenge of building their dwellings in the lack of strong public, a scenario that might become more common in other European cities.

The aim of the workshop is to create a detailed analysis of the most characteristic typologies of suburban habitat encountered in 5 different neighbourhoods of Pristina, as well as the uses of its public spaces strictly by using tools specific to the architectural profession (drawing, collage) and others (photography, film, story-telling). The work will continue with the proposal a series of quick actions or urban recipes that could cheaply improve the living conditions immediately after the workshop ends. Finally, the students will be asked to create a speculative scenario that helps bring together the communities around a shared vision for their future.

WORKSHOP LEADERS
Ivan Blasi – Mies van der Rohe Foundation
Agustín Casalia – KdM
Katarina Dacic – KdM
Valentin Kunik – KdM
Guillaume de Morsier – KdM
Charlotte Maltherre-Barthes – ETH Zürich
Ibai Rigby – urbanNext

WHEN
2 – 13 July 2018

WHERE
Kosovo Architecture Festival
Hakif Zejnullahu
S11 H1/4 Pristina
Kosovo

WHO CAN TAKE PART?
The Parallel Sprawl Summer School is open to young people worldwide, studying in the field of Architecture / Design / Urbanism.

LANGUAGE
English

DURATION
2 weeks

EQUIPMENT
Participants should bring their own lap-top computers. WLAN is freely available.

FEE INFO
Admitted international participants are asked to pay a contribution fee of EUR 150,- (incl. taxes) including a two-weeklong design studio, 10 lectures and studio material; snacks on site, a roundtrip trough Pristina, a goodbye party and a Diploma for each attending student.

Travel expenses, accommodation, local transportation, meals and extra studio material are not included in the fee.

The payment of the fee is a condition for admission to Summer School.

APPLICATION
To apply for the Summer School please send an e-mail with your name, affiliation, country from which you will be traveling as well as a short portfolio and CV as one single Pdf of max. 10 MB to ibai@parallel-sprawl.org

The 20 participants will be contacted via e-mail until 26th of June 2018 and will receive further instructions to complete their registration. Contribution fees for admitted international participants are of EUR 150 to be paid within the deadline of 1st July 2018.

The applicants must guarantee their presence during the full program unfolding from 2nd to 13th July.

APPLICATION DEADLINE
18th June 2018

DPR-BARCELONA WORKSHOP AT KAF18

EN/
The spread of digital technology and social network interactions have transformed the recording and accumulation of images in a collective and daily activity. The potential of archiving videos and visual images has seen the emergence of non-institutional practices and as well contemporary discussions related to image, open source, collectivity, and forensics. Publishing architecture has stopped to be the terrain of canonical experts, which hardly react to the current state of the art and the myriad nuances of architectural practices nowadays.
The Workshop ‘A Thousand of Fragile Archives’ will reflect on the kind of the information we share, and the value given to the data we finally keep and guard. Attendees are asked to bring five JPEG images and their corresponded captions, with the solely condition of being what they consider their most valuable archives, in order to build a collective portrait of architecture and design examples corresponding to Kosovo and the rest of Balkan region.
The Workshop will reflect on the ephemerality of the devices and formats we use to keep information, and the tools we rely on to reproduce it. Images can be owned by the workshop attendees or correspond to some other person or institution, irrespective of its rights of reproduction. The workshop working tool will have an active agency in intervening and modifying the result, which can take the form of a printed or digital format, perpetuating the fragility of its nature.
-Attendees are encouraged to bring their laptops with the following working material: 5 jpeg images of architectural places, pieces or related knowledge.
-5 corresponding captions in TXT format
Working tool / Publish or Perish​ tool developed by Publishing Lab (Silvio Lorusso and Stef Kors) for DONE-Foto Colectania.
All interested must send a short cv with their contacts as well as any articles they have written on architecture by the 25th of June to media@prishtinaarchitectureweek.com with the subject “A thousand of fragile archives”.
The working language of the workshop will be english so a good command of the language is required.

About DPR-Barcelona
dpr-barcelona is an architectural research practice and independent publishing house based in Barcelona, founded by Ethel Baraona Pohl and César Reyes Nájera, dealing with three main lines: publishing, criticism and curating. Their work explore how architecture as discipline reacts in the intersection with politics, technology, economy and social issues. Their research and theoretical work is linked to leading publications in architectural discourse and their writing appears in Open Source Architecture(Thames and
Hudson, 2015), The Form of Form(Lars Muller, 2016), Together! The New Architecture of the Collective(Ruby Press, 2017), Architecture is All Over(Columbia Books of Architecture, 2017), Inéditos 2017(La Casa Encendida, 2017), Harvard Design Magazine, ARQ, and Volume, among others. Curators of the third Think Space program with the theme ‘Money’; they have also curated (together with Pelin Tan) the exhibition ‘Adhocracy ATHENS’ at the Onassis Cultural Centre, 2015, winner of the ADI Culture Award 2016. They have lectured and participated on international events and academic institutions, including KTH School of Architecture in Stockholm, EBABX Fine Arts School of Bordeaux, Sheffield Hallam University in UK, the Summer Pavilion of Serpentine Gallery in London, the Venice Architecture Biennale, [AUTONOMA]. Towards the Collective City in Athens, Akademie der Künste in Berlin, among many others. They have directed Foros 2017, the architecture lecture series of the UIC Barcelona School of Architecture.
dpr-barcelona understands the book as a space of encounters where the act of publishing becomes a form of cultural, social, and intellectual resistance. For that reason, their publications, both digital and printed, transcend the boundaries of conventional publications, approaching to those which are probably the titles of architecture in the future, exploring the limits between printed matters and new media, transforming traditional publishing practice into a live exchange of knowledge. Their [net]work is a real hub linking several publications and actors on architecture and theory. Since 2016, dpr-barcelonais platform member of Future Architecture, the first pan-European platform of architecture museums, festivals and producers.

BABAU BUREAU WORKSHOP AT KAF18

EN/

Traces: Increasing Accessibility in Perceiving Architecture

Workshop by Babau Bureau+EB

Massimo Triches, Elisa Brusegan

2-6 July

The workshop will investigate how architecture is communicated and perceived.

Designers usually make use of drawings like plans, sections, facades, etc. These materials are an universal language, but they are technical and not always totally accessible to people.

This generates communication difficulties between architects and people.

Over time, tracing signs on the ground is the basis of the modification of landscape.

In many culture this act has become also the beginning of many games (“campanon”, tennis, soccer, bowling, etc.). This activity defines a way of occupying the space, introduces new rules of movement, observation, behaviour and perceptions.

Tracing back to the fundamental rules which generates perceptions, the workshop aims to bring people closer to the language of architecture and at the same time allow to the architects to develop and experience others ways to communicate.

To do so, it uses some of the architect tools: measure and scale-leap. We want to re-draw a well known architecture on a 1: 1 scale in a public place into the city.

1:1 scale can transform a technical text in a universally accessible text.

This idea opens the field to other theoretical themes:

-What is the limit between text and content in architecture?

-The ruins of the buildings are often signs, traces similar to a draw in a two-dimensional plan (depending on the degradation): are they still architecture or are they a text at the base of those architectures?

-The stakes and traces for the construction of buildings (foundations, walls) are only simply a text (in a technical language between designer and builder) or are they already architecture (maybe a temporary architecture)?

All interested must send a short cv to media@prishtinaarchitectureweek.com by the 25th of June with a subject “Traces Workshop”.

FALA ATELIER WORKSHOP KAF18

AL/

From Images to Objects

Puntoria nga Fala Atelier

5-7 Korrik

Arkitektura është e pashmangshme pa imazhe. Është një mjet për të konceptuar, studiuar dhe shfaqur projektin, një mënyrë për të përcaktuar dhe përshkruar kompleksitetin e saj spacial. Imazhi është aq i dendur sa përmbajtja e çdo teksti.

Fala Atelier përpiqet të zhvillojmë gjuhën e saj të veçant të arkitekturës dhe imazheve duke modeluar teori të kompozimeve, përpiluar literaturë, ripërpunuar fjalorin e arkitekturës, përpjekur të krijoj rregullsi nga çrregullimet duke gjetur transformimin e saj. Imazhet reflektojnë arkitekturën dhe arkitektura reflekton imazhet e saj.

Imazhet dhe vizatimet plotësojnë dhe kundërshtojnë njëra-tjetrën. Nuk mund të punohet pa të dyja: së bashku krijojnë një tërësi duke shpalosur çdo projekt si një seri metaforesh vizuale.

Imazhet e papërcaktuara dhe spekulative janë mjete më të forta se ato të mbyllura fotorealistike. Pasiguritë e tyre krijojnë një limbo të domosdoshme: ato krijojnë një distancë nga realiteti. Kolazhet citojnë, vjedhin dhe kombinojnë referencat ndërsa kërkojnë bukurinë në një mënyrë të hapur dhe naive. Gabimet bëhen të vlefshme dhe magjepsja lind nga ndërtimi vizual, nga manipulimi i fragmenteve në një botë të dendur të referencave. Intelektuale në qëllimin, ato janë një ushtrim portretizues i brishtë dhe i përulur, martesa e racionalitetit të arkitekturës me bukuritë e papërshtatshme të realitetit.

Fala është një studio “naive” e arkitekturës me bazë në Porto, e udhëhequr nga Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares dhe Ahmed Belkhodja.  Fala Atelier u themelua në vitin 2013 dhe punon me optimizëm metodik në një numër të madh të projekteve, që nga toritoret e deri tek shtëpizat e zogjve.  Projektet e fala janë një përzierje e gjuhëve zyrtare, referencave, citimeve dhe temave të rregulluara vetëm nga një obsesion për qartësi; arkitektura e saj është edhe hedonistike dhe post-moderne, intuitive dhe retorike.  Përpos ligjerates mbi punën e studios Fala Atelier do udhëheq edhe një puntori për vizualizim arkitektonik.

Gjithë të interesuarit duhet dërguar një CV të shkurtër me kontaktet e tyre si dhe 2 imazhe të punës vizualizuese të tyre në media@prishtinaarchitectureweek.com deri me datën 25 Qërshor, duke cekur “Visualizing Imagination” në emailin e tyre. Puntori është e limituar!

EN/

From Images to Objects

Workshop by Fala Atelier

5-7 July

Architecture is inevitable without images. It’s a tool to conceive, study and display the project, a way of defining and describing its spatial complexity. Image is as dense with contents as any text. Architects make buildings, and eventually they make drawings of buildings.

As we try to develop our language in architecture, we do the same with images, shaping our own theories of compositions, compiling libraries, attempting to make order out of disorder, rethinking our own vocabulary and tracing its transformation. The drawing itself becomes a medium that defines your identity as an office. The images reflect the architecture and the architecture reflects its images. At some point we don’t even know where one starts and the other ends.

Images and drawings complement and contradict each other. We can’t work without both: together they create an uneasy whole, unfolding each project as a series of visual metaphors. Drawings are rational, unbearable sometimes in its seriousness, collages are intuitive.

Imprecise and speculative images are thus stronger tools than closed, photorealistic representations. Their uncertainties generate a necessary limbo: they create a distance to reality. Collages quote, steal and combine references while searching for beauty in a blunt and naive way. Mistakes become valuable and fascination arises from the visual construction, from the manipulation of fragments in a world dense of references. Intellectual in intention, they are a fragile and humble portraying exercise, the marriage of architecture’s rationality with the inconsistent beauties of reality.

Each image of a space tells a short story. They are portraits of possible buildings, street facades and backyards, living rooms and bedrooms, with their carefully staged compositions and elegant experiments on playful rigor. Our own little theatre of representation.

Fala is a naïve architecture practice based in oporto, led by Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares and Ahmed Belkhodja. established in 2013, the atelier works with methodic optimism on a wide range of projects, from territories to birdhouses. Fala’s projects are a medley of formal languages, references, quotations, and themes, only regulated by an obsession for clarity; its architecture is both hedonic and post-modern, intuitive and rhetorical.  Apart from the lecture Fala Ateriler will also lead a workshop on architectural visualization.

All interested must send a short CV in pdf format with their contacts and 2 images of their visualization work to media@prishtinaarchitectureweek.com by 25th of June with email subject “Visualizing Imagination”. The workshop is limited !

DOCUMENTING MODERN KOSOVO

Docomomo_Kosovo national working party will be organizing a documentation workshop in major Kosovo cities during the months of August, September and October 2017. The “Documenting Modern Kosovo” workshop, which will be organized in the cities of Prishtina, Gjakova, Peja, Mitrovica, Ferizaj and Prizren, aims to document a set of buildings belonging to the Modern Movement in Kosovo.

The documentation workshop, which will use the Docomomo documentation fiche’s will serve as a base for the inventory of Modernism in Kosovo as well for the Docomomo “MoMove” Virtual Exhibition.

Docomomo is the international working party for the Documentation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement. The organization which was initiated in 1988 by Hubert-Jan Henket, at the School of Architecture at the Technical University in Eindhoven, the Netherlands, is the most significant organization of experts devoted to the history, preservation and reassessment of modern architecture.

At present Docomomo International includes 69 chapters and more than 3000 members throughout the world. Docomomo Kosovo which was established mid 2016, is the newest chapter of Docomomo International.

All interested should send a short email to media@prishtinaarchitectureweek.com by August the 10th stating their interest in the workshop as well as their contact information’s together with the city where they would like to participate. Apart from the documentation workshop the participants will learn more on Docomomo’s mission, its important work in the past decades and how can one contribute and become part of it.

AL /

Dega kombëtare e Docomomo_Kosova do organizoj puntori dokumentuese në qytetet kryesore të Kosoves gjat muajve Gusht, Shtator dhe Tetor 2017. Puntoria “Documenting Modern Kosovo”, e cila do organizohet në qytetet e Prishtinës, Gjakovës, Pejës, Mitrovicës, Ferizajit dhe Prizrenit, ka për qëllim dokumentimin e një numër të caktuar të objekteve moderne në Kosovë.

Puntoria dokumentuses që do përdor udhëzuesit dokumentues nga Docomomo do shërbej si bazë e inventarizimit të Modernizmit në Kosovë si dhe për ekspozitën vituale të Docomomo’s “MoMove”.

Docomomo International është një nismë ndërkombëtare për për Dokumentimin e objekteve, sajteve dhe lagjeve që i përkasin lëvizjës Moderne. Kjo organizatë e cila është themeluar në vitin 1988 nga Hubert-Jan Henket, në shkollën e arkitekturës pran Universitetit Teknik të Eindhovenit, është organizata në e rëndësishme botërore e përkushtuar për vlerësimin, konzervimin dhe interpretimin e arkitekturës moderne.

Për momentin Docomomo International ka 69 degë në mbar botën me mbi 3000 anëtar në mbar botën. Docomomo Kosova e cila u themelua vitin 2016, është dega më e re e organizatës.

Të gjithë të interesuarit duhet dërguar një email të shkurtër në media@prishtinaarchitectureweek.com deri me 10 Gusht duke shprehur interesin e tyre për puntorinë si dhe duke dërguara kontaktet e tyre dhe qytetin e preferuar për pjesëmarrje. Përpos puntorisë dokumentuese pjesëmarrësit do njihën me misionin e Docomomo-s, punën e saj përgjat dekadave si dhe munësinë për të kontribuar dhe për tu antarsuar në te.

REIMAGINING THE KOSOVO NATIONAL MUSEUM

Duke i marrë ekspozitat dhe dizajnin e ngjarjeve si një pikënisje, qëllimi i kësaj punëtorie është të zhvillojë koncepte dhe prototipe funksionale për ri-hapjen e galerive të Muzeut Kombëtar të Kosovës në shkurt të vitit 2018. Nëpërmjet punës ekipore me stafin e brendshëm dhe ekspertat e jashtëm, studentët do të ri-imagjinojnë koleksionin dhe do të propozojnë strategji ekspozuese me një mundësi për të kontribuar në projekt deri në përfundim.

Pjesa e parë e punëtorisë do të sjellë çështjen e objektit në epokën e riprodhimit digjital. Secili grup do të zgjedhë një koleksion të vogël të objekteve nga një institucion i Prishtinës, aq i vogël sa të riprodhohet në shkallë të plotë. Për të krijuar duplikate të plotë të tyre, pjesëmarrësit do të përkthejnë modelin fizik në një model dixhital dhe përsëri në një kopje fizike. Sesioni i parë do të shikojë mënyrat e thjeshta të përfaqësimit të objekteve: softueri për skanimin 3D në smartphones, me matje dhe vizatim me dorë. Pasi të përpunohet modeli digjital, kopja do të jetë e krijuar nga kartoni dhe letra dhe do të vendoset në një kontekst të ri.

Pjesa e dytë ka të ketë të bëjë me krijimin e një mjedisi për objektin që do të nxjerrë në pah karakteristikat specifike dhe do të angazhojë shikuesit. Secili grup do të zhvillojë një mënyrë ekspozimi duke ofruar një shikim të veçantë ose vizionar tek spektatori. Teknikat mund të përfshijnë metoda tradicionale të montimit siç janë një bazament, montim në mure dhe tavane, paisje ose korniza të varura, etj. Gjatë gjithë punëtorisë, pjesëmarrësit do të eksperimentojnë me flukse të punës për të mundësuar komunikim ultra të shpejtë me përmbajtjen e grupeve tjera, me fokus në prodhim dhe prototip.

Punëtoria do të mbahet direkt në hapësirën e muzeut për të lejuar konsultime të ngushta me ekspertët lokalë dhe një shikim të drejtpërdrejtë të koleksionit. Pjesëmarrësit do të bashkëpunojnë ngushtë me ekipin e brendshëm për të prodhuar strategji të reja të shfaqjes për muzeun më të madh të Kosovës.