COMPETITION

The Award for Urbanism
Rexhep Luci
Ideas for Prishtina

Haven’t you all, at least once, imagined a different or better city of Prishtina? Haven’t you ever thought of any tiny or big change that would ease and improve the way we use and experience our city? If you were given the power to change Prishtina, what would you do to make it safer, more beautiful, usable, livable and user-friendly? Well, here you have the chance to share your ideas and turn the city around! Someday, the Municipality of Prishtina might realize them!

Kosovo Architecture Foundation (KAF) and the Municipality of Prishtina are organizing this Design Contest “Ideas for Prishtina”, aiming to collect citizens’ proposals on shaping their living environments. Since the city of Prishtina is experiencing constant transformations, we want to focus on generating community-based designs and visions on improving or transforming public spaces and their neighborhoods. These proposals could vary from sidewalks, crossroads, city lights, billboards, building facades, storefronts, rooftops, passages, tunnels, parks and other green areas, fountains, squares, markets, information points, pavilions, new public buildings, or even utopic urban solutions.

Everyone, either being a devoted residents or just visitors in Prishtina, of any age, nationality, or professional background, are invited to share their ideas. You can participate in this Design Contest either individually or in groups with your friends, colleagues, neighbors, or family members. The scope of your proposed interventions may vary from small to utopic ones. You are totally free to express yourselves either by architectural and urban designs, or art works, photos, videos, texts, etc. All you need to do in your designs is specify the exact location of your proposed intervention, and explain how your idea would improve the city and help the citizens.

The Municipality of Prishtina will be awarding the best proposal will the Rexhep Luci Award that also includes a prize in money (1000 euros), while the most feasible projects might be realized by the Municipality.

For the terms and conditions of the competition please go to: www.prishtinaarchitectureweek.com

COMPETITION TERMS & CONDITIONS

1. Competition Promoters & Organizers

“Ideas for Prishtina” is organized by the Kosovo Architecture Foundation (KAF) and the Municipality of Prishina on behalf of Prishtina Architecture Week (PAW).

2. Aim of competition

The main idea for this competition is to stimulate the citizens on expressing their wishes and ideas towards the improvement of the city of Prishtina. It is an open and ideas only competition. The proposed ideas will be exhibited during PAW, and later will remain property of the Municipality of Prishtina for possible further developments.

3. Eligibility

This design contest is open for anyone, local of foreigner, student or professional, interested on improving the quality of Prishtina. Entrants might apply individually or in mixed groups.

4. Timetable

Submission deadline01.09.2014
Winners’ announcement11.09.2014

5. Judging Panel & Process

The evaluation and selection of best design proposals will be conducted by a jury composed of national and international members. The jury is composed of: Asa Bruno, London; Skye Duncan, New York; Pippo Ciorra, Rome, Liburn Alia, Prishtina; Bekim Ramku, Prishtina. The judging process will take place beginning of September, and the winners’ announcement will be on 11th of September 2014.

6. Awards

All the proposals will be published in a catalog and exhibited by KAF. There will be given award certificates for the best 10 proposals, and the first prize will receive a prize in money (1000 euros). The most feasible proposals may later be realized by the Municipality of Prishtina.

7. Copyright

The intellectual property rights will remain to the competition participants. KAF does not hold responsibility for any plagiarism. KAF and the Municipality of Prishtina reserve the right to keep the entries for their publication, exhibition and other marketing activities, at no further compensation. If any of these designs will be realized by Municipality of Prishtina, there is no need to ask for further permission. In case any entry will be implemented and it is needed KAF and the Municipality of Prishtina hold the right to technically modify the entries.
For any further information regarding the competition please write to info@prishtinaarchitectureweek.com

AL /

Cmimi për Urbanizëm
Rexhep Luci
“Ide për Prishtinën”

A e keni parafytyruar ndonjëherë qytetin e Prishtinës më të mirë e më ndryshe? A nuk iu ka shkuar ndërmend ndonjë ndryshim i vogël apo i madh, i cili do ta lehtësonte dhe përmirësonte mënyrën se si ne e përdorim dhe e shfrytëzojmë qytetin tonë? Sikur të kishit fuqi për ta ndryshuar Prishtinën, çka do të bënit për ta bërë atë më të gjelbër, më të sigurt, më të gjallë, më të bukur dhe më interesante? Eh atëherë, ja ku e keni mundësinë të ndani idetë tuaja dhe ta gjallëroni qytetin! Një ditë, Komuna e Prishtinës mund ti jetësojë ato njëmend!

Kosovo Architecture Foundation (KAF) dhe Komuna e Prishtinës janë duke organizuar këtë konkurs dizajni “Ide për Prishtinën”, me qëllim të grumbullimit të propozimeve të qytetarëve për formësimin e ambienteve ku jetojnë. Meqë qyteti i Prishtinës është duke përjetuar transformime të vazhdueshme, ne dëshirojmë të përqendrohemi në gjenerimin e dizajneve dhe vizioneve nga komuniteti për përmirësimin ose transformimin e hapësirave publike dhe lagjeve të tyre. Këto propozime mund të variojnë nga trotuaret, udhëkryqet, mjetet ndriçuese, reklamat, pasazhet, tunelet, shatërvanët, sheshet, tregjet, parqet dhe hapësirat tjera të gjelbra, fasadat e kulmet e ndërtesave, përdheset e dyqaneve, pikat informuese, pavijonet, ndërtesat e reja publike, e deri në zgjidhje utopike.

Çdokush, qofshin banorë besnik apo vetëm vizitorë të Prishtinës, të çfarëdo moshe, nacionaliteti, apo prapavije profesionale, janë të ftuar të ndajnë idetë e tyre. Ju mund të merrni pjesë në konkurs individualisht ose në grupe me shokët, kolegët, fqinjët apo familjarët tuaj. Intervenimet tuaja të propozuara mund të variojnë nga ato më të voglat e deri në ato më utopike. Ju jeni të lirë të paraqitni idetë tuaja qoftë me dizajne arkitekturale apo urbane, ose edhe me vepra artistike, fotografi, tekste etj. Kejt cka duhet të bëni në dizajnin tuaj është taspecifikoni lokacionin e propozimit tuaj dhe shpjegoni se si ideja juaj do përmirsonte qytetin dhe ndihmoj qytetarët.

Propozimi më i mirë do të shpërblehet me çmimin e parë Rexhep Luci dhe do pranoj shperblim financiar (1000 euro), ndërsa projektet e zbatueshme do mund të realizohen nga Komuna e Prishtinës.

Për kushtet e konkursit ju lutemi drejtohuni në:www.prishtinaarchitectureweek.com

TERMAT DHE KUSHTET E KONKURSIT

1. Organizatorët dhe përkrahësit e konkursit

“Ide për Prishtinën” organizohet nga Kosovo Architecture Foundation (KAF) dhe Komuna e Prishtinës gjatë Javës së Arkitekturës në Prishtinë (PAW).

2. Qëllimi i konkursit

Qëllimi i konkursit është stimulimi i qytetarëve në shprehjen e dëshirave dhe ideve të tyre për përmirësimin e qytetit të Prishtinës. Ky konkurs është i hapur dhe vetëm ideor. Idetë e propozuara do të ekspozohen gjatë Javës së Arkitekturës në Prishtinë, ndërsa më vonë do të mbeten pronë e Komunës së Prishtinës për zhvillime të mëtutjeshme.

3. Kushtet për aplikim

Ky konkurs është i hapur për të gjithë, qytetarë lokal apo të huaj, studentë apo profesionistë, të interesuar në përmirësimin e kualitetit të Prishtinës. Aplikuesit mund të marrin pjesë individualisht apo në grupe të përziera.

4. Orari

Afati i fundit për aplikim01.09.2014
Shpallja e fituesve11.09.2014

5. Kërkesat për aplikim

Për këtë konkurs nuk janë specifikuar kërkesa të veçanta për aplikim, andaj jeni të lirë të përdorni çfarëdo teknike të prezantimit për të shprehur idetë e juaja. Në dizajnet tuaja ju duhet të specifikoni lokacionin e saktë të intervenimit të propozuar, si dhe të shpjegoni se si ideja juaj do të përmirësojë qytetin dhe do të ndihmojë qytetarët.

6. Juria dhe procesi i vlerësimit

Vlerësimi dhe përzgjedhja e dizajneve më të mira do të bëhet nga një juri e përbërë nga anëtarë vendorë dhe ndërkombëtarë. Anëtarët e jurisë janë: Asa Bruno, Londer; Skye Duncan, Nju Jork, Pippo Ciorra, Romë, Liburn Alia, Prishtinë, Bekim Ramku, Prishtinë. Vlerësimi do të bëhet në fillim të muajit Shtator ndërsa fituesit do të shpallen më 11 Shtator 2014.

7. Çmimet

Ndër to do të ketë një çmim të parë dhe dhjetë çmime të tjera të dalluara. Dizajni më i mirë do të shpërblehet me një vlerë prej 1000 eurove, ndërsa dhjetë propozimet tjera më të mira do të marrin mirënjohje. Propozimet më të realizueshme mund të zbatohen nga Komuna e Prishtinës. Të gjitha propozimet do të publikohen në katalogun dhe do ekspozohen nga KAF-i.

8. Të drejtat autoriale

Të drejtat e dizajnit konceptual do të mbesin tek pjesëmarrësit e konkursit. Megjithatë, në rast se ndonjë nga propozimet zbatohet, KAF dhe Komuna e Prishtinës kanë të drejtën për modifikimin teknik të tyre pa kërkuar autorizime të tjera nga autorët. Gjithashtu ata mund të publikojnë, ekspozojnë dhe përdorin propozimet për aktivitete të marketingut pa ndonjë kompensim. KAF nuk mban përgjegjësi për asnjë plagjiaturë.

Për cfardo shpjegimi shteë ju lutëm drejtohuni tek: info@prishtinaarchitectureweek.com

News
14 Mar 2014

Related News