DAMIANO CERRONE, URBANISTAI + SPIN_UNIT

EN/

Damiano Cerrone, UrbanistAI + SPIN_Unit

Time and Place: 7PM, 7th of July 2023, Kino Armata

Damiano Cerrone is an urbanist, researcher and educator. He founded SPIN Unit, an urban research and innovation practice and UrbanistAI, a participatory design platform to reimagine the future of our cities. Cerrone is affiliated with and teaches at several international academic institutions. His practice focuses on harnessing the power of collective intelligence to generate new values based on local assets. His academic research focuses on the relationships between city form and wellbeing.

REIMAGINING THE SOCIAL ECOLOGY OF PRISTINA

Densifying cities remains the most successful practice to concentrate wealth, produce new values and increase social interactions. We are quickly reducing humans’ contact with natural elements rich in microbiota, leading to a depletion of our natural systems and our mental and physical wellbeing. Damiano decided to explore the challenge of much-needed urban transformations from a social-ecological perspective. Firstly, he will map the natural system in the city of Pristina. Secondly, he will use the collective intelligence of the city to reimagine the future of spaces under transformation with UrbanistAI.

Cocreation is at the core of designing the future of socially produced urban spaces and being hospitable to nature. Often, participation is delivered as a possibility for stakeholders to comment on plan proposals, holding citizens in the role of commentator. In the summer workshops, Damiano will organize several social imagination sessions using UrbanistAI to turn the table and provide a complete design agenda to participating architecture students, citizens and stakeholders.

The social ecology of cities is a share design effort that finds value in empowering nature in our collective imagination.

AL/

Damiano Cerrone

Koha dhe Vendi: 7 Korrik 2023, ora 19:00, ne Kino armata

Damiano Cerrone është një urbanist, studiues dhe edukator. Ai themeloi SPIN Unit, një praktikë hulumtimi dhe inovacioni urban, si dhe UrbanistAI, një platformë pjesëmarrese e projektimi për të rimenduar të ardhmen e qyteteve tona. Cerrone është lidhur dhe jep mësim në disa institucione akademike ndërkombëtare. Praktika e tij fokusohet në shfrytëzimin e fuqisë së inteligjencës kolektive për të gjeneruar vlera të reja bazuar në asetet lokale. Hulumtimi i tij akademik fokusohet në marrëdhëniet midis formës së qytetit dhe mirëqenies.

RIMENDIMI I EKOLOGJISË SOCIALE TË PRISHTINËS

Dendja e qyteteve mbetet praktika më e suksesshme për të përqendruar pasurinë, për të prodhuar vlera të reja dhe për të rritur ndërveprimet sociale. Ne po reduktojmë shpejt kontaktin e njerëzve me elementë natyrorë të pasur me mikrobiotë, duke çuar në një varfërim të sistemeve tona natyrore dhe në mirëqenien tonë mendore dhe fizike.

Damiano vendosi të eksplorojë sfidën e transformimeve urbane shumë të nevojshme nga një këndvështrim social-ekologjik. Së pari, ai do të hartojë sistemin natyror në qytetin e Prishtinës. Së dyti, ai do të përdorë inteligjencën kolektive të qytetit për të riimagjinuar të ardhmen e hapësirave në transformim me anë të UrbanistAI.

Bashkëkrijimi është thelbi i projektimit të së ardhmes së hapësirave urbane të prodhuara nga shoqëria dhe të qenit mikpritës ndaj natyrës. Shpesh, pjesëmarrja ofrohet si një mundësi për palët e interesuara për të komentuar propozimet e planit, duke i mbajtur qytetarët në rolin e komentuesit. Në punëtoritë verore, Damiano do të organizojë disa seanca të imagjinatës sociale duke përdorur UrbanistAI për të kthyer tabelën dhe për të ofruar një axhendë të plotë të projektimit për pjesëmarrësit si studentët e arkitekturës, qytetarët dhe palët e interesuara.

Ekologjia sociale e qyteteve është një përpjekje e përbashkët e dizajnit që gjen vlerë në fuqizimin e natyrës në imagjinatën tonë kolektive.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News