DIEFORM OPEN STUDIO

EN/

Dieform Open Studio Visit

Time and Place: 6th of July 2023, 3PM at Dieform Studio

Dieform is an interdisciplinary research center for experimental architecture, design and contemporary art. It is an experimental space for interdisciplinary collaboration, study and research of [in]formative design solutions: their transient nature, and the ways they relate to everyday functions. It aims to change physical and cultural landscapes of Kosovo cities and beyond by creating socially and environmentally aware solution – from inception to application. We design with people for people- this includes proposing and creating content together with them, as a fully combination between personal desires and professionalism/expertise.

TRINOM Philosophy: RESEARCH-EDUCATION-DESIGN

Dieform education aims to provide a range of educational programs covering the fields of Architecture, Design and Arts, with a particular focus on master programs. Its vision is to provide next generations with study experiences which are based on critical thinking, creativity and place-based solutions.

AL/

Dieform Open Studio Vizita

Koha dhe Vendi: 6 Korrik 2023 nga ora 15:00 tek Dieform Studio

Dieform studio është një qendër kërkimore ndërdisiplinore për arkitekturën eksperimentale, dizajnin dhe artin bashkëkohor.

Është një hapësirë eksperimentale për bashkëpunim ndërdisiplinor, studim dhe hulumtim të zgjidhjeve të projektimit [in]formativ: natyrës së tyre kalimtare dhe mënyrat se si ato lidhen me funksionet e përditshme.

Synimi është të ndryshohen peizazhet fizike dhe kulturore të qyteteve të Kosovës dhe më gjerë duke krijuar zgjidhje të vetëdijshme shoqërore dhe mjedisore – nga fillimi deri në aplikim.

Ne projektojmë me njerëz për njerëzit – kjo përfshin propozimin dhe krijimin e përmbajtjes së bashku me ta, si një kombinim i plotë midis dëshirave personale dhe profesionalizmit/ekspertizës.

TRINOM Filozofia: KËRKIM-ARSIM-DIZAJNIM

Edukimi Dieform synon të ofrojë një sërë programesh arsimore që mbulojnë fushat e Arkitekturës, Dizajnit dhe Arteve, me fokus të veçantë në programet master. Vizioni i saj është t’u sigurojë gjeneratave të ardhshme përvoja studimore të cilat bazohen në të menduarit kritik, kreativitetin dhe zgjidhjet e bazuara në vend.

Events News
21 Jun 2023

Related News