DIJANA VUČINIĆ

Dijana Vučinić is a practicing architect. She recently founded DVARP (www.dvarp.me), an interdisciplinary architectural and design practice with projects that range from urban design and residential buildings to stage design. Her work is based on research about the urban conditions of developing tourism areas on the coast and mountains of Montenegro. DVARP focuses on creating innovative and integral architectural design. In their work DVARP introduces structures and spaces that reveal complex process of final answer and critical thinking.
She is also the founder of the Kotor Architectural Prison Summer School (www.kotorapss.me) a platform in Kotor, Montenegro, for further research and development of urban structures. Since 2011, APSS has been investigating ways to redefine the relationship between the architectural and the urban scales in Montenegrin coastal cities and to improve the urban context through new approaches to urban planning and design.
Vučinić is a Commissioner and Co-curator of “Treasures in disguise” – Montenegro pavilion at 14th Venice Biennale of Architecture (http://treasures-in-disguise.net). The Montenegro Pavilion at the 14th Venice Architecture Biennale presents four examples of late-modernist architecture that were built in Montenegro between 1960 and 1986. When these buildings were first constructed, they radiated their builders’ enthusiasm and confidence about the new society they were building.
She writes for several periodicals and scholarly publications in Montenegro and is also a co-founder and member of the Urbanism and Architecture Association of Montenegro.

AL /

Dijana Vučinić është arkitekte praktikuar. Ajo kohën e fundit themelua DVARP (www.dvarp.me), një zyre ndërdisiplinore të projektimit arkitektonik dhe me projekte që variojnë nga dizajni urban dhe ndërtesave të banimit tek projektimi I skenografive. Puna e saj është bazuar në hulumtimet në lidhje me kushtet urbanistike të zhvillimit të zonave turistike në bregdetin dhe malet e Malit të Zi. DVARP fokusohet në krijimin e dizajnit arkitektonik inovativ dhe integral. Në punën e tyre DVARP prezanton strukturat dhe hapësirat që zbulojnë procesin kompleks të përgjigjjës përfundimtare dhe të menduarit kritik.
Ajo është gjithashtu themeluese e Shkollës Verore të Arkitekturës në Kotor (www.kotorapss.me) një platformë në Kotor, Mali i Zi, për kërkimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të strukturave urbane. Që nga viti 2011, APSS është duke hulumtuar mënyra për të ripërcaktuar marrëdhëniet në mes arkitekturës dhe urbanizmit në qytetet bregdetare të Malit të Zi dhe për të përmirësuar kontekstin urban nëpërmjet qasjeve të reja të planifikimit dhe projektimit urban.
Vučinić është komisionere dhe bashkë-kuratore e “Treasures in disguise” – pavijonit të Malit të Zi në Ekspozitën e 14-të të Arkitekturës në Bienalën e Venedikut (http://treasures-in-disguise.net). Pavioni Malit të Zi në Bienale paraqet katër shembuj të arkitekturës të modernizmit të vonshëm që janë ndërtuar në Mal të Zi në mes të viteve 1960 dhe 1986. Kur këto ndërtesa janë ndërtuar për herë të parë, ata rrezatuar entuziazëm e ndërtuesve të tyre dhe të besimit për një shoqërinë të re që po ndërtonin.
Ajo shkruan për disa periodikë dhe publikime shkencore në Mal të Zi dhe gjithashtu është bashkëthemelues dhe anëtare e Shoqatës së Urbanizmit dhe Arkitekturës të Malit të Zi.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News