DIMITRI GROZOPOULOS & FANI KOSTOUROU

Dimitris graduated from the School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki (2014) and continued his studies doing an MA in Landscape & Urbanism in Kingston University London (2016). He is a graffiti artist but also explores various art forms from sketching to 3D installations. Within the last few years, he had participated in numerous workshops, exhibitions and competitions projects that have been awarded. During his studies, he enriched his architectural approach through the activity of urban exploration, discovering the various conceptions of abandoned spaces and modern ruins. The phenomenon of urban decay constitutes the heart of his ongoing research, which has been published and exhibited in numerous occasions (Greek Pavilion of Venice Architecture Biennale 2016, Think-Space Unconference-Zagreb 2013, etc.). He is founder and editor-in-chief of archstudies.gr platform (2011), through which has curated lectures, competitions and architectural exhibitions in Greece along with the other team members. He is currently based in London.

Fani is an architect and urban designer. She studied architecture at the National Technical University of Athens (NTUA), and holds a MAS in Urban Design from ETH Zürich and a MRes in Spatial Design: Architecture & Cities from The Bartlett, UCL London.  Her design work has featured in publications such as “Minha Casa, Nossa Cidade: Innovating Mass Housing for Social Change in Brazil” (Ruby Press, 2014) and group exhibitions at the Museum of Modern Art in New York (2014-15), Columbia GSAPP’s Studio-X in Rio (2013), Museu de Arte do Rio (2014), X São Paulo Biennale (2013) and XV Venice Architecture Biennale (2016) among others. Recently and as part of her studio teaching, she has co-edited two publications on “E-merging Design Research” (The Bartlett 2015, 2017). Currently, Fani is an EPSRC funded doctoral student at The Bartlett School of Architecture, Associate Fellow of the Higher Education Academy (UK), and Postgraduate Teaching Assistant at The Bartlett School of Architecture, and Development Planning Unit, UCL. In April 2017, she joined the MIT Department of Architecture and Computation as a visiting PhD student.

AL / 

Dimitris diplomoi në Shkollën e Arkitekturës, Universitetin Aristotel të Selanikut (2014) dhe vazhdoi studimet e tij duke bërë master në Urbanizëm në Universitetin e Kingston në Londër (2016). Ai është një artist graffiti, por gjithashtu hulumton forma të ndryshme të artit nga skicat në instalime 3D. Viteve të fundit, ka marrë pjesë në shumë punëtori, ekspozita dhe projekte të konkurseve që janë dhënë. Gjatë studimeve të tij, ai e pasuroi qasjen e tij arkitektonike nëpërmjet aktivitetit të eksplorimit urban, duke zbuluar konceptet e ndryshme të hapësirave të braktisura dhe rrënojat moderne. Fenomeni i prishjes urbane përbën zemrën e hulumtimit të tij të vazhdueshëm, i cili është botuar dhe ekspozuar në shumë raste (Pavijoni Grek i Bienalit të Arkitekturës së Venedikut 2016, Think-Space Unconference-Zagreb 2013, etj.). Ai është themelues dhe kryeredaktor i platformës archstudies.gr (2011), përmes së cilës ka kuruar leksione, konkurse dhe ekspozita arkitektonike në Greqi së bashku me anëtarët e tjerë të ekipit.

Fani është arkitekte dhe urbaniste. Ajo studioi arkitekturë në Universitetin Kombëtar  të Teknikës në Athinës (NTUA) dhe mban një master në Dizajn Urban nga ETH Zürich dhe në Dizajn Hapësinor në Arkitekturë dhe Qytete nga Bartlett, UCL London. Puna e saj e dizajnit është shfaqur në botime të shumta si “Minha Casa, Nossa Cidade: Inovacioni i Strehimit Masiv për Ndryshime Shoqërore në Brazil” (Ruby Press, 2014) dhe ekspozita grupore në Muzeun e Artit Modern në Nju Jork (2014-15) Studio-X në GSAPP në Rio (2013), Museu de Arte do Rio (2014), Bienalja e São Paulo X (2013) dhe Bienalja e Venedikut për Arkitekturës XV (2016) ndër të tjera. Kohët e fundit dhe si pjesë e mësimdhënies së saj në studio, ajo bashkë-redaktoi dy botime për “E-bashkimi i Kërkimeve të Projektimit” (The Bartlett 2015, 2017). Aktualisht, Fani është kandidate e doktoraturës në Shkollën Bartlett të Arkitekturës, Bashkëpunëtor i Akademisë së Arsimit të Lartë (UK) dhe Asistente në Shkollën Bartlett të Arkitekturës dhe Njësinë e Planifikimit dhe të Zhvillimit, UCL. Në prill 2017, ajo u bashkua me Departamentin e Arkitekturës të MIT.

Lectures News
17 Mar 2017

Related News