DIOGO PEREIRA HENRIQUES LECTURE AT KAF 2021

EN/

Diogo Pereira Henriques is a Portuguese architect and researcher, living between Europe and Asia, and working on urban futures, international networks and participation. He studied and worked for internationally recognised universities and award-winning practices in the fields of urbanism, architecture, art, design, software, research, and higher education in Europe (Barcelona, Bristol, Eindhoven, Lisbon, Newcastle, and Rome) and Asia (Macau-Hong Kong), through multiple languages (English, Portuguese, French, Italian, Spanish, Chinese, Cantonese, and Japanese) within international environments and multicultural and diverse teams. 

He presented and exhibited his research and practice in Italy, Spain, Portugal, UK, Ireland, Sweden, Denmark, Czech Republic, Netherlands, Belgium, China, and Japan. Since 2019, he is a member of the editorial board, as social media editor, of the Nexus Network Journal, an academic journal in the field of architecture and mathematics, published in print by Birkhäuser and online by Springer Nature. 

About the Lecture / Participation, participation, participation

In the context of the idea ‘Afro-Futures in European Enclaves’, selected in the Future Architecture Platform Call 2021 ‘Landscapes of Care’, Diogo is developing a digital archive (with open data) for this project, mapping significant social change events and informal networks promoting equality and inclusion in Europe. The project shows dynamics of solidarity and collective self-organization, and informal networks of trust, developing alternative African European Futures. Particularly for this presentation at KAF 2021, under the theme of Alter-Nation, Diogo will also focus on recent participatory approaches that could help build a different (better) reality for a young state such as Kosovo.

AL / 

Diogo Pereira Henriques është arkitekt portugez dhe hulumtues, i cili jeton midis Evropës dhe Azisë, duke punuar në të ardhmen urbane, rrjetet ndërkombëtare dhe pjesëmarrjen. Ai studioi dhe punoi për universitete të njohura ndërkombëtarisht dhe zyre fituese të çmimeve në fushën e urbanizmit, arkitekturës, artit, dizajnit, softuerit, hulumtimit dhe arsimit të lartë në Evropë (Barcelona, ​​Bristol, Eindhoven, Lisbonë, Newcastle dhe Romë) dhe Azi (Macau-Hong Kong), përmes gjuhëve të shumta (anglisht, portugalisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, kinezisht, dhe japonisht) brenda mjediseve ndërkombëtare dhe ekipeve multikulturore dhe të larmishme. 

Ai paraqiti dhe shfaqi hulumtimin dhe praktikën e tij në Itali, Spanjë, Portugali, Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Suedi, Danimarkë, Republikën Çeke, Holandë, Belgjikë, Kinë dhe Japoni. Që nga viti 2019, ai është anëtar i bordit redaktues, si redaktor i medias sociale, nëNexus Network Journal, një ditar akademik në fushën e arkitekturës dhe matematikës, të botuar në shtyp nga Birkhäuser dhe online nga Springer Nature.

Rreth Ligjeratës / Pjesëmarrja, Pjesëmarrja, Pjesëmarrja

Në kontekstin e idesë ‘Të ardhmes afro në Enklavat Evropiane’, e përzgjedhur nga platforma Future Architecture Platform në thirrjen e vitit 2021 me temën ‘Landscapes of Care’, jam duke po zhvilluar një arkiv dixhital (me të dhëna të hapura) për këtë projekt, duke hartëzuar ngjarje të rëndësishme të ndryshimeve shoqërore dhe rrjetet informale që promovojnë barazinë dhe përfshirjen në Evropë. Projekti tregon dinamikën e solidaritetit dhe vetë-organizimit kolektiv, dhe rrjeteve informale të besimit, duke zhvilluar të ardhme alternative Afrikane Evropiane. Veçanërisht për këtë prezantim në KAF 2021, nën temën e ‘Alter-Nation’, unë gjithashtu do të përqendrohem në qasjet e fundit pjesëmarrëse që mund të ndihmojnë për të ndërtuar një realitet të ndryshëm (më të mirë) për një shtet të ri si Kosova.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News