ELISA BRUSEGAN & MASSIMO TRICHES LECTURE KAF18

EN/

Elisa Brusegan & Massimo Triches
Babau Bureau

Babau Bureau is a project bureau strongly connected with academic research, based in Venice and led by architects and PhD in Architectural Composition at University Iuav of Venice.
Babau Bureau focus on an holistic approach, refuses the idea of unique style and believe in the necessity of theories based on different contexts and degrees of human dimensions. Among others, the main research issue concern the relation and the limit of private / public spaces, the possibility of a new contextualism for the contemporary city. All works affects different scales as custom furniture design, exhibitions, publishing, restorations, interior design, urban design through private commissions and competitions.
Babau Bureau has been selected for the 2016 Biennale of Venice, won in 2017 the Innovative Schools international competition, premio Ance Catania 2012 and other honorable mentions.
Babau Bureau, as academic research hub, develops investigation projects about production landscapes, heritage and archaeology, theory of composition, representation and reception in architecture.
www.babaubureau.com

AL/
Elisa Brusegan & Massimo Triches
Babau Bureau

Babau Bureau është një zyrë projektimi me seli në Venecia e lidhur ngushtë me hulumtime akademike. Kjo zyrë udhëheqet nga arkitektë dhe dega e PhD e Kompozimit Arkitektonik të University LUAV, Venicia. 
Babau Bureau fokusohet në një qasje të përgjithashme, ku refuzon idenë e stilit unik dhe beson në domosdoshmërinë e teorive të bazuara në kontekste të ndryshme dhe shkallë të dimensioneve njerëzore. Ndër të tjera, tema kryesore e hulumtimit ka të bëjë me lidhjen dhe kufirin në mes hapësirave private/publike dhe mundësinë e një kontekstualizmi të ri për qytetin bashkëkohor. Të gjitha punimet ndikojnë në shkallë të ndryshme si në dizajnin e mobiljeve me porosi, ekspozita, botime, restaurime, dizajn të brendshëm, dizajn urban përmes komisioneve dhe garave private.
Babau Bureau është përzgjedhur si pjesëmarrës në Bienalen e vitit 2016 të Venedikut, në 2017 fituan konkursin ndërkombëtar të shkollave inovative, premio Ance Catania 2012 e shumë shpërblime tjera.
Babau Bureau, si qendër hulumtimi akademike, zhvillon projekte rreth peisazheve të prodhimit, trashëgimisë dhe arkeologjisë, teorisë së kompozimit, ekspozimit dhe ripërdorimit në arkitekturë.
Përgjat festivalit Elisa dhe Massimo përpos ligjeratës do udhëheqin edhe një puntori.
www.babaubureau.com

Lectures News
18 Mar 2018

Related News