ERBLIN BUCALIU

Erblin Bucaliu’s professional career encompasses strategic approaches to a wide range of projects operating at the seam between architecture, landscape and urbanism. His work emerges from an articulated shift between analysis and synthesis of site’s history with the cultural and social contexts of a place, resulting into complex architectural and urban models of collective space. Exploring the process of design through critical analysis and reflection impacted by the societal and environmental factors, Erblin provokes work that exists in a layered field of spatial, social, cultural, and political conditions. His selected projects appeared and were exhibited at the Boston Society of Architects, Kosovo General Consulate New York City, Wentworth Institute of Technology, and the Municipality of Pristina.

Erblin holds a Master of Architecture and a Bachelor of Science in Architecture (Cum Laude honors) from Wentworth Institute of Technology in Boston, Massachusetts. He is the recipient of the Alpha Rho Chi Bronze Medal (2013) recognizing his leadership, service, merit, and the premise for dedicated contribution to the future of the profession. More recently he was part of a team in delivering “SEAMbiosis”, the 1st Prize proposal for the city of Gjakova (KO) at the internationally renowned architecture/urban competition Europan 13: The Adaptable City 2 (2015). Additionally he was awarded 2nd place in the design contest “Ideas for Prishtina: Rexhep Luci Award for Urbanism” (2014) organized by Kosovo Architecture Foundation (KAF) and the Municipality of Prishtina.

Team Bucaliu-Luma-Pula is a merger of young architecture designers with a sparkle of interests in landscape, urbanism, and public space.

Born and raised in Prishtina, Kosovo they each had opportunities to live and come in contact with multiple cultures such as Boston-USA, Berlin-Germany (E.Bucaliu), and Krakow-Poland (Rr.Pula & D.Luma). Blending knowledge from their previous experiences, both academically and professionally, has given them the chance to compare and combine their interests into an effective urban vision for the city of Gjakova.

Europan13 presented the ideal window of opportunity for team Bucaliu-Luma-Pula to examine innovative design strategies that resonate with the natural, cultural and political rhythms of a place. Their E13 proposal “SEAMbiosis” is an urban investigation involving a complex set of socially, culturally and economically charged issues for the city of Gjakova. It extends the role of Architects and the profession to significant contributors in improving living standards of the modern day society by considering our current demands.

AL /

Kariera profesionale e Erblin Bucaliut përfshinë qasje strategjike për një varg të gjerë të projekteve që veprojnë në vijat lidhëse mes arkitekturës, peisazhit dhe urbanizmit. Puna e tij rrjedhë nga integrimi bashkëkohorë i historisë së vendit dhe kontekstit kulturor që rezulton në modele komplekse arkitektonike dhe urbane të hapësirave të përbashkëta. Puna e Erblinit është njohur ndërkombëtarisht dhe ka qenë pjesë e ekspozitave te shfaqura në Boston Society of Architects, Konzulatën e Përgjithshme të Kosovës në Nju Jork, Wentworth Institute of Technology, dhe në Komunën e Prishtinës.

Erblini mban titullin Master i Arkitekturës dhe Bachelor i Shkencave në Arkitekturë nga Wentworth Institute of Technology në Boston, Massachusetts. Ai është fitues i Alpha Rho Chi Bronze Medal (2013) për shkak të angazhimit dhe përkushtimit të tij në profesionin e Arkitekturës, si dhe premisave të larta për arritje profesionale. Se fundi ai ishte pjesë e ekipit për përpilimin e propozimit “SEAMbiosis” për qytetin e Gjakovës, e që është kurorëzuar me çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar Europan 13: Qyteti Adaptabil II (2015). Përveç kësaj ai zuri vendin e dytë në konkursin “Ide për Prishtinën: Çmimi Rexhep Luci për Urbanizëm” (2014), organizuar nga Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF) dhe Komuna e Prishtinës.

Ekipi Bucaliu-Luma-Pula është një bashkim i tre arkitektëve të rinjë Kosovar me interesa të përbashkëta në dizajnin e pejsazhit, urbanizmit dhe hapësirës publike.

Lindur dhe rritur në Prishtinë, secili prej tyre ka patur mundësinë të jetoj dhe përjetoj kultura të ndryshme si Boston dhe Berlin (E.Bucaliu), dhe Krakovë (Rr.Pula dhe D.Luma). Njohuritë nga përvojat e tyre të kaluara, si akademike ashtu edhe profesionale, iu kanë ofruar mundësinë për të kombinuar qëllimet dhe idetë e tyre në një vizion urban për qytetin e Gjakovës. Ky projekt është kurorëzuar me çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar Europan, e që për edicionin e 13-të temë kryesore pati Qytetet Adaptabile.

Për ekipin Bucaliu-Luma-Pula kunkursi Europan 13 shfaqi mundësinë ideale për të shqyrtuar strategji të reja të projektimit që rezonojnë me ritmet natyrore, kulturore dhe politike të një vendi. Propozimi i tyre “SEAMbiosis” është një hulumtim urban që përfshinë një seri komplekse të çështjeve sociale, kulturore dhe ekonomike për qytetin e Gjakovës. Ky propozim zgjeron rolin e Arkitektëve dhe të profesionit të Arkitekturës si kontribues të rëndësishëm në përmirësimin e standardeve jetësore të shoqërisë së kohës duke marrë parasyshë kërkesat tona aktuale.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News