ERIC ROBSKY HUNTLEY

EN/

Eric Robsky Huntley is a Lecturer in Urban Science and Planning in the Department of Urban Studies and Planning at MIT, where they are a principal investigator with the Data + Feminism Lab. They are also currently a Visiting Lecturer in Landscape Architecture at the Harvard Graduate School of Design. Their work draws on spatial data science, feminist data studies, digital geography, and data literacy to connect oppressions to the networks of exchange and expertise that produce them—a form of action research they call “mapping up.” Their work has been supported by the Urban Studies Foundation, the Antipode Foundation, the New England Regional Fellowship Consortium, and the Abdul Lateef Jameel World Education Lab. They hold a PhD in Geography from the University of Kentucky, a Master’s in Urban and Regional Planning from the University of Michigan, and a Bachelor of Fine Arts in Performing Arts Technology, also from Michigan.

About the lecture / Data Don’t Drive: Mapping Up with Social Justice Movements
Life in cities is mediated by apps, platforms, and devices and governed by data-driven approaches. It is essential that planners and designers are equipped to bring critical perspectives to bear on mapping and data science; it is equally essential that they can answer critical questions using the tools and techniques of mapping and data science. In this talk, I will introduce an approach that I call “mapping up” through a series of projects: a quantitative study of evictions over the course of the COVID-19 pandemic, carried out with housing advocates in Massachusetts; a mapping and counterdata tool called Tenant Power that uses machine learning to support tenant organizing; and an ongoing collaboration with mining activists exploring industry trade shows as sites of knowledge-making in the extractive industries. I will show that critical data science research in planning can go beyond documenting disparities; it can play a key role in democratizing the digital realm and in connecting forms of structural oppression to the institutions and actors that perpetuate them.

The MIT Norman B. Leventhal Center for Advanced Urbanism is committed to fostering a rigorous design culture for the large scale; by focusing our disciplinary conversations about architecture, urban planning, landscape architecture, and systems thinking, not about the problems of yesterday, but of tomorrow. We are motivated by the radical changes in our environment, and the role that design and research can play in addressing these. We embrace conversations with the world’s top experts at MIT, to feed and foster our innovations. We take pride in the fact that participants in the Center do not just talk about things; they create projects, build things, and actively change our society out in the real world; and then come together to learn from each other’s experiences, publish, and debate about future directions.

AL/

Eric Robsky Huntley është ligjerues në Shkenca dhe Planifikim Urban në departamentin e studimeve urbane dhe planifikimit në MIT, ku ata janë hetues kryesor me Laboratorin ‘Data + Feminism’. Ata poashtu janë ligjërues vizitues në Arkitekturën e Peizazhit në ‘Harvard Graduate School of Design’. Puna e tyre bazohet në shkencën e të dhënave hapësinore, studimet feministe të të dhënave, gjeografinë dixhitale dhe shkrim-leximin e të dhënave për të lidhur shtypjet me rrjetet e shkëmbimit dhe ekspertizës që i prodhojnë ato – një formë e kërkimit të veprimit që ata e quajnë “mapping up”. Puna e tyre është mbështetur nga ‘Urban Studies Foundation’, ‘Antipode Foundation’, ‘New England Regional Fellowship Consortium’ dhe ‘Abdul Lateef Jameel World Education Lab’. Ata kanë një doktoraturë në Gjeografi nga ‘University of Kentucky’, një Master në Planifikimin Urban dhe Rajonal nga ‘University of Michigan’ dhe një Bachelor të Arteve të Bukura në Teknologjinë e Arteve Performuese, gjithashtu nga Michigan.

Rreth ligjerates / Data Don’t Drive: Hartimi me Lëvizjet për Drejtësi Sociale

Jeta në qytete ndërmjetësohet nga aplikacionet, platformat dhe pajisjet dhe drejtohet nga qasjet e drejtuara nga të dhënat. Është thelbësore që planerët

dhe projektuesit të jenë të pajisur për të sjellë perspektiva kritike për hartimin dhe shkencën e të dhënave; është po aq thelbësore që ata të mund t’u përgjigjen pyetjeve kritike duke përdorur mjetet dhe teknikat e hartëzimit dhe shkencës së të dhënave. Në këtë bisedë, unë do të prezantoj një qasje që unë e quaj “mapping up” përmes një sërë projektesh: një studim sasior i dëbimeve gjatë rrjedhës së pandemisë COVID-19, i kryer me përkrahësit e strehimit në Massachusetts; një vegël hartografike të quajtur ‘Tenant Power’ që përdor mësimin e makinerive për të mbështetur organizimin e qiramarrësve; dhe një bashkëpunim të vazhdueshëm me aktivistët e minierave që eksplorojnë shfaqjet tregtare të industrisë si vende të krijimit të njohurive në industritë nxjerrëse. Unë do të tregoj se hulumtimi kritik i shkencës së të dhënave në planifikim mund të shkojë përtej dokumentimit të pabarazive; ai mund të luajë një rol kyç në demokratizimin e sferës dixhitale dhe në lidhjen e formave të shtypjes strukturore me institucionet dhe aktorët që i përjetësojnë ato.

Qendra ‘MIT Norman B. Leventhal’ për Urbanizëm të Avancuar është e angazhuar për të nxitur një kulturë rigoroze të projektimit për shkallë të gjerë; duke i fokusuar bisedat tona disiplinore për arkitekturën, planifikimin urban, arkitekturën e peizazhit dhe të menduarit sistematik, jo për problemet e së djeshmes, por të së nesërmes. Ne jemi të motivuar nga ndryshimet rrënjësore në mjedisin tonë dhe nga roli që dizajni dhe hulumtimi mund të luajnë në adresimin e tyre. Ne përqafojmë bisedat me ekspertët më të mirë në botë në MIT, për të ushqyer dhe nxitur risitë tona. Ne krenohemi me faktin që pjesëmarrësit në Qendër nuk flasin vetëm për gjëra; ata krijojnë projekte, ndërtojnë gjëra dhe ndryshojnë në mënyrë aktive shoqërinë tonë në botën reale; dhe më pas mblidhemi për të mësuar nga përvojat e njëri-tjetrit, për të publikuar dhe për të debatuar për drejtimet e ardhshme.

Lectures News
21 Mar 2022

Related News