ESEN GÖKÇE ÖZDAMAR

Esen Gökçe Özdamar is Assistant Professor, founder and Head of Department of Architecture at Namik Kemal University, Tekirdağ. She received her Masters degree (MSc) and PhD both from Architectural Design programme in Istanbul Technical University in 2003 and 2011. Her PhD focused on an experimental approach to transdisciplinary methodology through re-reading housing areas in İstanbul, Vienna and Amsterdam. She was a guest researcher in Delft University of Technology in 2007.

Since her graduation she has worked in several architectural offices varying from large scale housing complex to public building, interior design and has attended various international competitions and art exhibitions. Her current research focuses on transdisciplinary methodology, contemporary housing, kinesthetic perception and haptic space.

Some of her latest publications are “Unemployed in Summer: Pamphlets From the Waterfront” in Visual Communication (2016) and “Rooftop Architecture in İstanbul” in Lo Squaderno (2015).

AL /

Esen Gökçe Özdamar është Asistent Profesoreshë, themeluese, si dhe udhëheqëse e Departamentit të Arkitekturës së Universitetit Namik Kemal, Tekirdağ. Ajo e kreu masterin (MSc) dhe PhD në programin e Dizajnit Arkitektonik në Universitetin Teknik të Stambollit, në vitin 2003 dhe 2011. Tema e PhD-së së saj u fokusua në një qasje eksperimentale në metodologjinë transdisciplinare nëpër zonat e ri-lexuara të strehimit në Stamboll, Vjenë dhe Amsterdam. Ajo ishte hulumtuese mysafir në Universitetin e Teknologjisë në Delft në vitin 2007.

Që nga diplomimi i saj, ajo ka punuar në disa zyre të ndryshme të arkitekturës nga strehimet e ndërlikuara së shkallës së madhe në ndërtesa publike, dizajn të brendshëm, si dhe ka marrë pjesë në shumë konkurse ndërkombëtare dhe ekspozita të artit. Hulumtimi i saj i tanishëm fokusohet në metodologjinë transdisciplinare, strehimin bashkëkohor, perceptimin kinestetik dhe hapësirën ​​haptike.

Disa nga botimet e saj të fundit janë Unemployed in Summer: Pamphlets From the Waterfront (E papunë në verë: Pamflete Buzë Ujit), Visual Communication (2016) dhe Rooftop Architecture in Istanbul (Arkitektura e Kulmit në Stamboll), Lo Squaderno (2015).

Lectures News
17 Mar 2016

Related News