ETHEL BARAONA POHL & CÉSAR REYES NÁJERA AT KAF18

EN/

Ethel Baraona Pohl and César Reyes Nájera

dpr-barcelona

dpr-barcelona is an architectural research practice and independent publishing house based in Barcelona, founded by Ethel Baraona Pohl and César Reyes Nájera, dealing with three main lines: publishing, criticism and curating. Their work explore how architecture as discipline reacts in the intersection with politics, technology, economy and social issues. Their research and theoretical work is linked to leading publications in architectural discourse and their writing appears in Open Source Architecture(Thames and Hudson, 2015), The Form of Form(Lars Muller, 2016), Together! The New Architecture of the Collective(Ruby Press, 2017), Architecture is All Over(Columbia Books of Architecture, 2017), Inéditos 2017(La Casa Encendida, 2017), Harvard Design Magazine, ARQ, and Volume, among others. Curators of the third Think Space program with the theme ‘Money’; they have also curated (together with Pelin Tan) the exhibition ‘Adhocracy ATHENS’ at the Onassis Cultural Centre, 2015, winner of the ADI Culture Award 2016. They have lectured and participated on international events and academic institutions, including KTH School of Architecture in Stockholm, EBABX Fine Arts School of Bordeaux, Sheffield Hallam University in UK, the  Summer Pavilion of Serpentine Gallery in London, the Venice Architecture Biennale, [AUTONOMA]. Towards the Collective City in Athens, Akademie der Künste in Berlin, among many others. They have directed Foros 2017, the architecture lecture series of the UIC Barcelona School of Architecture.

dpr-barcelona understands the book as a space of encounters where the act of publishing becomes a form of cultural, social, and intellectual resistance. For that reason, their publications, both digital and printed, transcend the boundaries of conventional publications, approaching to those which are probably the titles of architecture in the future, exploring the limits between printed matters and new media, transforming traditional publishing practice into a live exchange of knowledge. Their [net]work is a real hub linking several publications and actors on architecture and theory. Since 2016, dpr-barcelonais platform member of Future Architecture, the first pan-European platform of architecture museums, festivals and producers.

www.dpr-barcelona.com

@dpr_barcelona

AL/

Ethel Baraona Pohl and César Reyes Nájera

dpr-barcelona

dpr-barcelona është një zyre për hulumtime arkitektonike dhe shtëpi botuese e pavarur me bazë në Barcelonë, e themeluar nga Ethel Baraona Pohl dhe César Reyes Nájera, që në thelb kanë tre drejtime kryesore: botimin, kritikën dhe kurimin.  Puna e tyre shqyrton se si arkitektura si disiplinë reagon në kryqëzim me politikën, teknologjinë, ekonominë dhe çështjet sociale.  Hulumtimet dhe puna teorike është e lidhur me botimet kryesore në diskursin arkitekturor dhe shkrimet e tyre shfaqen në Open Source Architecture (Thames dhe Hudson, 2015), The Form of Form (Lars Muller, 2016), Together! The New Architecture of the Collective (Ruby Press, 2017), Architecture is All Over (Columbia Books of Architecture, 2017), Inéditos 2017 (La Casa Encendida, 2017), Harvard Design Magazine, ARQ, si dhe Volume. Kuratorët e programit të tretë të Think Space me temë “Paratë”; gjithashtu kanë kuruar (së bashku me Pelin Tan) ekspozitën ‘Adhocracy ATHENS’ në Qendrën Kulturore Onassis, 2015, fitues të çmimit ADI Culture Award 2016. Kanë ligjëruar dhe kanë marrë pjesë në ngjarje ndërkombëtare dhe institucione akademike, duke përfshirë KTH School of Architecture in Stockholm, EBABX Fine Arts School of Bordeaux, Sheffield Hallam University in UK, the  Summer Pavilion of Serpentine Gallery in London, në Venice Architecture Biennale, [AUTONOMA]. Towards the Collective City në Athens, Akademie der Künste në Berlin, e kështu me rradhë.

dpr-barcelona e kupton librin si një hapësirë ​​e takimeve ku akti i botimit bëhet një formë e rezistencës kulturore, sociale dhe intelektuale. Për këtë arsye, publikimet e tyre, si ato digjitale, ashtu edhe ato të shtypura, i tejkalojnë kufijtë e botimeve konvencionale, duke iu afruar atyre që ndoshta janë titujt e arkitekturës në të ardhmen, duke eksploruar kufijtë mes çështjeve të printuara dhe mediave të reja, duke transformuar praktikën tradicionale botuese në një shkëmbim të njohurive. [net]work është një shpërndarës i vërtetë që lidh disa botime dhe aktorë në arkitekturë dhe teori. Që nga viti 2016 dpr-barcelona është anëtar i platformës Future Architecture, platfoma e parë pan-European e muzeve, institucioneve, dhe festivaleve arkitektonike.

www.dpr-barcelona.com @dpr_barcelona

Lectures News
18 Mar 2018

Related News