FALA ATELIER WORKSHOP KAF18

AL/

From Images to Objects

Puntoria nga Fala Atelier

5-7 Korrik

Arkitektura është e pashmangshme pa imazhe. Është një mjet për të konceptuar, studiuar dhe shfaqur projektin, një mënyrë për të përcaktuar dhe përshkruar kompleksitetin e saj spacial. Imazhi është aq i dendur sa përmbajtja e çdo teksti.

Fala Atelier përpiqet të zhvillojmë gjuhën e saj të veçant të arkitekturës dhe imazheve duke modeluar teori të kompozimeve, përpiluar literaturë, ripërpunuar fjalorin e arkitekturës, përpjekur të krijoj rregullsi nga çrregullimet duke gjetur transformimin e saj. Imazhet reflektojnë arkitekturën dhe arkitektura reflekton imazhet e saj.

Imazhet dhe vizatimet plotësojnë dhe kundërshtojnë njëra-tjetrën. Nuk mund të punohet pa të dyja: së bashku krijojnë një tërësi duke shpalosur çdo projekt si një seri metaforesh vizuale.

Imazhet e papërcaktuara dhe spekulative janë mjete më të forta se ato të mbyllura fotorealistike. Pasiguritë e tyre krijojnë një limbo të domosdoshme: ato krijojnë një distancë nga realiteti. Kolazhet citojnë, vjedhin dhe kombinojnë referencat ndërsa kërkojnë bukurinë në një mënyrë të hapur dhe naive. Gabimet bëhen të vlefshme dhe magjepsja lind nga ndërtimi vizual, nga manipulimi i fragmenteve në një botë të dendur të referencave. Intelektuale në qëllimin, ato janë një ushtrim portretizues i brishtë dhe i përulur, martesa e racionalitetit të arkitekturës me bukuritë e papërshtatshme të realitetit.

Fala është një studio “naive” e arkitekturës me bazë në Porto, e udhëhequr nga Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares dhe Ahmed Belkhodja.  Fala Atelier u themelua në vitin 2013 dhe punon me optimizëm metodik në një numër të madh të projekteve, që nga toritoret e deri tek shtëpizat e zogjve.  Projektet e fala janë një përzierje e gjuhëve zyrtare, referencave, citimeve dhe temave të rregulluara vetëm nga një obsesion për qartësi; arkitektura e saj është edhe hedonistike dhe post-moderne, intuitive dhe retorike.  Përpos ligjerates mbi punën e studios Fala Atelier do udhëheq edhe një puntori për vizualizim arkitektonik.

Gjithë të interesuarit duhet dërguar një CV të shkurtër me kontaktet e tyre si dhe 2 imazhe të punës vizualizuese të tyre në media@prishtinaarchitectureweek.com deri me datën 25 Qërshor, duke cekur “Visualizing Imagination” në emailin e tyre. Puntori është e limituar!

EN/

From Images to Objects

Workshop by Fala Atelier

5-7 July

Architecture is inevitable without images. It’s a tool to conceive, study and display the project, a way of defining and describing its spatial complexity. Image is as dense with contents as any text. Architects make buildings, and eventually they make drawings of buildings.

As we try to develop our language in architecture, we do the same with images, shaping our own theories of compositions, compiling libraries, attempting to make order out of disorder, rethinking our own vocabulary and tracing its transformation. The drawing itself becomes a medium that defines your identity as an office. The images reflect the architecture and the architecture reflects its images. At some point we don’t even know where one starts and the other ends.

Images and drawings complement and contradict each other. We can’t work without both: together they create an uneasy whole, unfolding each project as a series of visual metaphors. Drawings are rational, unbearable sometimes in its seriousness, collages are intuitive.

Imprecise and speculative images are thus stronger tools than closed, photorealistic representations. Their uncertainties generate a necessary limbo: they create a distance to reality. Collages quote, steal and combine references while searching for beauty in a blunt and naive way. Mistakes become valuable and fascination arises from the visual construction, from the manipulation of fragments in a world dense of references. Intellectual in intention, they are a fragile and humble portraying exercise, the marriage of architecture’s rationality with the inconsistent beauties of reality.

Each image of a space tells a short story. They are portraits of possible buildings, street facades and backyards, living rooms and bedrooms, with their carefully staged compositions and elegant experiments on playful rigor. Our own little theatre of representation.

Fala is a naïve architecture practice based in oporto, led by Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares and Ahmed Belkhodja. established in 2013, the atelier works with methodic optimism on a wide range of projects, from territories to birdhouses. Fala’s projects are a medley of formal languages, references, quotations, and themes, only regulated by an obsession for clarity; its architecture is both hedonic and post-modern, intuitive and rhetorical.  Apart from the lecture Fala Ateriler will also lead a workshop on architectural visualization.

All interested must send a short CV in pdf format with their contacts and 2 images of their visualization work to media@prishtinaarchitectureweek.com by 25th of June with email subject “Visualizing Imagination”. The workshop is limited !

News Workshops
14 Mar 2018

Related News