FARROKH DARAKHSHANI

AL /

Është drejtor i çmimit prestigjioz “Aga Khan Award for Architecture”.

Ai ka qenë i lidhur me këtë çmim që nga viti 1982, kur puna e tij e kishte sjellë në kontakte me arkitektë, ndërtimtarë dhe planifikues hapsinor në mbarë botën. Udhëton gjerësisht në vendet myslimane dhe ka organizuar e marrë pjesë në një numër të madh të seminareve dhe kollokuiumeve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me ndërtimin e mjediseve bashkëkohore. Ka bashkëpunuar në një numër të madh të botimeve dhe ekspozitave në arkitekturë dhe ka qenë i përfshire në organizimin e punëtorive profesionale dhe konkurseve ndërkombëtare të arkitekturës. Është ligjerues në shumë vende dhe shpesh i ka rastisur te jetë anëtare jurie i shumë shkollave të arkitekturës në Evropë, Afrikë dhe Azi. Fusha kryesore e specializimit të Darakhshanit është arkitektura bashkëkohore e shoqërive myslimane ku puna e tij profesionale ka përfshirë projektimin dhe menaxhimin e ndërtimit të projekteve të mëdha publike dhe të projekteve infrastrukturore në Iran, si dhe projekte arkitektonike në Paris dhe Gjenevë.

Director of the prestigious Aga Khan Award for Architecture

Farrokh Derakhshani is Director of the Aga Khan Award for Architecture. He has been associated with the Award since 1982, where his work has brought him into contact with architects, builders, and planners throughout the world.  He travels extensively in Muslim countries, and has organised and participated in numerous international seminars and colloquia dealing with contemporary built environments. He has collaborated on a large variety of publications and exhibitions on architecture, and has been involved in organising professional workshops and international architectural competitions. He lectures widely and has served as a jury member at schools of architecture in Europe, Africa and Asia. Mr. Derakhshani’s main field of specialisation is the contemporary architecture of Muslim societies, and his professional work has included the design and construction management of large-scale public works and infrastructure projects in Iran, as well as architectural design in Paris and Geneva. He is trained as an architect at the National University of Iran and later continued his studies at the School of Architecture in Paris (UP1).

Lectures News
17 Mar 2014

Related News