FRANI O’TOOLE KAF 2021

EN/

Frani O’Toole (b. Chicago) works in communications for an architecture and urban planning firm building social infrastructure near the US-Mexico border. Frani studied Art History and English at Yale University before moving to Ireland on a Fulbright fellowship for her Master’s in Creative Writing. Her work has been published in The Guardian, Hyperallergic, and The Brooklyn Rail. Now in-between writing and architecture, she’s working to see the built environment be defined more by universal design. 

About the lecture

“There is nothing wrong with making things people want. It’s just that too little attention is being paid to the things people need. … Support maintenance, not just ‘innovation’” – Sasha Costanza-Chock, Design Justice

This lecture will encourage attendees to imagine new end-users of architecture – situated relationally, and in this case, through daughterhood. In following the placemaking strategies of Frani’s mother, who became disabled shortly after giving birth, this lecture reframes occupancy through durational relationships of care. Accessibility isn’t more work, Dana McGarr says: it’s that the work was incomplete before. How does narrative contribute to completion, telling how a mother with disabilities avoids the many trip hazards that a child introduces into the home — and that being an integral part of the architecture? Avoidance: it structures futures. Architects avoid accidents, damages; acting decisively in response to climate change is to avoid its most disastrous and long-term effects. The lecture ends by returning to imagined end-users, this time focusing on how we center diverse needs, support, and maintenance as a condition of resilience.

AL/

Frani O’Toole (lindur në Çikago) punon në komunikim për një firmë arkitekture dhe urbanistike që ndërton infrastrukturë sociale pranë kufirit SHBA-Meksikë. Frani studioi Histori Arti dhe Anglisht në Yale University para se të transferohej në Irlandë në një bursë Fulbright për masterin e saj në Shkrimin Krijues. Puna e saj është botuar në The Guardian, Hyperallergic dhe The Brooklyn Rail. Tani në mes të shkruarit dhe arkitekturës, ajo është duke punuar që mjedisi i ndërtuar të përcaktohet më shumë nga dizajni universal.

Përmbledhje e ligjëratës

“Nuk ka asgjë të keqe në bërjen e gjërave që njerëzit duan. Vetëm se shumë pak vëmendje po i kushtohet gjërave që njerëzit kanë nevojë.… Mbështetni mirëmbajtjen, jo vetëm ‘inovacionin’ ” – Sasha Costanza -ChockDesign Justice

Kjo ligjeratë do të inkurajojë pjesëmarrësit të imagjinojnë përdoruesit e rinj përfundimtarë të arkitekturës – të vendosur në marrëdhënie, dhe në këtë rast, përmes vajzërisë. Duke ndjekur strategjitë e krijimit të vendeve të nënës së Franit, e cila u bë me aftësi të kufizuara menjëherë pas lindjes, kjo ligjeratë paraqet qëndrimin përmes marrëdhënieve afatgjata të kujdesit. Qasja nuk është më punë, thotë Dana McGarr: është se puna ishte e paplotë më parë. Si kontribuon narracioni në përfundimin, duke treguar se si një nënë me aftësi të kufizuara shmang rreziqet e shumta të udhëtimit që një fëmijë fut në shtëpi – dhe që është pjesë përbërëse e arkitekturës? Shmangia: ajo strukturon të ardhmen. Arkitektët shmangin aksidentet, dëmtimet; duke vepruar me vendosmëri në përgjigje të ndryshimeve klimatike është shmangia e efekteve më katastrofike dhe afatgjata të tij. Ligjërata përfundon duke u kthyer tek përdoruesit përfundimtarë të imagjinuar, këtë herë duke u fokusuar në atë se si i përqendrojmë nevojat, mbështetjen dhe mirëmbajtjen e larmishme si kusht i resiliences.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News