NewsWorkshops

Furniture Typology Lab workshop KAF18

By June 20, 2018 No Comments

EN/

Furniture Typology Lab

workshop by Rainer Mutsch

4-5 July

This workshop aim’s to explore furniture design typologies by predefined abstract target groups. As a result the students will be introduced to industrial design and the creative process used by Rainer Mutsch.

All interested participants must send a short cv to media@prishtinaarchitectureweek.com with a subject “Furniture Lab” by the 28th of June.

 

AL/

Laboratori i Tipologjisë së Mobiljeve

punëtori nga Rainer Mutsch

4-5 korrik

Kjo punëtori synon të eksplorojë tipologjitë e dizajnit të mobiljeve sipas grupeve të paracaktuara të objektivave abstrakte. Si rezultat, studentët do të prezantohen me dizajnin industrial dhe procesin kreativ të përdorur nga Rainer Mutsch.

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar duhet të dërgojnë një CV të shkurtër në media@prishtinaarchitectureweek.com deri me datën 28 Qërshor, duke cekë “Furniture Lab” ne emailin e tyre.