IDEAS FOR PRISHTINA COMPETITION

AL/

Konkursi ide për Prishtinën

Çmimi për Urbanizëm “Rexhep Luci”

Ka mbërritur edicioni i dytë i konkursit të dizajnit “Ide për Prishtinën”!

Mirëpresim ide që fokusohen tek përmirësimi i pamjes dhe funksionalitetit të qytetit të Prishtinës, shfrytëzueshmërisë dhe veçanërisht jetueshmërisë së tij. Prishtina ka mjaft parregullsi dhe probleme në kontekstin urban, që njëkohësisht përmban shumë potencial, ndaj ndani mendimet dhe propozimet tuaja me mundësinë për të bërë një ndryshim të shumëpritur në qytet.

Komuna e Prishtinës dhe Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF) kanë për qëllim të inkurajojnë pjesëmarrjen e komunitetit lokal në proceset e planifikimit dhe zbatimit të qytetit. Ideja themelore është se si mund të përmirësojmë ose transformojmë hapësirat publike dhe rrethinat e tyre. Këto propozime mund të jenë nga më të ndryshmet, duke filluar nga trotuaret, udhëkryqet, drita të qytetit, tabelat, fasadat e ndërtesave, vitrinat, çatitë, kalimet, tunelet, parqet dhe zona të tjera të gjelbruara, shatërvanët, sheshet, tregjet, pikat e informacionit, pavionet, ndërtesat e reja publike, apo edhe zgjidhje urbane utopike. Nuk ka ide shumë të madhe ose shumë të vogël, ndaj mos ngurroni të shpreheni plotësisht.

Të gjithë, qoftë banorë të përkushtuar apo thjesht vizitorë në Prishtinë, të çdo moshe, kombësie apo mbrapavije profesionale, janë të ftuar të ndajnë idetë e tyre. Ju mund të merrni pjesë në këtë konkurs qoftë individualisht apo në grup me miqtë, kolegët, fqinjët ose anëtarët e familjes tuaj. Jeni të mirëpritur të përdorni çfarëdo mediumi që ju nevojitet, si dizajne arkitekturore dhe urbane, vepra arti, foto, video, tekste, etj. Gjithçka që duhet të bëni në projektet tuaja është të specifikoni vendndodhjen e saktë të ndërhyrjes suaj të propozuar dhe të shpjegoni se si vizioni juaj do të përmirësonte qytetin dhe do të ndihmonte qytetarët.

Komuna e Prishtinës për propozimin më të mire do të shpërblejë çmimin “Rexhep Luci” që përfshin shpërblime monetare si: vendi i parë 5000€, vendi i dytë 1000€ dhe vendi i tretë 500€.

Projektet e zbatueshme mund të realizohen nga Komuna.

Termet dhe kushtet e konkursit mund t’i gjeni tek: https://kosovoarchitecture.org/

Për më shumë informacione, mund të na kontaktoni tek: Information.kaf@gmail.com

TERMET DHE KUSHTET E KONKURSIT

1. Organizatorët dhe përkrahësit e konkursit

“Ide për Prishtinën” organizohet nga Komuna e Prishtinës  dhe Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF).

2. Qëllimi i konkursit

Qëllimi i konkursit është stimulimi i qytetarëve në shprehjen e dëshirave dhe ideve të tyre për përmirësimin e qytetit të Prishtinës. Ky është konkurs ideor i hapur. Idetë e propozuara do të ekspozohen gjatë Festivalit të Arkitekturës së Kosovës në Prishtinë, ndërsa më vonë do të mbeten pronë e Komunës së Prishtinës për zhvillime të mëtutjeshme.

3. Kushtet për aplikim

Ky konkurs është i hapur për të gjithë, qytetarë lokal apo të huaj, studentë apo profesionistë, të interesuar në përmirësimin e kualitetit të Prishtinës. Aplikuesit mund të marrin pjesë individualisht apo në grupe të përziera.

4. Orari

Afati i fundit për aplikim    01.02.2024

Shpallja e fituesve                20.02.2024

5. Si të dorëzohet propozimi?

Propozimin duhet ta dërgoni tek email adresa: Information.kaf@gmail.com në format PDF, e preferuar që dimenzioni maksimal i letrës të jetë A1 dhe volumi maksimal max. 10 mb. Nëse file është më i madh se 10 mb, atëherë të dorëzohet me anë të një linku i cili duhet të jetë i qasshëm së paku deri me 1 mars 2024.

6. Juria dhe procesi i vlerësimit

Vlerësimi dhe përzgjedhja e dizajneve më të mira do të bëhet nga një juri e përbërë nga anëtarë vendorë dhe ndërkombëtarë.

7. Çmimet

Dizajnet më të mira do të shpërblehen me një vlerë monetare, çmimi i pare është 5000 €, çmimi i dytë është 1000€ dhe çmimi i tretë është 500€, ndërsa dhjetë propozimet tjera më të mira do të marrin mirënjohje.

8. Të drejtat autoriale

Të drejtat e dizajnit konceptual do të mbesin tek pjesëmarrësit e konkursit. Megjithatë, në rast se ndonjë nga propozimet zbatohet, KAF dhe Komuna e Prishtinës kanë të drejtën për modifikimin teknik të tyre pa kërkuar autorizime të tjera nga autorët. Gjithashtu ata mund të publikojnë, ekspozojnë dhe përdorin propozimet për aktivitete të marketingut pa ndonjë kompensim. KAF nuk mban përgjegjësi për asnjë plagjiaturë.

Për çfarëdo informate shtesë mund të drejtoheni tek: Information.kaf@gmail.com

EN/

Ideas for Prishtina Competition

The Award for Urbanism “Rexhep Luci”

The second edition of the “Ideas for Prishtina” design contest has arrived!

We welcome ideas that revolve around improving Prishtina’s cityscape, functionality, usability, and especially its livability. Prishtina has its fair share of urban issues, but that leaves a lot of room for potential, so share your thoughts and proposals, with the chance of making a proper change in the city.

The Municipality of Prishtina and the Kosovo Architecture Foundation (KAF) are organizing this design contest to encourage the participation of the local community in the planning and implementation processes of the city. The main idea is the improvement and/or transformation of public spaces and their surroundings. These proposals could vary from sidewalks, crossroads, city lights, billboards, building facades, storefronts, rooftops, passages, tunnels, parks and other green areas, fountains, squares, markets, information points, pavilions, new public buildings, or even utopic urban solutions. No idea is too big, or too small, feel free to express yourselves fully.  Everyone, either being a devoted residents or just visitors in Prishtina, of any age, nationality, or professional background, are invited to share their ideas. You can participate in this competition either individually or in groups with your friends, colleagues, neighbors, or family members. You are welcome to express yourselves with whatever medium you need, such as architectural and urban designs, art works, photos, videos, texts, etc. All you need to do in your designs is specify the exact location of your proposed intervention, and explain how your idea would improve the city and help the citizens.

The Municipality of Prishtina will be awarding the best proposal will the “Rexhep Luci” Award that also includes a monetary prize of 5000 € for 1st place, 1000 € for 2nd place, and 500 € for 3rd place. The most feasible projects might be implemented by the Municipality.

The terms and conditions of the competition can be found at: https://kosovoarchitecture.org/

For further details, contact: Information.kaf@gmail.com

COMPETITION TERMS & CONDITIONS

1. Competition Promoters & Organizers

“Ideas for Prishtina” is organized by the Municipality of Prishtina and Kosovo Architecture Foundation (KAF).

2. Aim of competition

The main idea for this competition is to encourage citizens on expressing their needs and ideas towards the improvement of the city of Prishtina. It is an open and ideas only competition. The proposed ideas will be exhibited during Kosovo Architecture Festival.

3. Eligibility

This design contest is open for anyone, local of foreigner, student or professional, interested on improving the quality of Prishtina. Entrants might apply individually or in mixed groups.

4. Timetable

Submission deadline            01.02.2024

Winners announcement     20.02.2024

5. How to hand-in your proposal?

The proposal should be delivered via email at information.kaf@gmail.com as a PDF file, preferably the maximum dimension of the layout should be A1 & max. 10 mb. If the file is larger than 10 mb, then you can deliver the file via link which should be accessible at least until the 1st of March 2024.

6. Judging Panel & Process

The evaluation and selection of best design proposals will be conducted by a jury composed of national and international members.

7. Awards

All the proposals will be published in a catalog and exhibited by KAF. There will be given award certificates for the best 10 proposals, the first place will receive a prize of 5000 €, second place will receive 1000€, and third place will receive 500€. The most feasible proposals may later be realized by the Municipality of Prishtina.

8. Copyright

The intellectual property rights will remain to the competition participants. KAF does not hold responsibility for any plagiarism. KAF and the Municipality of Prishtina reserve the right to keep the entries for their publication, exhibition and other marketing activities, at no further compensation. If any of these designs will be realized by Municipality of Prishtina, there is no need to ask for further permission. In case any entry will be implemented and it is needed KAF and the Municipality of Prishtina hold the right to technically modify the entries.

For any further information regarding the competition please write to

Information.kaf@gmail.com

News
14 Nov 2023

Related News