ILA BEKA & LOUISE LEMOINE

Ila Beka – Architect & Filmmaker and Louise Lemoine – Filmmaker

Dokumentaret e Beka Productions “Living Architectures”

“Living Architectures” is a series of films that seeks to develop a way of looking at architecture which turns away from the current trend of idealizing the representation of our architectural heritage. The cult of perfect, disembodied forms entirely devoid of people, inevitably leads to a break-up between architecture and living space.

Through these films, Ila Bêka and Louise Lemoine put into question the fascination with the picture, which covers up the buildings with preconceived ideas of perfection, virtuosity and infallibility, in order to demonstrate the vitality, fragility and vulnerable beauty of architecture as recounted and witnessed by people who actually live in, use or maintain the spaces they have selected.

Thus, their intention is to talk about architecture, or rather to let architecture talk to us, from an “inner” point of view, both personal and subjective. Unlike most movies about architecture, these films focus less on explaining the building, its structure and its technical details than on letting the viewer enter into the invisible bubble of the daily intimacy of some icons of contemporary architecture. Through a series of moments and fragments of life, an unusually spontaneous portrait of the building would emerge. This experiment presents a new way of looking at architecture which broadens the field of its representation.

The buildings they have chosen are mainly of architectural renown, and designed by the so called “star architects” who were awarded the Pritzker Prize.

media comments:

“The architecture cult movie!” El Pais

“Heartfelt, thought-provoking and hilariously funny” The New York Times

“A thoroughly delightful film” The Wall Street Journal “Magique!” Le Monde

per ILA BÊKA & LOUISE LEMOÎNE

« Cult figures in the European architecture world. » Nicolai Oroussoff, The New York Times

takes from the documentaries

The lecture was held during the first architecture festival / Prishtina Architecture Week 2013

AL /

“Living Architectures” është një seri e filmave që kërkon të zhvillojë një mënyrë tjetër të hulumtimit në arkitekturë e cila largohet nga trendin aktual të idealizuarit dhe përfaqësimit të trashëgimisë sonë arkitektonike. Kulti i formave të përsosur, pa trup tërësisht të zbrazura nga njerëzit, në mënyrë të pashmangshme të çon në një ndarje në mes të arkitekturës dhe hapësirës ​​së jetesës.

Përmes këtyre filmave, Ila Beka dhe Louise Lemoine vënë në pikëpyetje magjepsjen me foto, mbulimin e ndërtesës me ide të paramenduar të funksionalitetit, virtuozitetit, përsosmërisë dhe pagabueshmërisë, në mënyrë që të demonstrojë bukurinë, vitalitetin, brishtësinë e arkitekturës duke marrë parasyshë dëshmitarë nga njerëz të cilët në fakt jetojnë në këto objekte, e përdorimin ose mirëmbajtjen hapësirat që ata kanë zgjedhur.

Kështu, qëllimi i tyre është të flasim për arkitekturë, ose më mirë për të lenë që arkitektura të bisedoj me ne, nga një pikë e “brendshme” e të parë, si personale dhe subjektive. Ndryshe nga filmat rreth arkitekturës, këto filma përqendrohen më pak në shpjegimin e ndërtesës, strukturën e saj dhe detajet e veta teknike, keto filma i lënë shikuesit të hyjnë në flluskën e padukshme për ta eksploruar intimitetin e përditshmëm të disa ikonave të arkitekturës bashkëkohore. Nëpërmjet një seri momentesh dhe fragmente të jetës, një portret jashtëzakonisht spontan i ndërtesave do të dilte. Ky eksperiment paraqet një mënyrë të re për të shikuar në arkitekturën e cila zgjeron fushën e përfaqësimit të saj.

Ndërtesat që ata kanë zgjedhur janë kryesisht projekte të famshme arkitektonike dhe janë të projektuar nga arkitektë të ashtuquajtura “Starchitects” dhe të cilët janeë shpërblye me Çmimin Pritzker.

www.living-architectures.com

Komentet media:

“Kult filma për Arkitekturën!” El Pais

“Të përzemërta, mendje-provokuese dhe tepër qesharake” The New York Times

“Një film tërësisht i lezetshëm” Wall Street Journal

“Magjike!” Le Monde për Ila Beka & Louise Lemoine

« Figura kulti në botën e arkitekturës evropiane. »Nicolai Oroussoff, New York Times

Fragmente nga filmat dokumentarë:

Kjo ligjeratë u mbajt gjat festivalit të parë të arkitekturës / Java e Arkitekturës në Prishtinë 2013

Lectures News
17 Mar 2013

Related News