NewsWorkshops

Intersectional public space

By November 18, 2019 No Comments

EN/

1-5 July 2019

Prishtina offers a wide range of public space: The pedestrian friendly area in the city center bordered with shops and cafés; the neighborhoods of the Yugoslavian era with their landscaped surrounding including sport facilities and playgrounds. However, the newer settlements at the edge of town offer a different image. The open spaces of this  “Parallel City” are often subordinated to motorized traffic, oblivious to site specificities or inhabitants needs and relying on mono-functionality.

The build environment defines who we are and we, as architects, carry a responsibility in promoting social equity. We will investigate through an intersectional lens how to create public space where people of different socio-cultural, ethnic, or cultural background feel equal and respected. Intersectionality acknowledges the fact that every individual is made of a set of physical and social stratifications: gender, age, abilities, nationality, religion, class, education, … This framework is especially helpful to recognize the needs of non-compliant bodies, minorities, and marginalized groups in the creation of the inclusive city.

We will first analyze the condition of the public spaces within Prishtina’s urban sprawl by using the method of the Nolli map, a detailed plan of Roma dating from the 18thcentury where the urban areas are represented as a network of spatial relations. We will yet invert the map in order to look at the city in negative. This methodology will help us to analyze the cityscape, address its shortcomings and identify its potentials. We will then create proposals for improved public space, inquiring how intersectionality can be applied to fulfill various goals: Accessibility for all, diversification of mobilities, enhancement of communities, improvement of ecological conditions and local climate amongst others.

Requirements for participation are enthusiasm about the city and the built environment.  Students and fresh graduated from the fields of architecture, landscape architecture, urban design, as well as sociology, philosophy, or art are strongly encouraged to apply. Participants are expected to actively contribute to the workshop for its whole duration.

Although workshop material will be provided by KAF, it is require that you bring your laptop & feel free to bring any other tool you feel comfortable to work with.

All interested must send a resume of themself (max 2 pages in pdf preferred) to workshops.kaf@gmail.com or workshops@kosovoarchitecture.com by the 25th of June 2019.  The workshop will be led by Celine Baumann.

SHQ/

Prishtina ofron shumë hapësira publike: Zona miqësore për këmbësorë në qendër të qytetit kufizohet me dyqane dhe kafene; lagjet e mbetura nga koha Jugosllave të rrethuara me gjelbërim, hapësira sportive e kënde të lojërave.  Megjithatë, vendbanimet e reja buzë qytetit ofrojnë një imazh tjetër.  Hapësirat publike të këtij “Qyteti Paralel” shpesh janë të ngarkuara nga trafiku i automjeteve, duke i harruar specifikat e vendit apo nevojat e banorëve dhe duke u mbështetur në monofunksionalizëm.

Ambienti i ndërtuar përcakton se kush jemi? dhe ne (si arkitektë) mbajmë një përgjegjësi në promovimin e barazisë sociale.  Ne gjatë punëtorisë kemi për qëllim që përmes një këndvështrimi tjetrër ndërsektorial të hulumtojmë se si të krijojmë hapësirë ​​publike ku individ me prapavi të ndryshme socio-kulturore, etnike ose kulturore ndjehen të barabartë dhe të respektuar.  Kjo ndërthuarje pranon faktin se çdo individ përbëhet nga një sërë stratifikimesh fizike dhe shoqërore: gjinisë, moshës, aftësive, kombësisë, fesë, klasës, arsimit, orjentimit,… kjo kornizë është veçanërisht e dobishme për ti njohur nevojat e organizmave jo-përmbushëse, dhe grupeve të margjinalizuara në krijimin e qytetit gjithëpërfshirës.

Së pari do të analizojmë gjendjen e hapësirave publike brenda shtrirjes urbane të Prishtinës duke përdorur metodën e hartës së Nolli-t, një plan i detajuar i Romës që daton nga shekulli i 18-të, ku zonat urbane përfaqësohen si një rrjet i marrëdhënieve hapësinore.  Ne do ta shikojmë dhe analizojmë qytetin nga një aspekt negativ.  Kjo metodologji do të na ndihmojë për ta analizuar panoramën e qytetit, për ti adresuar mangësitë e saj dhe për ti identifikuar potencialet e saj.  Pastaj do të krijojmë propozime për përmirësimin e hapësirës publike, duke pyetur se si mund ta aplikojm ndërsektorializmin për ti përmbushur qëllimet e ndryshme: se sa është e arritshme për të gjithë, diversifikimin e mobilitetit, përmirësimin e komuniteteve, përmirësimin e kushteve ekologjike dhe klimën lokale mes të tjerave.

Kushti kryesor për pjesëmarrje është entuziazmi për qytetin dhe mjedisin e ndërtuar. Nxënësit dhe studentët e rinj të diplomuar nga fushat e arkitekturës, arkitekturës së peizazhit, dizajnit urban, si dhe sociologjisë, filozofisë ose artit inkurajohen fuqishëm të aplikojnë.

Pjesëmarrësit pritet të kontribuojnë në mënyrë aktive në punëtori gjatë gjithë kohës.

Edhepse materiali për puntori do mundësohet nga KAF, preferohet që të vini ne laptopët e juaj.

Gjithë të interesuarit duhet dërguar një resume/cv (max 2 faqe, preferohet pdf) në workshops.kaf@gmail.com apo workshops@kosovoarchitecture.com deri me datën 25 Qërshor 2019.  Puntoria do udhëhiqet nga Celine Baumann.