IVAN BLASI LECTURE AT KAF18

EN/

Born in 1976 in Barcelona, Ivan Blasi studied architecture at the Barcelona Architecture School (ETSAB-UPC) from where he graduated in 2002. The passion for a profession that deals with many of society’s critical issues brought him to explore how it blends with politics, technology, economy and above all people. Opposed to individualism, Ivan Blasi have simultaneously collaborated with different architecture offices and institutions, as a team member and also leading different projects. He has had the opportunity to work for Docomomo International and the Fundació Mies van der Rohe and to collaborate with other institutions all over the world. These collaborations made him aware of the importance of architecture dissemination.

Different tools and formats have allowed the teams Ivan Blasi have participated in to reach different audiences and receive different feedback: teaching architecture students; leading the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award and the Young Talent Architecture Award; lecturing in architecture and cultural-based centres; curating interventions at the Mies van der Rohe Pavilion; codirecting interviews and short films; screenwriting a documentary and coordinating different events such as cinema cycles, dance and music concerts or lectures and events such as the Barcelona Architecture Week.

Ivan aims  to understand that architecture is an activity of general interest at the service of society and it is necessary to promote it. Together with social, ecological, and economic aspects, there is also the emotional and aesthetic dimension. The creation, appropriation, and use of the built environment become social processes that are based on a broad understanding about qualitative values and objectives of architecture that need to be further developed.

AL/

I lindur në vitin 1976 në Barcelonë, Ivan Blasi ka studiuar në fushën e arkitekturës në Barcelona Architecture School (ETSAB-UPC) ku diplomoi në vitin 2002. Pasioni për një profesion që merret me shumë çështje kritike të shoqërisë e solli për të eksploruar se si përputhet me politikë, teknologji , ekonomi dhe mbi të gjitha njerëzit. Në kundërshtim me individualizmin, Ivan Blasi ka bashkëpunuar me zyre dhe institucione arkitekturore të ndryshme, si një anëtar i ekipit dhe gjithashtu duke udhëhequr projekte të ndryshme, ndër këtyre praktikave ka punuar edhe me Docomomo International dhe Fundació Mies van der Rohe ku nëpërmjet tyre pati mundësi të bashkëpunte me institucione të tjera anembanë botës.

Mjetet dhe formatet e ndryshme i mundësuan Blasit që të arrijë audienca të ndryshme: ligjeratat për studentët e arkitekturës; udhëheqja e European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award dhe the Young Talent Architecture Award; ligjerata në qendra arkitekturore dhe kulturore; ndërhyrje kuruese në pavijonin Mies van der Rohe; intervista dhe filma të shkurtër; skenar për dokumentar si dhe koordinimi i ngjarjeve të ndryshme në fushat e filmit, vallzimit dhe koncerteve muzikore ose ligjerata në ngjarje të tilla si Barcelona Architecture Week.

Qëllimi kryesor i Blasit është të kuptoj se arkitektura është një aktivitet i interesit të përgjithshëm në shërbim të shoqërisë dhe është e domosdoshme për ta promovuar atë.  Bashk me aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike, ka edhe dimensionin emocionale dhe estetike. Krijimi, përvetësimi dhe përdorimi i mjedisit të ndërtuar bëhen procese sociale që bazohen në një kuptim të gjerë mbi vlerat cilësore dhe objektivat e arkitekturës që duhet të zhvillohen më tej.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News