JAN LIESEGANG / RAUMLABORBERLIN

EN/

Since 1999 raumlaborberlin works in various interdisciplinary teams on urban design, architecture, experimental building and research. Today’s partners are Francesco Apuzzo, Markus Bader, Benjamin Foerster-Baldenius, Frauke Gerstenberg, Andrea Hofmann, Jan Liesegang, Christof Mayer, Florian Stirnemann, Axel Timm.

Jan Liesegang was born in Cologne 1968, he studied Architecture in Berlin, Copenhagen and at the Cooper Union School of Architecture, New York. After graduating in Berlin he worked for 3 years as project architect for Sauerbruch Hutton Architects, Berlin. In 1999 he co-founded raumlaborberlin. Today raumlabor works worldwide on contemporary architecture, urbanism, art and research. From 2001-07 he has been teaching architecture and urban planning at the Art Academy, Stuttgart. In 2010 he was awarded with a one-year research scholarship for the German Academy Villa Massimo in Rome. 2014/16 he taught master classes at the Bergen School of Architecture. Since 2017 he is professor for architecture at the Bergen School of Architecture. In 2015 he co published the book “building the city together” on experimental architecture and new self-organised public spaces. 

AL/

Që nga viti 1999, ‘raumlaborberlin’ punon në ekipe të ndryshme ndërdisiplinore mbi dizajnin urban, arkitekturën, ndërtimin eksperimental dhe hulumtim. Partnerët e sotëm janë Francesco Apuzzo, Markus Bader, Benjamin Foerster-Baldenius, Frauke Gerstenberg, Andrea Hofmann, Jan Liesegang, Christof Mayer, Florian Stirnemann, Axel Timm.

Jan Liesegang ka lindur në Këln 1968, ai studioi Arkitekturë në Berlin, Kopenhagë dhe në ‘Cooper Union School of Architecture’, Nju Jork. Pas diplomimit në Berlin ai punoi për 3 vjet si arkitekt për ‘Sauerbruch Hutton Architects’, Berlin. Në vitin 1999 ai bashkëthemeloi ‘raumlaborberlin’. Sot raumlabor punon në mbarë botën në arkitekturën bashkëkohore, urbanizmin, artin dhe hulumtimin. Nga viti 2001-07 ka dhënë mësim arkitekturë dhe urbanistikë në Akademinë e Arteve, Shtutgart. Në vitin 2010 ai u shpërblye me një bursë kërkimore njëvjeçare për Akademinë Gjermane ‘Villa Massimo’ në Romë. 2014/16 ka ligjëruar klasa master në ‘Bergen School of Architecture’. Që nga viti 2017 është profesor për arkitekturë në ‘Bergen School of Architecture’. Në vitin 2015 ai bashkë botoi librin “building the city together” – ndërtimi i qytetit së bashku, mbi arkitekturën eksperimentale dhe hapësirat e reja publike të vetëorganizuara.

Lectures News
21 Mar 2022

Related News