JONATHAN HERMANN, STEREO ARCHITECKTUR

EN/

Jonathan Hermann, Stereo Architektur

Time and Place: 8PM, 6th of July 2023, Kino Armata

Jonathan is the Co-founder of Stereo Architektur based in Basel and Zürich.
Born on November 9, 1985, in Basel, Jonathan embarked on his architectural journey in 2005 when he enrolled at the Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL).  After completing his studies in 2011, he gained experience during his two-year tenure at Buchner Bründler Architekten in Basel.

In 2014, Jonathan, along with Claudio Meletta and Martin Risch, established Stereo Architektur.

Recognizing the importance of addressing the pressing challenges of housing affordability and sustainability, Jonathan became a board member of the Mietshäuser Syndikat cooperative in 2018. This role allowed him to actively contribute to the development of non-profit and affordable housing options.

Passionate about the intersection of architecture and environmental responsibility, Jonathan co-founded the association Countdown 2030 in 2019. Through this initiative, he works alongside like-minded individuals to highlight the role of architecture in combating the climate crisis and promoting sustainable building practices.

Jonathan’s expertise and dedication have been recognized by the architectural community, as he was invited to join the Bund Schweizer Architekinnen und Architekten (BSA) in 2022.

Stereo Architektur was established in 2014 by Jonathan Hermann, Claudio Meletta and Martin Risch. The architectural office operates both in Basel and Zurich.  The firm is engaged in planning and executing projects of various scales and actively participates in architectural competitions.

Stereo Architecture places a strong emphasis on non-profit housing and the pursuit of environmentally friendly architectural solutions. The climate crisis is not only seen as a major contemporary problem but as an incentive to develop a true architecture of our time.

In 2021, the Abakus cooperative building in Basel was completed. The project offered the opportunity to combine the two main interests of Stereo Architecture and translate them into a built manifesto. The following year, the Abakus cooperative building won the Arc Award 2022 in the sustainability category. The project was formative for the firm’s current work, particularly in terms of the expanded understanding of the role of architects.

In 2023, the office won the competition for cooperative housing on Walkenweg in Basel and is now planning a housing development with 140 apartments as well as shared and public spaces. Today, Stereo Architektur has grown into a team of around 10 architects.

About the Lecture:

Community Building

Cooperative housing in times of real estate speculation and climate crisis.

How do we develop sustainable housing projects for a future-proof city for all. How must the various actors work together to develop consistent solutions. These questions will be explored using examples from our practice at Stereo Architektur.

Architecture is the translation process of content-related convictions into a built form. The starting point is the use and thus not least its political dimension. The task is to find answers to the pressing questions of the present.

In order to meet these demands, our understanding of our role as architects must be expanded: The project begins with the formulation of the fundamental questions. From the necessity to overcome conventions, freedom for novelty emerges. The goal is to create vibrant and accessible places with added social value.

AL/

Jonathan Hermann, Stereo Architektur

Koha dhe Vendi: 6 Korrik 2023, nga ora 20:00 ne Kino Armata

Jonathan është bashkëthemelues i Stereo Architektur me bazë në Bazel dhe Cyrih.

I lindur më 9 nëntor 1985, në Bazel, Jonathan filloi udhëtimin e tij arkitektonik në 2005 kur u regjistrua në Institutin Federal të Teknologjisë në Lozanë (EPFL). Pas përfundimit të studimeve në vitin 2011, ai fitoi përvojë gjatë qëndrimit të tij dyvjeçar në Buchner Bründler Architekten në Bazel. Në vitin 2014, Jonathan, së bashku me Claudio Meletta dhe Martin Risch, themeluan Stereo Architektur.

Duke njohur rëndësinë e adresimit të sfidave urgjente të përballueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së banimit, Jonathan u bë anëtar bordi i kooperativës Mietshäuser Syndikat në 2018. Ky rol e lejoi atë të kontribonte në mënyrë aktive në zhvillimin e opsioneve të strehimit jofitimprurës dhe të përballueshëm.

I pasionuar pas ndërthurjes së arkitekturës dhe përgjegjësisë mjedisore, Jonathan bashkëthemeloi shoqatën Countdown 2030 në 2019. Nëpërmjet kësaj nisme, ai punon së bashku me individë që ndajnë të njejtin mendim për të nxjerrë në pah rolin e arkitekturës në luftimin e krizës klimatike dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme të ndërtimit.

Ekspertiza dhe përkushtimi i Jonathanit janë njohur nga komuniteti arkitektonik, pasi ai u ftua të bashkohej me Bund Schweizer Architekinnen und Architekten (BSA) në 2022.

Stereo Architektur u krijua në 2014 nga Jonathan Hermann, Claudio Meletta dhe Martin Risch. Zyra arkitekturore operon si në Bazel ashtu edhe në Cyrih. Firma është e angazhuar në planifikimin dhe ekzekutimin e projekteve të përpjesave të ndryshme dhe merr pjesë aktive në konkurset arkitekturore.

Stereo Architektur i kushton një theks të fortë banimit social dhe ndjekjes së zgjidhjeve arkitekturore miqësore me mjedisin. Kriza klimatike nuk shihet vetëm si një problem i madh bashkëkohor, por si nxitje për të zhvilluar një arkitekturë autentike të kohës sonë.

Në vitin 2021 përfundoi ndërtesa e kooperativës Abakus në Bazel. Projekti ofroi mundësinë për të kombinuar dy interesat kryesore të Stereo Architektur dhe për t’i përkthyer ato në një manifesto të ndërtuar. Një vit më pas, ndërtesa e kooperativës Abakus fitoi çmimin Arc Award 2022 në kategorinë e qëndrueshmërisë. Projekti ishte formues për punën aktuale të firmës, veçanërisht për sa i përket kuptimit të zgjeruar të rolit të arkitektëve.

Në vitin 2023, zyra fitoi konkursin për banim kooperativë në Walkenweg në Bazel dhe tani po planifikon një zhvillim banimi me 140 apartamente si dhe hapësira të përbashkëta dhe publike. Sot, Stereo Architektur është rritur në një ekip prej rreth 10 arkitektësh.

Rreth Ligjëratës

Ndërtesë e Komunitetit

Banimi kooperativ në kohë spekulimesh me pasuri të paluajtshme dhe krizë klimatike.
Si të zhvillojmë projekte banimi të qëndrueshme për të gjithë, për një qytet të së ardhmës. Si duhet të punojnë së bashku vepruesit e ndryshëm për të zhvilluar zgjidhje të qëndrueshme. Këto pyetje do të eksplorohen duke përdorur shembuj nga praktika jonë në Stereo Architektur.

Arkitektura është procesi i përkthimit të bindjeve të lidhura me përmbajtjen në një formë të ndërtuar. Pika e fillimit është përdorimi dhe rrjedhimisht dimensioni i tij politik. Detyra është të gjesh përgjigje për pyetjet urgjente të së tashmes.
Për të përmbushur këto kërkesa, kuptimi ynë për rolin tonë si arkitektë duhet të zgjerohet: Projekti fillon me formulimin e pyetjeve themelore. Nga nevoja për të anashkaluar rregullat, lind liria për risi. Qëllimi është të krijohen vende energjike dhe të aksesueshme me vlerë të shtuar sociale.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News