JONI BABOCI

Joni Baboci is an architect, planner and urban enthusiast. He currently working as the General Director of Planning and Urban Development at the Municipality of Tirana. His previous experiences include stints in the private sector, a number of successful international architecture competition results as well as a multi-year experience leading a groundbreaking start-up for the Albanian Government nicknamed Atelier Albania. He has meddled with planning and development at different scales working on the national plan for Albania, the regional plan for the coast of the country, and the regional plan for the economic generator that is the Tirana-Durres region. His work at Atelier Albania culminated with the preparation of the ‘Metabolism of Albania’ – a book on alternative planning methods published by the Government of Albania in collaboration with the TU Delft, .FABRIC, IABR, and 51N4E. His current responsibilities at the Municipality of Tirana are about dealing with the surprises, urgencies and expectations of a bustling a vibrant capital in the center of the Balkans. Collaborative creative processes, alternative planning methodologies and quick and practical fixes would best describe his daily duties; but dealing with administrative bureaucracy, piles of paperwork, building permitting and institutional collaboration, often gets in the way. He is extremely passionate about architecture and planning and is currently focused on understanding resilience as a major factor in urban redevelopment while employing more sustainable, implementable and functional planning methodologies.

AL /

Joni Baboci është një arkitekt, planifikues dhe urbanist entuziast. Aktualisht punon si Drejtor i Përgjithshëm për Planifikim dhe Zhvillim Urban në Bashkinë e Tiranës. Përvoja e tij e mëparshme shtrihet nga sektori privat në një numër të madh të konkurseve ndërkombëtare për arkitekturë me rezultate të suksesshme, e gjithashtu përfshinë edhe një përvojë disa vjeçare në krye të Atelier Albania, një projekt shumë i rëndësishëm për Qeverinë e Shqipërisë.

Ai është marrë me planifikimin dhe zhvillimin e planit kombëtar të Shqipërisë në shkallë të ndryshme, , me planin rajonal për bregdetin e vendit dhe me planin rajonal për gjenerimin ekonomik, përkatësisht rajonin Tiranë-Durrës. Puna e tij në Atelier Albania kulmoi me përgatitjen e “Metabolizmit të Shqipërisë” – një libër mbi metodat alternative të planifikimit, i publikuar nga Qeveria e Shqipërisë në bashkëpunim me TU Delft, .FABRIC, IABR dhe 51N4E. Përgjegjësitë e tij aktuale në Bashkinë e Tiranës kanë të bëjnë me befasitë, urgjencat dhe pritshmëritë e një kryeqyteti plot gjallëri në qendër të Ballkanit. Proceset bashkëpunuese kreative, metodologjitë alternative të planifikimit dhe zgjidhjet e shpejta dhe praktike do të përshkruanin  më së miri detyrat e tij të përditshme; por zakonisht ai duhet të përballet edhe me burokracinë administrative, shkresat e shumta, lejet për ndërtim dhe bashkëpunimin institucional.

Ai është jashtëzakonisht i pasionuar pas arkitekturës dhe planifikimit dhe aktualisht është fokusuar në të kuptuarit e qëndrueshmërisë si një faktor i madh në rizhvillimin urban duke përdorur metodologji më të qëndrueshme, më të zbatueshme dhe më funksionale të planifikimit.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News