KLODETA KRASNIQI

Klodeta is a spatial planner, with a bachelor’s degree in Architecture at the University of Prishtina, Kosovo and a master’s degree in Urban Planning and Policy Design at Politecnico di Milano, Italy. She is a PhD candidate at the Technical University of Vienna, Austria with the research topic on “Ethnicities in Space; Reshaping boundaries in Ex-Yugoslavian post-conflict countries”, which looks at crucial issues with regard to interethnic relations in the Balkan region from the spatial planning perspective.

Since 2012, she has been working in UN-Habitat Kosovo, in support of Kosovo municipalities for making better cities together with the community.

UN-Habitat Kosovo

The United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat is the United Nations programme with the mandate to promote socially and environmentally sustainable towns and cities.
In Kosovo, since 1999, UN-Habitat has been promoting good governance, security of tenure, sustainable human settlements development and inclusive spatial planning in Kosovo and the broader region.
During the last decade, through the Municipal Spatial Planning Programme (MuSPP) financed by the Swedish Development Cooperation, UN-Habitat has been providing support to Kosovo institutions and the civil society in the process of state-building, with regards to addressing emerging challenges associated to territorial and environmental planning and management alongside strengthening local democracy and legislative reforms.

AL /

Klodeta është planere, e cila ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Kosovë dega arkitekture dhe studimet master në Politecnico di Milano, Itali në degën e planifikimit dhe disenjimit të politikave urbane. Aktualisht është kandidate për doktoratë në Universitetin Teknik t] Vienës, Austrisë në kërkim të ideve kreative për trajtim të çështjeve shumë aktuale në rajonin e Ballkanit me temën “Etnitë në hapësirë. Ridisenjimi i kufinjëve në shtetet post-konfliktuoze të ish Jugosllavise”. që nga viti 2012 është e angazhuar në UN-Habitat Kosovo në mbështetje të komunave të Kosovës për planifikim më të mirë të qyteteve bashku me qytetarët.

Programi i Kombeve të Bashkuara për Vendbanimet Njerëzore, UN-Habitat-i është program I Kombeve të Bashkuara e cila ka mandatin për promovimin e qëndrueshmërisë sociale dhe mjedisore në qytete dhe qyteza.
Në Kosovë, nga viti 1999, UN-Habitat-i ka promovuar qeverisjen e mirë, sigurinë e pronës, zhvillimin e qëndrueshëm të vendbanimeve njerëzore dhe planifikimin hapsinor me gjithëpërfshierje në Kosovë dhe më gjërë.
Gjatë kësaj decade, përmes Programit të mbështetjës së planifikimit hapësinor komunal (MuSPP) I financuar nga Swedish Development Cooperation, UN-Habitat-i ka mbështetur institucionet e Kosovës dhe shoqërinë civile në procese të shtet-ndërtimit, sa i përket sfidave të ndryshme në fushën e planifikimit dhe menaxhimit hapësinor dhe mjedisor por gjithëashtu fuqizimi i demokracisë lokale dhe reformës ligjore.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News