KRISTINA KNAUF

EN/

Associate Kristina Knauf co-leads MVRDV’s climate group and is involved in the sustainability aspects in all of MVRDV’s projects. Before, she shaped MVRDV project processes for the Urban Studio from early acquisition stages to delivery, driving storyline, design, and the internal coordination of project development through different design phases. With a particular dedication to urbanism and resilience, Knauf champions the development of innovative methods, tools, and products that help to future-proof MVRDV’s office vision. Knauf has been integral to creating projects that provide new perspectives for future living on a larger scale, including assisting Founding Partner, Winy Maas, in the supervision of the development of Eindhoven city center, and Resilient by Design, MVRDV’s resilience research for the city of San Francisco as it faces the effects of climate change. 

Prior to joining MVRDV, Knauf worked at award-winning Rotterdam office, KCAP, where she was integral to numerous impactful urban projects, including Park-City South in Cologne. This particular project involved an intense 1-year participatory design process with large public presentations, events, and political discussions. Knauf played a strong role in these to ensure that the masterplan incorporated stakeholder ideas. Outside of her work at MVRDV, Knauf maintains an active role in the architectural discipline, lecturing widely, including at the 2014 Venice Biennale and leveraging her skills and experience to great success. She was part of a winning team for Europan 14 and collaborated in workshops on the productive city with Drom and the City of Amsterdam. 

 “I’m interested in how design can inspire collective processes, and manifest a first vague idea or need into a tangible reality, cherishing uncertainties along the way, but defining a clear future vision at the same time.” – Kristina Knauf

AL/

Bashkëpunëtorja Kristina Knauf bashkë-drejton grupin klimatik të MVRDV dhe është e përfshirë në aspektet e qëndrueshmërisë në të gjitha projektet e MVRDV-së. Më parë, ajo i dha formë proceseve të projektit të MVRD-së për Studion Urbane nga fazat e hershme të përvetësimit deri në dorëzim, tregim të historisë, dizajn dhe koordinim të brendshëm të zhvillimit të projektit përmes fazave të ndryshme të projektimit. Me një përkushtim të veçantë ndaj urbanizmit dhe qëndrueshmërisë, Knauf mbështet zhvillimin e metodave, mjeteve dhe produkteve inovative të cilat ndihmojnë që vizioni  zyrës së MVRDV-së të jetë i qëndrueshme  edhe në të ardhmen. Knauf ka qenë esenciale në krijimin e projekteve që ofrojnë perspektiva të reja për të jetuarit në të ardhmen në një shkallë më të madhe, duke përfshirë ndihmën e partnerit themelues, Winy Maas, në mbikëqyrjen e zhvillimit të qendrës së qytetit Eindhoven dhe ‘Resilient by Design’, hulumitmi i qëndrueshmërisë së MVRDV për qytetin e San Franciskos pasi përballet me ndikimet e ndryshimeve klimatike.

Para se t’i bashkohej MVRDV-së, Knauf ka punuar në zyrën fituese të çmimeve në Roterdam, KCAP, ku ishte pjesë përbërëse e projekteve të shumta urbane me ndikim, duke përfshirë ‘Park-City South’ në Këln. Ky projekt i veçantë përfshinte një proces intensiv të dizajnit pjesëmarrës 1-vjeçar me prezantime të mëdha publike, ngjarje dhe diskutime politike. Knauf luajti një rol të fuqishëm  për të siguruar që masterplani të përfshijë idetë e palëve të interesuara. Jashtë punës së saj në MVRDV, Knauf mban një rol aktiv në disiplinën arkitekturore, duke ligjëruar, duke  u përfshirë në ‘Venice Biennale 2014’ dhe duke përdorur aftësitë dhe përvojën e saj drejt suksesit të madh. Ajo ishte pjesë e një ekipi fitues për ‘Europan 14’ dhe bashkëpunoi në seminare për qytetin produktiv me ‘Drom’ dhe qytetin e Amsterdamit.

“Më intereson sesi dizajni mund të frymëzojë procese të përbashkëta dhe të shfaqë një ide apo nevojë të parë të paqartë në një realitet të prekshëm, duke ruajtur pasiguritë gjatë rrugës, por duke përcaktuar një vizion të qartë të së ardhmes në të njëjtën kohë.” – Kristina Knauf

Lectures News
21 Mar 2022

Related News