LEO STUCKARDT

EN/

Project Leader and Architect, Leo Stuckardt (DE), coordinates MVRDV Next, an in-house R&D group he co-founded in 2017, that focuses on experimental technologies, computational workflows, and new forms of narrative. Orchestrating collaborations with MVRDV’s design studios and developing data-driven, parametric design workflows, he helps teams to implement new design methodologies in their work, to enhance design capabilities, reducing cost, enhancing sustainability, as well as the future impact of MVRDV’s work. 

With his fascination for emerging tools, software, and new media, Stuckardt – a cinefile, and musician – contributes to architectural projects from Beijing, to Mumbia, and to Amsterdam, but sees MVRDV Next as his greatest professional achievement to date. It comes as no surprise that Stuckardt plays an integral role in the office’s research projects, teaching design studios and seminars with the Why Factory at TU Delft, and participating in research endeavours with external parties such as the Strelka Institute. Prior to joining MVRDV in 2014, Stuckardt worked for Rotterdam-based Russian office, Svesmi, and completed post-graduate studies at Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow.

“Architecture is an incredibly manifold field. It allows me to move from the highly specific to larger, abstract questions on the relation of space to its inhabitants, sociology, music, economy, ecology.” 

AL/

Arkitekt dhe udhëheqës i projektit, Leo Stuckardt (DE), koordinon ‘MVRDV Next’, një grup i brendshëm R&D që ai bashkëthemeloi në 2017, i cili fokusohet në teknologjitë eksperimentale, rrjedhat e punës llogaritëse dhe format e reja të narracionit. Duke orkestruar bashkëpunime me studiot e projektimit të MVRDV dhe duke zhvilluar rrjedhën e punës të dizajnit parametrik të bazuar në të dhëna, ai ndihmon ekipet të zbatojnë metodologji të reja të projektimit në punën e tyre, për të përmirësuar aftësitë e projektimit, duke ulur koston, duke rritur qëndrueshmërinë, si dhe ndikimin e ardhshëm të punës së MVRDV.

Me magjepsjen e tij për mjetet, softuerët dhe mediat e reja në zhvillim, Stuckardt – i dhënë pas filmave dhe muzikant – kontribuon në projekte arkitekturore nga Pekini, në Mumbia dhe në Amsterdam, por e sheh ‘MVRDV Next’ si arritjen e tij më të madhe profesionale deri më sot. Nuk është befasi që Stuckardt luan një rol të rëndësishëm në projektet hulumtues të zyrës, duke mësuar studiot e dizajnit dhe seminaret me ‘Why Factory’ në TU Delft dhe duke marrë pjesë në përpjekjet hulumtuese me palë të jashtme si ‘Strelka Institute’. Përpara se t’i bashkohej MVRDV në 2014, Stuckardt punoi për zyrën ruse me bazë në Roterdam, Svesmi, dhe përfundoi studimet pasuniversitare në ‘Strelka Institute for Media, Architecture and Design’ në Moskë.

“Arkitektura është një fushë tepër e shumëfishtë. Më lejon të kaloj nga pyetjet shumë specifike drejt pyetjeve më të mëdha, abstrakte mbi raportin e hapësirës me banorët e saj, sociologjinë, muzikën, ekonominë, ekologjinë.”

Lectures News
21 Mar 2022

Related News