LERA SAMOVICH, FALA ATELIER

EN /

Lera Samovich (Novokuznetsk, 1991) graduated in architecture at the Moscow School of Architecture after having also studied at the Moscow Architectural Institute; worked with Alexander Brodsky, Evgeny Asse and Nowadays Office in Moscow. Currently engaged in the postgraduate research on Alvaro Siza at the Faculdade de Arquitectura do Porto. Joined fala atelier in 2016 after doing her first internship there in 2014.

Fala is a naïve architecture practice based in oporto, led by Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares and Ahmed Belkhodja. established in 2013, the atelier works with methodic optimism on a wide range of projects, from territories to birdhouses. Fala’s projects are a medley of formal languages, references, quotations, and themes, only regulated by an obsession for clarity; its architecture is both hedonic and post-modern, intuitive and rhetorical.  Apart from the lecture Fala Ateriler will also lead a workshop on architectural visualization.

AL /

Lera Samovich (Novokuznetsk, 1991) diplomoi në  arkitekturës pran Moscow School of Architecture pasi që studioi edhe në Moscow Architectural Institute; Punoi me Alexander Brodsky, Evgeny Asse dhe Nowadays Office në Moskë. Aktualisht është e angazhuar në hulumtimin pasuniversitar mbi Alvaro Siza në Faculdade de Arquitectura do Porto. Që nga vitin 2016 iu bashkua grupit fala atelier pasi bëri praktikën e saj të parë në 2014.

Fala është një studio “naive” e arkitekturës me bazë në Porto, e udhëhequr nga Filipe Magalhães, Ana Luisa Soares dhe Ahmed Belkhodja.  Fala Atelier u themelua në vitin 2013 dhe punon me optimizëm metodik në një numër të madh të projekteve, që nga toritoret e deri tek shtëpizat e zogjve.  Projektet e fala janë një përzierje e gjuhëve zyrtare, referencave, citimeve dhe temave të rregulluara vetëm nga një obsesion për qartësi; arkitektura e saj është edhe hedonistike dhe post-moderne, intuitive dhe retorike.  Përpos ligjerates mbi punën e studios Fala Atelier do udhëheq edhe një puntori për vizualizim arkitektonik.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News