LOCAL KAF 2021

EN/

LOCAL is an architecture and urbanism studio taking part into the adaptation of our lifestyle, our working and natural environment for a resilient future. LOCAL is currently working on innovative urban strategy questioning the place of Health in cities focusing on social empowerment. LOCAL is based in Bergen, Bruxelles and Paris, founded by Matthieu Boustany, Benoist Desfonds, Gilles Guyot, Elida Mosquera & Jerome Picard. They are a Norwegian Wildcard-NAL since January 2020. They want to imagine a future where we live together in meaningful communities and inspiring environment.

With extensive experience working with leading international offices, Elida has a strong transversal expertise from concept design through construction phase of complex international projects. Jerome moves freely between the disciplines and scales of architecture with a dual degree in spatial design from Ecole Boulle in Paris, and urbanism from the AA in London.

They are currently leading the master studio Grey Matter Vestlandet questioning the role of Health along the West-coast of Norway, researching on forms of aging in place with ARQUIA & Pratt University and are exhibiting their work on urban aging at the International Seoul Biennale of Architecture 2021.

About the Lecture / 

A simple observation of two trends can prove mutually beneficial if envisaged together to unlock new social and urban potentialities. On one hand we are growing   older faster than ever, most of the time in places that are un-adapted, isolated. We   are also healthier and active longer than ever. On the other hand, smaller cities in   Europe have undergone stagnation and decline. The process of globa shrinkage particularly affects cities that are not or no longer able to “hook up” to the networks of modern global capitalism.  

Grey Matter contradicts the common place that activity and productivity belong   solely to the youth and criticizes the segregation of seniors that consigns them to   isolation, passivity and dependence and claims that a productive city can also be   inclusive to provide safety and freedom in an intergenerational urban context.  

There is an opportunity to revitalize existing urban structures by placing seniors at   the heart of our urban life harnessing the total ecology of Health in cities to create   new durable social and economical bonds.  

AL/

LOCAL është studio arkitekture dhe urbanizmi që merret me përshtatjen e stilit tonë të jetesës, mjedisit të punës dhe natyrës për një të ardhme qendrueshme. LOCAL aktualisht eshte duke punuar ne strategji inovative urbane duke shqyrtuar vendin e Shëndetit në qytete duke u fokusuar nëfuqizimin social. LOCAL është e bazuar në Bergen, Bruksel dhe Paris, themeluar nga Matthieu Boustany, Benoist Desfonds, Gilles Guyot, Elida Mosquera dhe Jerome Picard. Që nga janari i vitit 2020 ata janë anëtarë të Wildcard-NAL. 

Ata duan të imagjinojnë një të ardhme ku jetojmë së bashku në komunitete kuptimplota dhe mjedise frymëzuese. Me një përvojë të gjerë duke punuar me zyret kryesore internacionale, Elida ka një ekspertizë të fortë që nga konceptimi i dizajnit deri ne fazën e ndërtimit të projekteve komplekse ndërkombëtare. Jerome lëviz lirshëm midis disiplinave dhe shkallëve të arkitekturës me diplomë të dyfishtë ne dizajnin hapësinor nga Ecole Boulle ne Paris, dhe urbanizëm nga AA në Londër. 

Aktualisht ata udhëheqin studion master Grey Matter Vestlandet duke shqyrtuar rolin e Shëndetit përgjatë bregdetit perëndimor tëNorvegjisë, duke hulumtuar mbi format e plakjes në vend me ARQUIA & Pratt University dhe janë duke ekspozuar punën e tyre mbi plakjen urbane në Bienalen Ndërkombëtare të Arkitekturës në Seuul 2021.

Rreth Ligjerates / 

Një vëzhgim i thjeshtë i dy tendencave mund të jetë reciprokisht i dobishëm nëse parashikohet së bashku për të zhbllokuar potencialet e reja shoqërore dhe urbane. Nga njëra anë ne po rritemi më shpejt se kurrë, shumicën e kohës në vende të papërshtatshme, të izoluara. Gjithashtu jemi më të shëndetshëm dhe aktivë më shumë se kurrë. Nga ana tjetër, qytetet më të vogla në Evropë kanë pësuar stagnim dhe rënie. Procesi i tkurrjes globale prek veçanërisht qytetet që nuk janë ose nuk janë më në gjendje të “lidhen” me rrjetet e kapitalizmit modern global.

‘Gray Matter’ kundërshton vendin e përbashkët që aktiviteti dhe produktiviteti i përkasin vetëm të rinjve dhe kritikon ndarjen e të moshuarve që i çon ata në izolim, pasivitet dhe varësi dhe pohon se një qytet produktiv gjithashtu mund të jetë gjithëpërfshirës për të siguruar siguri dhe liri në një kontekst urban ndërgjenerativ.

Ekziston një mundësi për të ringjallur strukturat ekzistuese urbane duke i vendosur të moshuarit në qendër të jetës sonë urbane duke shfrytëzuar ekologjinë e përgjithshme të Shëndetit në qytete për të krijuar lidhje të reja të qëndrueshme shoqërore dhe ekonomike.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News