LUCA MOLINARI

EN/

Architect, critic, curator, full professor of Theory and Architectural Design at the University of Campania “Luigi Vanvitelli”.

Editorial director of Platform Architecture and Design magazine, he collaborates as an independent author with Italian and foreign newspapers and magazines, including Corriere della Sera, La Stampa, L’Espresso, Domani, Domus, Lotus.

From 1995 to 2019 he was editorial manager of the Architecture and Design for Skira publishing. He currently collaborates for Architecture and special projects with the Marsilio Group. In October 2020 Luca Molinari has been appointed scientific director of M9 Museum.

In 2014 he founded his own firm Luca Molinari Studio in Milan, which tailors and supplies integrated services of curatorship, consulting, and project management within the fields of architecture and museum management.

He received the Ernesto Nathan Rogers Award for architectural criticism and communication in the context of the 10th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia and the UIA Jean Tschumi Prize for Architectural Criticism.

Among his latest publications Dismisura (Skira, 2019) and Le case che siamo (nottetempo, 2016).

Among the latest curatorial projects: architecture coordinator for the ADI Design Museum (Milan, 2019); The Master of the Net Garden (Suzhou, 2019); The far / o / other, (Istanbul, 2019); Divine Section. Italian architecture for the Divine Comedy (Reggia di Caserta, 2018); scientific curatorship for the new Museum of the History of the City of Istanbul (Istanbul, 2016 – 2019); scientific coordination of the nine Clusters exhibitions, Expo Milano 2015.

AL/

Arkitekt, kritik, kurator, profesor i rregullt  i Teorisë dhe Dizajnit Arkitekturor në Universitetin e Kampanisë “Luigi Vanvitelli”.

Drejtor redaktues i revistës ‘Platform Architecture and Design’, ai bashkëpunon si autor i pavarur me gazeta dhe revista italiane dhe të huaja, duke përfshirë ‘Corriere della Sera’‘La Stampa’, ‘L’Espresso’‘Domani’‘Domus’‘Lotus’.

Nga viti 1995 deri në vitin 2019 ka qenë menaxher redaktues i Arkitekturës dhe Dizajnit për botimin Skira. Aktualisht bashkëpunon për arkitekturë dhe projekte të posaçme me Marsilio Group. Në tetor 2020 Luca Molinari është emëruar drejtor shkencor i ‘M9 Museum’.

Në vitin 2014 ai themeloi firmën e tij ‘Luca Molinari Studio’ në Milano, e cila ofron shërbime të integruara të kuratorit, konsulencës dhe menaxhimit të projekteve brenda fushave të arkitekturës dhe menaxhimit të muzeut.

Ai mori çmimin ‘Ernesto Nathan Rogers’ për kritikë arkitekturore dhe komunikim në kuadrin e Ekspozitës së 10-të Ndërkombëtare të Arkitekturës – ‘La Biennale di Venezia’ dhe Çmimin ‘UIA Jean Tschumi’ për Kritikën Arkitekturore.

Ndër botimet e tij të fundit ‘Dismisura (Skira, 2019)’ dhe ‘Le case che siamo’ (2016).

Ndër projektet më të fundit kuratoriale: koordinatori i arkitekturës për ‘ADI ‘Design Museum’(Milano, 2019);‘Master of the Net Garden (Suzhou, 2019)‘The far / o / other, (Istanbul, 2019)’ ; ‘Divine Section. Italian architecture for the Divine Comedy (Reggia di Caserta, 2018)’; kuratori shkencor për ‘Museum of the History of the City of Istanbul (Istanbul, 2016 – 2019)’; koordinimi shkencor i nëntë ekspozitave ‘Cluster, Expo Milano 2015’.

Lectures News
21 Mar 2022

Related News