MAPPING PRISHTINA’S NIGHTSCAPE WORKSHOP

EN/

The workshop consists of theoretical and practical knowledge exploring the City of Prishtina (20/80), with a focus on both aesthetic and spatial topics. Each day is divided into two parts: preparing for shooting, with spatial observations, location scouting, shooting tips and photo review. While the second part is the photo shooting itself; which will improve photographic and aesthetic skills, and it will help you formulate an analysis of the built environment. We will explore Prishtina as a playground of viewpoints, taking pictures around artificial lit places. From the center to the overlook site to the City.  We will deal with topics related to spatial observation and to visual perception such as composition and color. But also with time, weather and location tools.  Analyzing the many aspects that determine the choice of pictures.

Each participant is free to focus on a specific subject of interests. Eg. interaction between people-spaces-objects, sociological use of space, places/non-places, objects/buildings… Our background will be the lighting sources of Prishtina, such as infrastructure, domestic lightings, skyglow, advertising light boards. On the last day of the workshop, we will select and edit the best pictures, for a small presentation.

The aim of the workshop is to understand the dynamics of night photography in the urban landscape.  The four days of exercises are meant for passionate of photography, spatial studies graduates and students, and from social science disciplines. Basic knowledge of photography not required, but familiarity with your own camera is much appreciated.  We would like everyone to come with clear interests before the workshop starts. What do you want to map/ research/or photograph in the night of Prishtina?

Bring a digital camera (must have), also preferred are a notebook, tripod, a light torch, shutter release (or self-timer in camera), GPS/ paper maps/compass.

All interested must send a short cv (2 pages max in pdf) by the 29’th of June 2019 to workshops@kosovoarchitecture.com and/or workshops.kaf@gmail.com with the subject being “Mapping Prishtina’s Nightscape”

SH/

Punëtoria përbëhet nga eksplorimi i njohurive teorike dhe praktike për qytetin e Prishtinës (20/80), me fokus në temat estetike dhe hapësinore.  Çdo ditë është e ndarë në dy pjesë: përgatitja për fotosesion, me vëzhgim hapësinor, këshilla të xhirimit dhe rishikim i fotografive.  Ndërsa pjesa e dytë ka për qëllim vetë fotografimin; i cili do të përmirësojë aftësitë fotografike dhe estetike dhe do t’ju ndihmojë të formuloni një analizë të mjedisit të ndërtuar. Ne do ta ekspolorojmë Prishtinën me një pikëpamje si të një këndi lojrash, me fotosesione rreth vendeve me ndriçim artificial. Duke filluar nga qendra në zonën e daljes dhe në qytet. Do të merremi me tema që lidhen me vëzhgimin hapësinor dhe me perceptimin vizual siç është përbërja dhe ngjyra, por edhe me mjetet e kohës, të motit dhe të lokacionit, duke analizuar shumë aspekte që përcaktojnë zgjedhjen e fotografive.

Secili pjesëmarrës është i lirë të përqendrohet në një subjekt specifik të interesave, p.sh. ndërveprimi midis njerëzve-hapësirave-objekteve, përdorimit sociologjik të hapësirës, ​​vendeve / jo-vendeve, objekteve / ndërtesave, etj.  Sfondi do të jetë vetë burimi i ndriçimit të Prishtinës, siç janë infrastruktura, ndriçimi i brendshëm, qielli, dritareve e panove reklamuese, etj.  Në ditën e fundit të punëtorisë do të përzgjedhen dhe modifikohen fotografitë më të mira, për një ekspozitë të vogël.

Qëllimi i punëtorisë është të kuptojmë dinamikën e fotografisë së natës në peizazhin urban.  Punëtoria 4 ditësh është e planifikuar për adhuruesit e fotografisë, studentët dhe te diplomuarit e studimeve hapësinore e arkitekt si dhe ata nga disiplinat e shkencave shoqërore.  Njohuri themelore e fotografisë nuk kërkohet, por njohja e aparatit është shumë e vlerësuar.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë një CV të shkurtër (2 faqe max në pdf) deri më 29 Qershor 2019 në workshops@kosovoarchitecture.com dhe/ose workshops.kaf@gmail.com me subjekt të emailit “Mapping Prishtina’s Nightscape”

News Workshops
14 Mar 2019

Related News