MARISA MORÁN JAHN KAF 2021

EN/

An artist and transmedia filmmaker of Ecuadorian and Chinese descent, Marisa Morán Jahn’s works redistribute power, “exemplifying the possibilities of art as social practice” (ArtForum). Codesigned with immigrants and working families, Jahn’s key projects include Bibliobandido (a story-eating bandit), Video Slink Uganda (experimental films slipped or “slinked” into bootleg cinemas), and CareForce, a project that amplifies the voices of America’s fastest growing workforce, caregivers, through two mobile studios (NannyVan, CareForce One), an app for domestic workers named by CNN as “one of 5 apps to change the world,” and a PBS/ITVS film series. Jahn’s works have been presented at Obama’s White House, The United Nations, Museum of Modern Art, Tribeca Film Festival, and The New Museum. Her work has been reviewed in The New York Times, BBC, Hyperallergic, and more. She is an Associate Director of the Interdisciplinary Design program at The New School. She has also taught at Columbia University, and across departments at her alma mater, MIT, where she is a Visiting Artist. Jahn is a 2021-2022 Sundance Institute Interdisciplinary Program Fellow.

Most recently, Jahn and Segal have collaborated on “Open Collectives,” a station at the 17th Venice Biennale of Architecture. Jahn and Segal, with developer Ernst Valery, are co-founding Carehaus, the U.S.’ first care-based co-housing building whose first site opens in Baltimore in 2023. 

About the Lecture / 

In this lecture Marisa Morán Jahn and Rafi Segal explore the power of art and architecture to build new narratives and re-imagine urban space. Traversing sculpture, film, installation, and architecture, Segal and Jahn’s individual work and collaboration creates forms and spaces for emerging collective identities, communal self-determination, and a pluralist economy.

AL/

Artiste dhe regjisore filmash me origjinë ekuadoriane dhe kineze, veprat e Marisa Morán Jahn rishpërndajnë fuqinë, “duke ilustruar mundësitë e artit si praktikë shoqërore” (ArtForum). I koduar me emigrantët dhe familjet që punojnë, projektet kryesore të Jahn përfshijnë Bibliobandido, Video Slink Uganda (filmat eksperimentalë që rrëshqitën ose “u hodhën” në kinema bootleg), dhe CareForce, një projekt që përforcon zërat e fuqisë punëtore në rritje më të shpejtë të Amerikës , kujdestarët, përmes dy studiove mobile (NannyVan, CareForce One), një aplikacion për punonjësit vendas të quajtur nga CNN si “një nga 5 aplikacionet për të ndryshuar botën”, dhe një seri filmash PBS/ITVS. Punimet e Jahn janë prezantuar në White House, The United Nations, Museum of Modern Art, Tribeca Film Festival, dhe The New Museum. Puna e saj është rishikuar në The New York Times, BBC, Hyperallergic, dhe të tjera. Ajo është Drejtore e Asociuar e programit të Dizajnit Ndërdisiplinor në The New School. Ajo gjithashtu ka dhënë mësim në Columbia University, dhe në departamente në MIT, ku edhe është  Artiste Vizituese. Jahn është një anëtare e programit ‘2021-2022 Sundance Institute Interdisciplinary Program Fellow’.

Kohën e fundit Jahn dhe Segal kanë bashkpunuar në “Open Collectives” instalacion ky pjesë e ekspozitës së Arkitekturës në Bienalën e 17-të të Venecias. Jahn dhe Segal së bashku me ndërtuesin Ernst Valery janë bashkthemelues të Carehous, objektit të parë i bashkëpronësisë dhe “bashkë kujdesit” në Shtetet e Bashkuara, objekt ky i cili pritet të hapet në Baltimore në vitin 2023. 

Rreth Ligjeratës / 

Në këtë ligjëratë Marisa Morán Jahn dhe Rafi Segal eksplorojnë fuqinë e artit dhe arkitekturës për të ndërtuar rrëfime të reja dhe për të ri-imagjinuar hapësirën urbane. Duke përshkuar skulpturën, filmin, instalacionin dhe arkitekturën, puna dhe bashkëpunimi individual i Segal dhe Jahn krijon forma dhe hapësira për identitetet kolektive në zhvillim, vetëvendosjen e përbashkët dhe një ekonomi pluraliste.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News