MARTA POZO GIL, MVRDV

Marta Pozo Gil (Valencia, 1973) is an architect, licensed BREEAM assessor and LEED green Associate. She has been working with MVRDV since 2007 where, in addition to her role as a Project Leader, Marta leads MVRDV’s Sustainability Department. By forming environmental strategies and energy-efficiency guidelines for each design process, Marta ensures a high standard is maintained for all of MVRDV’s projects.
Marta has been involved in the conceptualizing and execution of projects of various scales. She is currently leading the design team for Montecorvo Eco City in Logroño, Spain. MVRDV’s award-winning competition design (2008) envisions the construction of a sustainable neighbourhood of 3000 units of social housing, a school and public facilities. To achieve a CO2-neutral footprint, 100% of the required energy will be generated on-site by means of wind and solar power, complemented by a bioclimatic layout, recycling facilities, reuse of greywater, etc. The first phase of the project is scheduled to break ground in 2013.
Marta is also working on a dense urban masterplan in Bordeaux, France – an ambitious “eco-quartier” where all energy consumed by the masterplan will be produced on-site. The 35ha site, which will redevelop former military grounds, extends Bordeaux’s city center across the Garonne river and provide 3200 homes, offices and urban amenities. MVRDV’s masterplan carefully respects the existing urban fabric and creates an intimate character for the new neighbourhood. It is referred to as a ‘capillary city’; a contemporary update of the historic European city – combining history, human scale and individualism with density and sustainability. The masterplan’s buildings have high energy performance ratings, and ensure natural sunlight, even in the winter. Other sustainability considerations include: the masterplan’s water cycle, waste management and material selection.
When realised, Zac Bastide Niel will be one of the largest zero-energy neighbourhoods in the world, and is an excellent example of how new sustainable districts can improve the quality of life in our cities. The project is regarded as the most significant contemporary urban intervention in Bordeaux. Construction is to start in 2014.
Marta has received degrees from Universidad Politécnica de Valencia, Spain (2001) and TU Berlin, Germany (2004). She regularly lectures and has won several awards.

MVRDV was set up in Rotterdam (the Netherlands) in 1993 by Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries. MVRDV engages globally in providing solutions to contemporary architectural and urban issues. A research based and highly collaborative design method engages experts from all fields, clients and stakeholders in the creative process. The results are exemplary and outspoken buildings, urban plans, studies and objects, which enable our cities and landscapes to develop towards a better future.
The products of this approach vary and range from buildings of all types and sizes, to urban designs to publications and installations. Realized projects include the Dutch Pavilion for the World EXPO 2000 in Hannover, an innovative business park ‘Flight Forum’ in Eindhoven, the Silodam Housing complex in Amsterdam, the Matsudai Cultural Centre in Japan, Unterföhring office campus near Munich, the Lloyd Hotel in Amsterdam, an urban plan and housing in The Hague Ypenburg, the rooftop – housing extension Didden Village in Rotterdam, the cultural Centre De Effenaar in Eindhoven, the boutique shopping building Gyre in Tokyo, Veldhovens Maxima Medical Centre and the iconic Mirador and Celosia housing in Madrid.
Current projects include various housing projects in the Nether- lands, Spain, China, France, the United Kingdom, USA, India, Korea and other countries, a bank headquarter in Oslo, Norway, a public library for Spijkenisse , Netherlands, a central market hall for Rot- terdam, a culture plaza in Nanjing, China, large scale urban plans include a plan for an eco-city in Logroño, Spain, an urban vision for the doubling in size of Almere, Netherlands and Grand Paris, the vision of a post-Kyoto Greater Paris region.
MVRDV first published a cross section of its projects in FARMAX (1998), followed by a.o. MetaCity/Datatown (1999), Costa Iberica (2000), Regionmaker (2002), 5 Minutes City (2003), KM3 (2005), and more recently Spacefighter (2007) and Skycar City (2007). MVRDV deals with global ecological issues in large scale studies such as Pig City as well as in small pragmatic solutions for devastated areas of New Orleans.
The work of MVRDV is exhibited and published world wide and re- ceives international awards. The 60 architects, designers and staff members conceive projects in a multi-disciplinary collaborative design process and apply highest technological standards.
Together with Delft University of Technology MVRDV runs The Why Factory, an independent think tank and research institute providing argument for architecture and urbanism by envisioning the city of the future.

AL /

Marta Pozo Gil (Valencia, 1973) është një arkitekte e licencuar, BREEAM vlerësuese dhe LEED Associate. Ajo punon në MVRDV që nga viti 2007, ku, përveç rolit të saj si një udhëheqës e projekteve, Marta drejton Departamentin e MVRDV-së për qëndrueshmërinë o objekteve. Me formimin e strategjive mjedisore dhe energji-eficiente udhëzimet për çdo proces të projektimit, Marta siguron një standard të lartë për të gjitha projektet e MVRDV-së.

Marta ka qenë e përfshirë në konceptimin dhe zbatimin e projekteve të shkallëve të ndryshme. Ajo aktualisht është duke udhëhequr ekipin e projektimit për Montecorvo Eko City në Logroño, Spanjë. Ky projekt çmim-fitues i MVRDV-së, parashikon ndërtimin e një lagje të qëndrueshëm prej 3000 njësive të strehimit social, një shkollë dhe objekteve publike. Për të arritur një CO2-neutral hapësirë, 100% e energjisë së kërkuar do të gjenerohet në vend me anë të erës dhe energjisë diellore, të plotësuar nga një plan urbanistik bioklimatik, riciklimi, ripërdorimi i objekteve, ujit gri, e kështu me rradhë. Faza e parë e projektit është planifikuar për të nisur në vitin 2013.
Marta është gjithashtu duke punuar në një masterplan të dendur urban në Bordo, Francë – një projekt ambicioz “eco-quartier”, ku të gjithë energjia e konsumuar nga ana e masterplanit do të prodhohen në vend. Sajti 35 hekterësh, i cili do të rizhvilloj një ish bazë ushtarak, shtrihet në qendër të Bordeaux përtej lumit Garonne dhe do të sigurojë 3.200 shtëpive, zyre dhe komoditete urbane. Masterplani i MVRDV me kujdes respekton strukturën ekzistuese urbane dhe krijon një karakter intim për lagjen e re. Ajo është referuar si një “qytet kapilar”; një përpunim bashkëkohorë i qytetit historik evropian – duke kombinuar historinë, shkallën e njeriut dhe individualizmin me dendësi dhe qëndrueshmërinë. Ndërtesat e masterplanit kanë vlerësime të larta të performancës energjetike si dhe sigurimin e diellosjës natyrore, madje edhe në dimër. Konsiderata të tjera qëndrueshmërisë përfshijnë: reciklimin e ujit, menaxhimin e mbeturinave dhe përzgjedhjën e materialeve.
Kur realizohet, Zac Bastide Niel do të jetë një nga lagjet më të mëdha në botë me konsum zero të energjisë, dhe është një shembull i shkëlqyer se si lagje të reja mund të përmirësojë qëndrusheshmërinë dhe cilësinë e jetës në qytetet tona. Projekti është konsideruar si ndërhyrje më e rëndësishëm bashkëkohor urbane në Bordo. Ndërtimi do të fillojë në vitin 2014.
Marta ka diplomuar në Universidad de Politecnica Valencia, Spanjë (2001) dhe TU Berlin, Gjermani (2004). Ajo rregullisht ligjëron dhe ka fituar disa çmime.

MVRDV u krijua në Roterdam (Holandë) në vitin 1993 nga Winy Maas, Jacob van Rijs dhe Nathalie de Vries. MVRDV angazhohet globalisht në ofrimin e zgjidhjeve për çështjet bashkëkohore arkitektonike dhe urbane. Me bazë hulumtuese dhe metodologji dizajni shumë bashkëpunuese duke angazhuar ekspertë nga të gjitha fushat, klientët dhe palët e interesuara në procesin krijues. Rezultatet janë shembullor objekte, plane urbanistike, studime dhe objekte, të cilat mundësojnë qytetet tona dhe peizazhe të zhvillohen drejt një të ardhme më të mirë.
Produktet e kësaj qasjeje ndryshojnë dhe variojnë nga ndërtesat e të gjitha llojeve dhe madhësive, deri tek planet urbane, botimet apo instalimet. Projektet e realizuara përfshijnë pavijon holandez për Expo Botërore 2000 në Hannover, ‘Forum Flight’ një park inovativ i biznesit në Eindhoven, kompleksi banesor Silodam në Amsterdam, Matsudai Qendra Kulturore në Japoni, kampus Unterföhring afër Munihut, Hotel Lloyd në Amsterdam, një plan urban dhe banimi në Ypenburg të Hagës, një rooftop – zgjatja trakti në fshatin DIDDEN në Roterdam, Qendra kulturore De Effenaar në Eindhoven, Boutique ndërtesa Gyre në Tokio, Veldhovens Maxima Qendra Mjekësore dhe objektet ikonike Mirador dhe Celosia në Madrid.

Projektet aktuale përfshijnë projekte të ndryshme të banesave në Holandë, Spanja, Kina, Franca, Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, Indi, Kore dhe vende të tjera, një bankë me seli në Oslo, Norvegji, një bibliotekë publike për Spijkenisse, Holandë, një treg qendror për Rotterdam, një shesh kulturë në Nanjing, Kinë, plane urbane në shkallë të madhe që përfshijnë një plan për një eko-qytet në Logroño, Spanja, një vizion urban për dyfishimin në madhësin të Almera në Holandë dhe Grand Paris, vizion i një post-Kyoto Parizi të madh.
MVRDV botuar një seksion të projekteve të saj në FARMAX (1998), e ndjekur nga Metacity / Datatown (1999), Kosta Iberica (2000), Regionmaker (2002), 5 Minutes City (2003), km3 (2005), dhe në kohët e fundit Spacefighter (2007) dhe Skycar City (2007). MVRDV merret me çështjet globale ekologjike në studime në shkallë të mëdha të tilla si “Pig City” si dhe zgjidhje pragmatike për zonat e shkatërruara të New Orleans.
Puna e MVRDV është shfaqur dhe publikuar në gjithë botë të gjerë dhe ka pranuar çmime ndërkombëtare. 60 arkitektë, projektues dhe anëtarë të stafit krijojnë projekte në një proces multi-disiplinor bashkëpunues të projektimit dhe aplikojnë standardet më të larta teknologjike.
Së bashku me Delft University of Technology MVRDV udheheq “Why Factory”, një think-tank i pavarur dhe institut hulumtimi i cili ofron argument për arkitekturën dhe urbanizmin duke parashikuar qytetin e të ardhmen.

Lectures News
17 Mar 2013

Related News