MERVE BEDIR

Merve Bedir is an architect. She is the partner of Rotterdam I Istanbul based Land+Civilization Compositions (L+CC) and a PhD candidate in Delft University of Technology, Faculty of Architecture. Merve’s work focuses on a diversity of topics from urban transformation to displacement, migration, and common(s). She was a freelance curator for the Netherlands Architecture Institute (2012); the curator of Vocabulary of Hospitality (Studio X, Istanbul, 2015); and One Architecture Week (Plovdiv, 2015) under the title uncommon river. Merve is currently facilitating a kitchen and garden initiative by local and migrant women in Gaziantep, Turkey. She has published in One World (Dutch), Interartive, Volume, MONU, SRO (Dutch), Docomomo, Zivot (Croatian) and Quaderns. Merve occasionally blogs for uncube, Cairobserver and Failed Architecture. Her book with the title Vocabulary of Hospitality will be published by a collaboration of dpr-Barcelona and GSAPP Books.

Merve Bedir and Jason Hilgefort of L+CC, were the directors of Aformal Academy, a part of the education program of Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture Biennale, Shenzhen and Hong Kong. L+CC’s collaborations include Archis (Amsterdam), Dpr-Barcelona (Spain), Berlin Architecture Center (DAZ), African Center for Cities (Cape Town) and International New Town Institute (INTI), Hungarian Architecture Center (KEK), ZigZagCity (Rotterdam), EPFL, Cairo, Lusofna, Cottbus, Columbia Universities. L+CC won Europan 2012 in Vienna, and shared the third prize with Turenscape in Moscow’s Sokolniki Park competition.

AL /

Merve Bedir është arkitekte dhe partnere e zyrës Land + Civilization Compositions (L + CC) e bazuar në Stambol. Merve është kandidate për PhD në Universitetin e Teknologjise Delft, Fakultetin e Arkitekturës. Puna e Merves fokusohet në një diversitet të temave nga transformimi urban në zhvendosje, migrim dhe në atë të përbashkët. Ajo ishte kuratore e pavarur për Institutin e Arkitekturës të Holandës (2012); kuratore e Vocabulary of Hospitality (Fjalori i Mikpritjes) (Studio X, Stamboll, 2015); dhe One Architecture Week (Plovdiv, 2015) në bazë të titullit Uncommon River. Merve për tani është e angazhuar në  një kuzhinë dhe kopsht të iniciuar nga gratë lokale dhe imigrante në Gaziantep, Turqi. Merve Bedir ka publikime në One World (Dutch), Interartive, Volume, MONU, SRO (Dutch), Docomomo, Zivot (Croatian) dhe Quaderns. Merve herë pas here shkruan edhe në blogjet uncube, Cairobserver dhe Failed Architecture. Libri i saj me titull Vocabulary of Hospitality (Fjalori i Mikpritjes) do të publikohet në bashkëpunim me dpr-Barcelona dhe GSAPP Books.

Merve Bedir dhe Jason Hilgefort nga L + CC, ishin drejtorët të Akademisë Aformal, si pjesë e programit edukativ Bi-City Bienali i Urbanizmit \ Bienali i Arkitekturës, Shenzhen dhe Hong Kong. bashkëpunimet e L + CC përfshijnë Archis (Amsterdam), Dpr-Barcelona (Spanjë), Qendra e Arckitecturës Berlin (Daz), Qendra e Afrikës për Qytetet (Cape Town) dhe Instituti Ndërkombëtar New Town (INTI), Qendra Hungareze e Arkitekturës (KEK), ZigZagCity (Rotterdam), EPFL, Cairo, Lusofna, Cottbus, Universiteti Columbia. L + CC fitoi Europan 2012 në Vjenë, dhe ndanë çmimin e tretë me Turenscape në Konkursin Sokolniki Park, Moskë.

Lectures News
17 Mar 2017

Related News