MURAT TABANLIOGLU

RIBA, Chartered Member, Int’l. Assoc. AIA) studied architecture at Vienna Technical University and graduated in 1992. He founded Tabanlıoğlu Architects in cooperation with Dr. Hayati Tabanlıoğlu in Istanbul in 1990. Besides his atelier program at Istanbul Bilgi University, he lectures at universities and various international platforms. As a jury member, in addition to his international contributions, such as at AIA and WAF, Mr. Tabanlioglu serves on the Master Jury for the 2013 Cycle of the Aga Khan Award for Architecture.

Tabanlıoğlu Architects

In 1990 Tabanlıoğlu Architects was established by Murat Tabanlıoğlu studied in collaboration with Dr. Hayati Tabanlıoğlu, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu joined the group in 1995. Based in Istanbul with branches in Ankara and Dubai, office consists of more then 130 employees, operating in mainly Turkey, MENA and CIS Countries.

Searching for new efficiencies in terms of global and environmental needs and developments, the works comprise wide range of building types from housing, offices, mix-used and industrial projects to high-rises, such as Kanyon, Sapphire, Levent Loft, Sipopo Congress Center and Istanbul Modern.

Recent awards include International Architecture Award of Property Awards for Tripoli Congress Center in 2010 and Astana Arena in 2011 as Public Sector Winners; RIBA International Award in 2011 for Loft Gardens; 2012 ICSC European Shopping Centre Award for Marmara Forum; WAF 2012 Transport Category Winner Bodrum International Airport; and Cityscape Global 2012 Community & Culture Category Winner Astana Media Center. Yenikapi

Transfer Point and Archaeo Park Area project has been the winner of Big Urban Projects at 2013 Mipim AR Future Project Awards. Project for the New National Stadium, Japan International Design Competition was short-listed in November 2012. Murat Tabanlıoğlu and Melkan Gürsel Tabanlıoğlu received MEA- Middle East Architect Award, “Architect of the Year” in 2010.

AL /

Anëtar Provilegji në RIBA, Int’l. Assoc. AIA. Ka studijuar arkitekturën në Universitetin Teknik të Vjenës dhe u diplomua në vitin 1992. Themeloi Tabanlıoğlu Architects në bashkëpunim me Dr Hayati Tabanlıoğlu në Stamboll në vitin 1990. Përveç programit të tij në Universitetin Bilgi të Stambollit, ai ligjëron në universitetet dhe platformat e ndryshme ndërkombëtare. Si një anëtar i jurisë, përveç kontributin e tij ndërkombëtare, të tilla si në AIA dhe WAF, zt. Tabanlioglu shërben në Jurisë Master për ciklin e 2013 Çmimin Aga Khan për Arkitekturë.

Tabanlıoğlu Architects

Në vitin 1990 Architects Tabanlıoğlu u krijua nga Murat Tabanlıoğlu në bashkëpunim me Dr Hayati Tabanlıoğlu, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu u bashkua me grupin në vitin 1995. Bazuar në Stamboll me degë në Ankara dhe Dubai, zyrë përbëhet nga më shumë se 130 punonjës, që veprojnë kryesisht në në Turqi, MENA dhe CIS shtetet.

Duke kërkuar për eficienca të reja në aspektin e nevojave globale dhe mjedisore, punimet përbëjnë gamë të gjerë të llojeve të ndërtimit nga objekte afariste, ato të banimit, hibride si dhe ato industriale, të tilla si Kanyon, Safir, Levent Loft, Sipopo Qendra Kongresi dhe Istambul Modern.

Shpërblimet e fundit përfshijnë Çmimin Ndërkombëtar të Arkitekturës së Property Awards për Tripoli Qendrën e Kongresit në vitin 2010 dhe Arena në Astanë në vitin 2011 si fitues në sektorin publik; RIBA Çmimin Ndërkombëtar në vitin 2011 për Loft Gardens; 2012 ICSC European Shopping Center Award për Marmara Forumin; WAF 2012 Kategoria e Transportit, Fitues: Aeroporti Ndërkombëtar në Bodrum dhe Cityscape Global Community 2012 Kategoria e Kulturës, Fitues Astana Media Center. Yenikapi Qendra Transferimi dhe Arkeologjije, Projekti i Zonës së Parkut Zona ishte fituesi i Projekteve të mëdha Urbane në Awards 2013 MIPIM AR Projektet e së Ardhmës. Projekti për stadiumin e ri kombëtar të Japonisë, ishte në zgjedhjën e ngushtë në Konkursin Ndërkombëtar në nëntor 2012. Murat Tabanlıoğlu dhe Melkan Gürsel Tabanlıoğlu gjithashtu u shpërblyen me MEA Middle-East Architecture Award “Architect of the Year” në vitin 2010.

Lectures News
17 Mar 2013

Related News