NOMMA OPEN STUDIO

EN/

Nomma Open Studio Visit

Time and Place: 7th of July 2023 from 3PM Nomma Studio

Welcome to NOMMA studio, the vibrant architectural powerhouse rewriting the rules of design from the heart of Pristina. We’re more than architects – we’re audacious innovators, fearlessly redefining the balance between style and substance. Our work cuts a swath across the interior design, blending functionality and aesthetics into breath-taking residential, commercial, and institutional projects.

Our influence isn’t confined by borders – our award-winning creations echo from Southeast and Western Europe, making waves on the global stage. Packed with accolades and spotlighted in top-tier publications, nomma Studio is a creative hub where avant-garde design collides with daring innovation.

Every line we draw, every space we craft, emanates from a team of maverick designers committed to pushing boundaries. At NOMMA studio, we’re not just designing buildings; we’re sparking dialogues, challenging norms, and leaving indelible footprints on the sands of architectural time.

AL/

Nomma Open Studio Vizita

Koha dhe Vendi: 7 Korrik 2023 nga 15:00 tek Nomma Studio

Mirë se vini në studio NOMMA, qendra energjike arkitekturore që rishkruan rregullat e dizajnit nga zemra e Prishtinës. Ne jemi më shumë se arkitektë – ne jemi inovatorë të guximshëm, duke ripërcaktuar pa frikë ekuilibrin midis stilit dhe substancës. Puna jonë ndan një brez në dizajnin e brendshëm, duke përfshirë funksionalitetin dhe estetikën në projekte rezidenciale, tregtare dhe institucionale marramendëse.

Ndikimi ynë nuk kufizohet nga kufijtë – krijimet tona të vlerësuara me çmime jehojnë nga Evropa Juglindore dhe Perëndimore, duke bërë valë në skenën globale. I mbushur me vlerësime dhe i vënë në qendër të vëmendjes në botimet e nivelit të lartë, nomma Studio është një qendër krijuese ku dizajni avangardë përplaset me inovacionin e guximshëm.

Çdo linjë që vizatojmë, çdo hapësirë që krijojmë, buron nga një ekip projektuesish të jokonformistë të përkushtuar për të shtyrë kufijtë. Në studion NOMMA, ne nuk jemi vetëm duke projektuar ndërtesa; ne po ndezim dialogë, po sfidojmë normat dhe po lëmë gjurmë të pashlyeshme në rërën e kohës arkitekturore.

Events News
21 Jun 2023

Related News