PRISHTINA DATA SCAPES

EN/

Workshop with MVRDV.Next 

12th – 16th of September, Prishtina

Instructors: Kristina Knauf, Leo Stuckardt

The collection and interpretation of geospatial data impacts decision-making processes on all scales and across disciplines – from open, multimillion-user initiatives such as Open Street Maps to private, multimillion-dollar tech platforms. 

For planners, urbanists, and architects in particular, these new forms of intelligence offer opportunities to understand the complexities of a site, to identify urgencies, and to prioritise design responses accordingly. However, localised data scarcities (the lack of information collected about certain places) and a lack of data literacy (the ability to interpret and manipulate information) risk unbalancing data-driven urban planning and decision making. The workshop Prishtina DataScapes addresses these two challenges.

What are datascapes, how can they be found, and how can they be explored?

What data is missing?

How can we understand our built environment by combining different datasets?

What types of data visualisation are needed? 

What insights can help to generate new visions for Pristina?

What stories can be told?

Throughout the four-day workshop ‘Prishtina DataScapes’, participants will explore different means of urban data collection and learn fundamental techniques for data management and processing in qGIS (Geospatial Information Systems). Following the framework proposed by the director of MIT’s Civic Data Design Lab Sarah Williams – ‘Build it! Hack it! Share it!’ – the workshop aims to build a comprehensive stack of urban data for Pristina, cross-reference select data to gain new insights into the city, and explore visualisation techniques to communicate results to the public. 

All interested should send their cv’s & contacts to workshops.kaf@gmail.com by 4PM, 10th of September 2022. 

AL/

Prishtina DataScapes

Puntori me MVRDV.Next

12 – 16 shtator, Prishtinë

Instruktorë: Kristina Knauf, Leo Stuckardt

Mbledhja dhe interpretimi i të dhënave gjeo-hapësinore ndikon në proceset e vendimmarrjes në të gjitha shkallët dhe në të gjitha disiplinat – nga iniciativat e hapura me shumë milionë përdorues, si Open Street Maps, deri te platformat e teknologjisë private, shumëmilionëshe.

Për planifikuesit, urbanistët dhe arkitektët në veçanti, këto forma të reja të informatave ofrojnë mundësi për të kuptuar kompleksitetin e një vendi, për të identifikuar urgjencat dhe për të prioritizuar përgjigjet e projektimit në përputhje me rrethanat.  Megjithatë, mungesat e të dhënave të lokalizuara (mungesa e informacionit të mbledhur për vende të caktuara) dhe mungesa e njohurisë në përpunimin e tyre (aftësia për të interpretuar dhe manipuluar informacionin) rrezikojnë të çekuilibrojnë planifikimin urban dhe vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat. Punëtoria Prishtina DataScapes trajton këto dy sfida.

Çfarë janë datascapes, si mund të gjenden dhe si mund të hulumtohën?

Çfarë të dhënash mungojnë?

Si mund ta kuptojmë mjedisin tonë të ndërtuar duke kombinuar grupe të ndryshme të dhënash?

Cilat lloje të vizualizimit të të dhënave nevojiten?

Cilat njohuri mund të ndihmojnë në gjenerimin e vizioneve të reja për Prishtinën?

Çfarë historish mund të tregohen?

Përgjatë punëtorisë katërditore ‘Prishtina DataScapes’, pjesëmarrësit do të eksplorojnë mjete të ndryshme të mbledhjes së të dhënave urbane dhe do të mësojnë teknikat themelore për menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave në qGIS (Sistemet e Informacionit Gjeohapësinor). Duke përcjellë metodologjinë e propozuar nga drejtoresha e Civic Data Design Lab pran MIT, Sarah Williams – ‘Build it! Hack it! Share it!’ – punëtoria synon të ndërtojë një bazë gjithëpërfshirëse të të dhënave urbane për Prishtinën, të krijoj reference tërthore të të dhënave të përzgjedhura për të shfaqur njohuri të reja mbi qytetin dhe të eksplorojë teknikat e vizualizimit për të komunikuar rezultatet me publikun.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-të dhe kontaktet e tyre në workshops.kaf@gmail.com deri më 10 shtator 2022, ora 16:00.

News Workshops
01 Sep 2022

Related News