PRISHTINA QUEER COMMONS WORKSHOP KAF 2021

EN/

Through the methodology of the queer spheres, we will explore queerness in Prishtina. How can we map queerness in the city in order to reflect on the possibility for a queerer future? The media for the mapping can vary from a written piece like a poem or text, a drawing, a picture, a map, an architectural drawing, a story, a piece of music… 

The workshop will be tutored by Alexander Auris a 2021 Future Architecture selected fellow. 

All interested should send their short bio to workshops.kaf@gmail.com September the 11th. Because of covid-19 measures the number of participants is limited and all applicants will be asked for vaccination proof and wear masks during the workshop meetings.   

Venue: Innovation Center Kosovo / Date: 15-18 September 2021 / Open to All!

AL/

Përmes metodologjisë së sferave queer, ne do të eksplorojmë queerness në Prishtinë. Si mund ta hartojmë queerness në qytet në mënyrë që të reflektojmë mbi mundësinë për një të ardhme më queer? Mediat për mapim mund të interpretohët si një pjesë e shkruar, një poezi ose tekst, një vizatim, një fotografi, një hartë, një vizatim arkitektonik, një histori, një pjesë muzikore…

Puntoria do të udhëhiqet nga Alexander Auris një nga arkitektët e përzgjedhur të Future Architecture Platform për vitin 2021. 

Gjithë të inrteresuarit për pjesëmarrje në puntori duhet dërguar një bio të shkurt të tyre në workshops.kaf@gmail.com deri me 11 Shtator. Për shkak të masave anti covid-19 numri i pjesëmarrësve është i limituar dhe të gjithë aplikuesve do ju kërkohet dëshmia e vaksinimit dhe mbajtja e maskave gjatë takimeve të përbashkëta.

Vendi: Innovation Center Kosovo / Datat: 15-18 Shtator 2021 / E hapur për të gjithë!

News Workshops
14 Mar 2021

Related News