RAFI SEGAL KAF 2021

EN/

Rafi Segal is an architect and Associate Professor of Architecture and Urbanism at MIT. His work involves design and research on the architectural, urban and regional scale, currently focused on how emerging notions of collectivity can impact the design of buildings and cities. His current ongoing work includes designs for new communal neighborhoods in Israel, Boston, Rwanda, and the Philippines.  Segal directs Future Urban Collectives, a new design-research lab at MIT that explores the relation between digital platforms and physical communities asking how architecture and urbanism can support and scale cohabitation, coproduction, and coexistence. Segal has exhibited his work at venues including Storefront for Art and Architecture; KunstWerk, Berlin; Witte de With, Rotterdam; Venice Biennale of Architecture; Museum of Modern Art; and the Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale. He holds a PhD from Princeton University and a M.Sc and B.Arch from Technion, Israel Institute of Technology. 

Most recently, Jahn and Segal have collaborated on “Open Collectives,” a station at the 17th Venice Biennale of Architecture. Jahn and Segal, with developer Ernst Valery, are co-founding Carehaus, the U.S.’ first care-based co-housing building whose first site opens in Baltimore in 2023.

About the Lecture / Art and Architecture in Dialogue: Re-imagining Public Space

In this lecture Marisa Morán Jahn and Rafi Segal explore the power of art and architecture to build new narratives and re-imagine urban space. Traversing sculpture, film, installation, and architecture, Segal and Jahn’s individual work and collaboration creates forms and spaces for emerging collective identities, communal self-determination, and a pluralist economy.

AL/

Rafi Segal është arkitekt dhe profesor i asociuar i Arkitekturës dhe Urbanizmit në MIT. Puna e tij përfshin hartimin dhe hulumtimin në shkallën arkitektonike, urbane dhe rajonale, të përqendruar aktualisht në atë se si nocionet e reja të kolektivitetit mund të ndikojnë në hartimin e ndërtesave dhe qyteteve. Puna e tij aktuale e vazhdueshme përfshin modele për lagje të reja përbashkëta në Izrael, Boston, Ruanda dhe Filipine. Segal drejton Future Urban Collectives, një laborator i ri hulumtues-dizajnues në MIT që eksploron lidhjen midis platformave dixhitale dhe komuniteteve fizike duke pyetur se si arkitektura dhe urbanizmi mund të mbështesin dhe shkallëzojnë bashkëjetesën, bashkëprodhimin dhe bashkëjetesën. Segal ka ekspozuar punën e tij në vende përfshirë Dyqanin për Art dhe Arkitekturë; KunstWerk, Berlin; Witte de With, Roterdam; Bienaleja e Arkitekturës në Venecia; Muzeu i Artit Modern; dhe Bienalen e Urbanizmit në Hong Kong/Shenzhen. Ai ka një doktoraturë nga Universiteti Princeton dhe një M.Sc dhe B.Arch nga Technion, Instituti i Teknologjisë i Izraelit. 

Kohën e fundit Jahn dhe Segal kanë bashkpunuar në “Open Collectives” instalacion ky pjesë e ekspozitës së Arkitekturës në Bienalën e 17-të të Venecias. Jahn dhe Segal së bashku me ndërtuesin Ernst Valery janë bashkthemelues të Carehous, objektit të parë i bashkëpronësisë dhe “bashkë kujdesit” në Shtetet e Bashkuara, objekt ky i cili pritet të hapet në Baltimore në vitin 2023. 

Rreth Ligjeratës / Arti dhe Arkitektura në Dialog: Ri-imagjinimi i Hapësirës Publike

Në këtë ligjëratë Marisa Morán Jahn dhe Rafi Segal eksplorojnë fuqinë e artit dhe arkitekturës për të ndërtuar rrëfime të reja dhe për të ri-imagjinuar hapësirën urbane. Duke përshkuar skulpturën, filmin, instalacionin dhe arkitekturën, puna dhe bashkëpunimi individual i Segal dhe Jahn krijon forma dhe hapësira për identitetet kolektive në zhvillim, vetëvendosjen e përbashkët dhe një ekonomi pluraliste.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News