RAND EPPICH

AL/

Rand Eppich është një arkitekt, studiues dhe mësues, puna e tij aktuale përqendrohet në rolin e ruajtjes arkitektonike për zhvillimin ekonomik si dhe në zhvillimin e komunitetit. Rand kohët e fundit është merrë me konservimin e Kullës së Othello-s dhe Manastirin e Agios Panteleimonas në Qipro për Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) – Partneritet për të Ardhmën. Rand gjithëashtu është pjesë e vlerësimit të kushteve dhe strategjive të ndërhyrjes së ardhshme për Bibliotekën Kombëtare të Kosovës me Fondacionin Kosovar për Arkitekturë dhe Fondacionin Getty. Kohët e fundit ai u kthye nga Makli, Sindh ku punonte për zhvillimin e një plani master për këtë pronë të Trashëgimisë Botërore.

Ai ka udhëhequr projekte në Bosnje dhe Herzegovinë, Kosovë, Shqipëri si dhe gjithë Europën dhe Amerikën Latine për EuropeAid, Bankën Inter-Amerikane për Zhvillimin dhe Bashkimin Evropian. Rand ka bashkëpunuar me UNESCO-n, Trashëgiminë Kulturore pa Kufij dhe Qendrën Ndërkombëtare për Studimin e Ruajtjes dhe Restaurimit të Pronës Kulturore (ICCROM) dhe së fundi Muzeun Britanik për trajnimin e profesionistëve arkitektonikë dhe inxhinierikë në Lindjen e Mesme. Ai më parë ishte menaxher i lartë i projektit në Institutin e Konservimit të Getty, ku themeloi Laboratorin e Dokumentacionit dhe ka ligjëruar në ATHAR (Arkeologji-Arkitektonike Trashëgimisë së Prekshme në Rajonet Arabe) si dhe në Universitetin Leuven, Universitetin e Pensilvanisë dhe Politecnico di Torino. Rand Eppich është ekspert i resurseve për Universitetin Athabasca.

Ka diplomuar në Universitetin e Kalifornisë, në Los Anxheles (SHBA), ka diplomë Master në Arkitekturë dhe Administrim Biznesi (MBA), ka një diplomë Bachelor në arkitekturë me fokus në ruajtjen historike nga LSU dhe aktualisht është duke shkruar disertacionin e doktoraturës në Universitetin Politécnia de Madrid Escuela Tecnica Superior de Arquitectura.

EN/


Rand Eppich is a practicing architect, researcher and teacher whose current work focuses on the role of architectural conservation for economic and community development. He recently completed the conservation of Othello´s Tower and the Monastery of Agios Panteleimonas in Cyprus for the United Nations Development Programme (UNDP) Partnership for the Future. His current work also includes the condition assessment and future intervention strategies for the National Library of Kosovo with the Kosovo Architectural Foundation and the Getty Foundation. He recently returned from Makli, Sindh where he was working on the development of a master plan for this World Heritage property.

He has led projects in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Albania and throughout Europe and Latin America for EuropeAid, the Inter-American Development Bank and the European Union. He has collaborated with UNESCO, Cultural Heritage without Borders, and the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) and most recently the British Museum for the training of architectural and engineering professionals in the Middle East. He formerly a senior project manager at the Getty Conservation Institute where he founded the Documentation Lab and has lectured at the ATHAR (Architectural-Archaeological Tangible Heritage in the Arab Region) as well as at the Katholieke Universiteit Leuven, University of Pennsylvania and Politecnico di Torino and is an resource expert for Athabasca University.

He received his Masters Degrees in both Architecture and Business Administration (MBA) from the University of California, Los Angeles (USA), holds a Bachelors degree in architecture with a focus on historic preservation from LSU and is currently writing his PhD dissertation at the Universidad Politécnia de Madrid Escuela Tecnica Superior de Arquitectura.

Lectures News
18 Mar 2017

Related News