RECORDING SMALL WORLDS: GJAKOVA

During 24 hours in Gjakova, (10am to 10am) we will discuss, create, and present films about places in the city which allow one to withdraw from the public gaze—however momentarily, and be alone. Not metaphorically, but actual places, outside of the home, that provide cover. These places change from day to night. Participants must explore the city by time of day.

Participants will fan out across the town and make short films using their phone cameras and device-based editing tools. We will screen the results for an audience on Sunday. Interview and the presentation of facts is encouraged but not required. Staging, collaborative acting and filming could be even better.

A short discussion of intellectual context of this project will be given by the workshop leader on Saturday morning, and will be sustained throughout the night with the group at various meeting points in the city.

AL /

Gjatë 24 orëve të plota në Gjakovë do të mbahet një diskuptim, do te krijojmë dhe prezentojmë filma rreth hapësirave në qytet të cilat të japin mundësinë të tërhiqesh nga syri publik dhe të jesh vetëm. Jo në aspekt metaforik, një hapësira aktuale, jashtë shtëpisë, që sigurojnë strehim. Këto vende ndryshojnë nga dita në natë.

Pjesëmarrësit do të eksplorojnë qytetin dhe do të dokumentojnë filma të shkurtër duke përdorur kamerat e tyre të telefonit dhe mjetet e redaktimit të pajisjes. Ne do të shfaqim rezultatet pranë audiencës të dielën. Intervistimi dhe prezantimi i fakteve inkurajohet por nuk kërkohet.

Gjithëashtu edhe një ligjeratë e shkurtër i kontekstit intelektual të këtij projekti do të jepet nga udhëheqësi i punëtorisë të shtunën në mëngjes. Udhëheqësi Simon Battisti, do t’I bashkohet grupit të pjesëmarrësve gjatë tërë natës në pika të ndryshme të takimit nëpër qytet.

News Workshops
14 Mar 2017

Related News